Search result for

พิธี

(100 entries)
(0.0952 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิธี-, *พิธี*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ประธานในพิธี (n phrase ) Guest of Honor

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิธี    [N] ceremony, See also: rite, Syn. พิธีการ, Example: คนจำนวนมากที่ไปร่วมในพิธีเปิดสุสานตุตังคาเมน ต่างพากันล้มตายไปด้วยอาการแปลกประหลาด, Thai definition: งานที่จัดขึ้นตามลัทธิเพื่อความขลัง
พิธี    [N] custom, See also: ritual, Syn. แบบแผน, ธรรมเนียม, Example: โบราณมีพิธีสาบานตัวและการให้สัญญาณด้วยมือที่เป็นแบบฉบับโดยเฉพาะ, Thai definition: การกำหนดขั้นตอนต่างๆ ตามแบบอย่างหรือตามธรรมเนียม
พิธีกร    [N] master of ceremonies, See also: ritualist, host, Syn. โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ, Example: งานวันนี้เธอได้รับเชิญให้มาเป็นพิธีกรตั้งแต่เริ่มจนจบงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ดำเนินการในพิธี, ผู้ดำเนินรายการให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเรียบร้อย
พิธีศพ    [N] funeral rites, See also: funeral, funeral service, funeral ceremony, Syn. การฝังศพ, พิธีฝังศพ, งานศพ, Example: นายกรัฐมนตรีของปากีสถานเดินทางไปร่วมพิธีศพ นายราชีพ คานธี, Count unit: พิธี, Thai definition: การทำพิธีเผาหรือฝังศพให้ผู้ตายตามพิธีการทางศาสนานั้น
พิธีการ    [N] ceremony, See also: formal procedure, Example: เขาศึกษาพิธีการที่เกี่ยวกับการทูตจนเข้าฝัก, Count unit: แบบ, พิธี, Thai definition: การที่เกี่ยวกับพิธีและแบบหนังสือทางทูต
พิธีสาร    [N] protocol, Example: รัฐบาลจะชักจูงจีนและอินเดียให้สัตยาบันพิธีสารดังกล่าวในเรื่องปัญหาการค้าระหว่างประเทศ, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ความตกลงระหว่างประเทศอย่างหนึ่ง ได้แก่ ตราสารอันบรรจุไว้ซึ่งความตกลงที่มีความสำคัญรองลงมาจากสนธิสัญญาและอนุสัญญา โดยมากเป็นพิธีสารต่อท้ายหรือแก้ไขเพิ่มเติมสนธิสัญญาหรืออนุสัญญา, Notes: (อังกฤษ)
พิธีกรรม    [N] rite, See also: worship, ceremony, Syn. การสักการะ, พิธีบูชา, กรรมบูชา, Example: ตุ๊กตาเสียกบาลเป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรมหรือกิจกรรมบางอย่าง, Count unit: แบบ, อย่าง, Thai definition: การประกอบพิธีบูชา, การปฏิบัติในการทำพิธี
พิธีมณฑล    [N] location, See also: fixed area for performing a ceremony, site of rite, Example: ผู้มาร่วมเวียนเทียนรวมตัวกันอยู่บริเวณพิธีมณฑลอย่างแน่นขนัด, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: บริเวณที่กำหนดขึ้นเพื่อประกอบพิธี
พิธีสมรส    [N] wedding ceremony, Syn. พิธีแต่งงาน, งานแต่งงาน, พิธีมงคลสมรส, Example: เจ้าบ่าวอยากให้พิธีสมรสของเขาใหญ่โตหรูหราอย่างสมฐานะ, Count unit: พิธี, Thai definition: การทำพิธีเพื่อให้ชายหญิงอยู่กินเป็นผัวเมียกันตามประเพณี
พิธีรีตอง    [N] ceremony, See also: formality, Syn. พิธี, แบบแผน, ธรรมเนียม, ระเบียบแบบแผน, Example: บริษัทน้ำมันบางบริษัทได้รับอนุญาตตั้งโรงกลั่น โดยไม่ต้องยื่นคำขอเป็นพิธีรีตองให้มากเรื่อง, Count unit: พิธี, แบบ, Thai definition: งานพิธีตามแบบตามธรรมเนียม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิธีน. งานที่จัดขึ้นตามลัทธิหรือความเชื่อถือตามขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อความขลังหรือความเป็นสิริมงคลเป็นต้น เช่น พิธีพระราชทานปริญญาบัตร พิธีมงคลสมรส พิธีประสาทปริญญา
พิธีแบบอย่าง, ธรรมเนียม, เช่น ทำให้ถูกพิธี
พิธีการกำหนด เช่น ก็อยู่จนสิ้นชนมายุพิธีในเทพพู้น (ม. คำหลวง ทศพร).
พิธีกรน. ผู้ดำเนินการในพิธี เช่น พิธีกรในงานมงคลสมรส, ผู้ดำเนินรายการ เช่น พิธีกรในการสัมมนา.
พิธีกรรมน. การบูชา, แบบอย่างหรือแบบแผนต่าง ๆ ที่ปฏิบัติในทางศาสนา.
พิธีการน. การที่เกี่ยวกับพิธีและแบบหนังสือทางทูต เช่น กรมพิธีการทูต.
พิธีจุ่มน. พิธีจุ่มหัวหรือตัวลงในนํ้า หรือใช้นํ้าเสกพรมศีรษะเพื่อรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน, ศีลล้างบาป ก็เรียก, เดิมเรียกว่า ศีลจุ่ม.
พิธีมณฑลน. บริเวณที่กำหนดขึ้นเพื่อประกอบพิธี เช่นกำหนดขอบเขตขึ้นด้วยการกั้นแผงราชวัติ ฉัตร หรือธง.
พิธีรีตองน. งานพิธีตามแบบตามธรรมเนียม.
พิธีสารน. ความตกลงระหว่างประเทศอย่างหนึ่ง ได้แก่ ตราสารอันบรรจุไว้ซึ่งความตกลงที่มีความสำคัญรองลงมาจากสนธิสัญญาและอนุสัญญา โดยมากเป็นพิธีสารต่อท้ายหรือแก้ไขเพิ่มเติมสนธิสัญญาหรืออนุสัญญา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
riteพิธีกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
worshipพิธีกรรมทางศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protocolพิธีการทูต, พิธีสาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
baptismพิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
coronationพิธีราชาภิเษก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
investitureพิธีสถาปนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
installationพิธีเข้ารับตำแหน่ง [ดู inauguration] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inaugurationพิธีเข้ารับตำแหน่ง [ดู installation] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Customs formalityพิธีการศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Masters of ceremoniesพิธีกร [TU Subject Heading]
Consular formalityพิธีการกงสุล [เศรษฐศาสตร์]
Academic rites and ceremoniesพิธีทางศาสนาและพิธีกรรมเกี่ยวกับการศึกษา [TU Subject Heading]
Burialพิธีศพ [TU Subject Heading]
Chinese tea ceremonyพิธีชาจีน [TU Subject Heading]
Commencement ceremoniesพิธีรับปริญญา [TU Subject Heading]
Diplomatic etiquetteพิธีการทูต [TU Subject Heading]
Funeral rites and ceremoniesพิธีทางศาสนาและพิธีกรรมเกี่ยวกับศพ [TU Subject Heading]
Guru worship (Rite)พิธีไหว้ครู [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิธี[n.] (phithī) EN: ceremony ; rite ; ritual ; custom ; formality   FR: cérémonie [f] ; rite [m] ; rituel [m] ; cérémonial [m]
พิธีกร[n.] (phithīkøn) EN: master of ceremonies ; ritualist ; host ; moderator   FR: maître de cérémonie [m]
พิธีกรรม[n.] (phithīkam) EN: rite ; worship ; ritual ; ceremony ; service   FR: rite [m] ; culte [m]
พิธีการ[n.] (phithīkān) EN: protocol ; ceremony ; formal procedure   FR: protocole [m] ; cérémonial [m] ; formalités [fpl]
พิธีการทางการทูต[n. exp.] (phithīkān thāng kānthūt) EN: diplomatic protocol   FR: protocole diplomatique [m]
พิธีการทางศุลกากร[n. exp.] (phithīkān thāng sunlakākøn) EN: customs formalities   FR: formalités douanières [fpl]
พิธีการทูต[n.] (phithīkān thūt) EN: diplomatic protocol   FR: protocole diplomatique [m]
พิธีขึ้นบ้านใหม่[n. exp.] (phithī kheun bān mai) EN: house-warming ceremony   
พิธีฌาปนกิจ[n. exp.] (phithī chāpanakit) EN: funeral rites ; funeral service ; funeral ceremony   
พิธีตรียัมพวาย[n. exp.] (phithī Tri Yamphawāi) EN: Tri Yumpawai   

English-Thai: Longdo Dictionary
wake(n) การพบปะพูดคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญผ่านไป โดยมากหมายถึง การไปชุมนุมกันที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตก่อนจะมีพิธีฝังศพ (โดยมักถูกอ้างว่ามีที่มาจาก การปลุกให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีก) เช่น A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral takes place.
hell money(n) กระดาษเงินกระดาษทอง (ใช้ในพิธีกรรมของคนจีน)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
clearance formality (n ) พิธีการออกของจากศุลกากร
kyoto Protocal (n) พิธีสารเกียวโต เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศเกียวกับการลดอัตราการปล่อยก็าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ
See also: S. -, A. -, R. -
vigil (n ) พิธีสวดภาวนา ทางคริสตศาสนา
創開[そうかい] (n) พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baptise    [VT] พิธีล้างบาปในศาสนาคริสต์, See also: ทำพิธีตั้งชื่อในศาสนาคริสต์, Syn. purify, immerse
bar mitzvah    [N] พิธีฉลองเด็กอายุ 13 ปีของยิว
benediction    [N] พิธีอวยพร
Candlemas    [N] พิธีฉลองของชาวคริสต์ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ (จัดเพื่อระลึกพระแม่มารีและพระบุตรคือพระเยซู)
carol service    [N] พิธีทางศาสนาที่มีการร้องเพลงในศาสนาคริสต์
ceremony    [N] พิธีการ, See also: พิธี
commemoration    [N] พิธีฉลอง (เพื่อเป็นการระลึกถึง), Syn. observance, ceremony, custom
coronation    [N] พิธีสวมมงกุฎ, Syn. enthronement, enthronization
Eucharist    [N] พิธีศีลมหาสนิท
formality    [N] พิธี, See also: ระเบียบ, พิธีรีตอง, แบบแผน, Syn. convention, custom, rule

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acolyte(แอค' โคไลทฺ) n. เด็กผู้ช่วยขาดหลวงทำพิธี, พระในนิกายดรมันคาทอลิก
altar boyเด็กผู้ช่วยพระทำพิธีในโบสถ์ (acolyte)
anabaptist(แอนนะแพบ' นิสทฺ) n. ผู้ยึดถือนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีการล้างบาป (ในพิธีเจิมน้ำมนตร์) เมื่อเดิบโตเป็นผู้ใหญ่. -anabaptism n.
asperges(แอัสเพอ'จีซ) n. พิธีพรมน้ำมนต์, เพลงสวดในพิธีนี (rite of sprinkling with water)
augury(ออ'เกอะรี) n. ศิลปะในการทำนาย,พิธีทำนาย,ลางสังหรณ์. -augural adj.
auspicate(ออส'พะเคท) vt. ทำพิธีเปิด, เริ่มแรก (inaugurate)
baccalaureate(แบคคะลอ'รีเอท) n. บัณฑิตปริญญาตรี,พิธีศาสนาสำหรับบัณฑิตจบใหม่,คำสวดมนต์ในพิธีดังกล่าว
baptise(แบพไทซ') {baptised,baptized,baptising,baptizing,baptises,baptizes} vt.,vi. ทำพิธีล้างบาปให้,ทำให้สะอาดบริสุทธิ์,ตั้งชื่อ, Syn. cleanse ###A. pollute,stain
baptist(แบพ'ทิสทฺ) n. สมาชิกนิกายหนึ่งของคริสเตียน ที่มีพิธีล้างบาปด้วยการจุ่มน้ำ
baptize(แบพไทซ') {baptised,baptized,baptising,baptizing,baptises,baptizes} vt.,vi. ทำพิธีล้างบาปให้,ทำให้สะอาดบริสุทธิ์,ตั้งชื่อ, Syn. cleanse ###A. pollute,stain

English-Thai: Nontri Dictionary
baptism(n) พิธีศีลจุ่ม,การล้างบาป
baptismal(adj) เกี่ยวกับพิธีศีลจุ่ม
baptist(n) พระที่ทำพิธีศีลจุ่ม
baptistery(n) สถานที่ทำพิธีศีลจุ่ม
baptistry(n) สถานที่ทำพิธีศีลจุ่ม
baptize(vt) เจิมน้ำมนต์,ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,ทำพิธีล้างบาป
beadle(n) ผู้ช่วยพระทำพิธี
betrothal(n) การหมั้น,พิธีหมั้น
bridal(adj) ของเจ้าสาว,เกี่ยวกับเจ้าสาว,เกี่ยวกับพิธีสมรส
bridal(n) การแต่งงาน,การสมรส,พิธีสมรส,พิธีแต่งงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
葬儀[そうぎ, sougi] (n) พิธีศพ
調印式[ちょういんしき, chouinshiki] (n) พิธีลงนาม (ในสัญญา หรือข้อตกลง)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
式典[しきてn, shikite n] (n) พิธี, พระราชพิธี
ミサ[みさ, misa] พิธีมิซา
上棟式[じょうとうしき, joutoushiki] พิธีการเข้าอยู่บ้านใหม่
上棟式[じょうとうしき, joutoushiki] พิธีการขึ้นเสาเอกบ้านใหม่
司会[しかい, shikai] (n ) พิธีกร

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. einweihen(vt) |weihte etw. ein, hat eingeweiht| ฉลองเปิดตึกใหม่, ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่
Einweihung(n) |die, pl. Einweihungen| พิธีฉลองขึ้นบ้านใหม่, See also: das Einweihungsfest
Panne(n) |die, pl. Pannen| ข้อผิดพลาดหรือความขัดข้องทางเทคนิค เช่น Bei dem Empfang gab es mehrere Pannen: erst funktionierte das Mikrofon des Redners nicht, und dann kam der Dolmetscher auch noch zu spät. = ระหว่างพิธีต้อนรับมีความขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้นมากมาย ตอนแรกไมโครโฟนของพิธีกรไม่ทำงาน และล่าม(นักแปล)ยังมาสายอีกด้วย
Bis dann!บ๊ายบาย, แล้วเจอกัน (ใช้กล่าวลา ไม่ได้มีพิธีรีตองและเป็นที่รู้ว่าเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีก), See also: Related: Bis später!, Bis nachher!
Imbiss(n) |der, pl. Imbisse| ร้านขายอาหารที่รับประทานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีพิธีรีตอง บางร้านมีที่นั่งให้ บางร้านมีโต๊ะสำหรับยืนทาน ราคาถูกกว่าร้านอาหาร (Restaurant)
Talar(n) |der, pl. Talare| เสื้อคลุมยาวที่ใช้ในพิธี, เสื้อคลุย, See also: S. Gewand,
Gewand(n) |das, pl. Gewänder| เสื้อคลุมยาวที่ใช้ออกงานหรือในพิธี, See also: R. Talar

French-Thai: Longdo Dictionary
façon(n) |f| ฝีมือ, แบบ, วีธี, การทำ, พิธีรีตอง, เจ้าชู้ เช่น Mon épouse a fait cela de façon magistrale. Nous sommes très très heureux.

Are you satisfied with the result?

Go to Top