ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พิธี

   
113 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิธี-, *พิธี*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ประธานในพิธี (n phrase ) Guest of Honor

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิธี[N] ceremony, See also: rite, Syn. พิธีการ, Example: คนจำนวนมากที่ไปร่วมในพิธีเปิดสุสานตุตังคาเมน ต่างพากันล้มตายไปด้วยอาการแปลกประหลาด, Thai definition: งานที่จัดขึ้นตามลัทธิเพื่อความขลัง
พิธี[N] custom, See also: ritual, Syn. แบบแผน, ธรรมเนียม, Example: โบราณมีพิธีสาบานตัวและการให้สัญญาณด้วยมือที่เป็นแบบฉบับโดยเฉพาะ, Thai definition: การกำหนดขั้นตอนต่างๆ ตามแบบอย่างหรือตามธรรมเนียม
พิธีกร[N] master of ceremonies, See also: ritualist, host, Syn. โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ, Example: งานวันนี้เธอได้รับเชิญให้มาเป็นพิธีกรตั้งแต่เริ่มจนจบงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ดำเนินการในพิธี, ผู้ดำเนินรายการให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเรียบร้อย
พิธีศพ[N] funeral rites, See also: funeral, funeral service, funeral ceremony, Syn. การฝังศพ, พิธีฝังศพ, งานศพ, Example: นายกรัฐมนตรีของปากีสถานเดินทางไปร่วมพิธีศพ นายราชีพ คานธี, Count unit: พิธี, Thai definition: การทำพิธีเผาหรือฝังศพให้ผู้ตายตามพิธีการทางศาสนานั้น
พิธีการ[N] ceremony, See also: formal procedure, Example: เขาศึกษาพิธีการที่เกี่ยวกับการทูตจนเข้าฝัก, Count unit: แบบ, พิธี, Thai definition: การที่เกี่ยวกับพิธีและแบบหนังสือทางทูต
พิธีสาร[N] protocol, Example: รัฐบาลจะชักจูงจีนและอินเดียให้สัตยาบันพิธีสารดังกล่าวในเรื่องปัญหาการค้าระหว่างประเทศ, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ความตกลงระหว่างประเทศอย่างหนึ่ง ได้แก่ ตราสารอันบรรจุไว้ซึ่งความตกลงที่มีความสำคัญรองลงมาจากสนธิสัญญาและอนุสัญญา โดยมากเป็นพิธีสารต่อท้ายหรือแก้ไขเพิ่มเติมสนธิสัญญาหรืออนุสัญญา, Notes: (อังกฤษ)
พิธีกรรม[N] rite, See also: worship, ceremony, Syn. การสักการะ, พิธีบูชา, กรรมบูชา, Example: ตุ๊กตาเสียกบาลเป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรมหรือกิจกรรมบางอย่าง, Count unit: แบบ, อย่าง, Thai definition: การประกอบพิธีบูชา, การปฏิบัติในการทำพิธี
พิธีมณฑล[N] location, See also: fixed area for performing a ceremony, site of rite, Example: ผู้มาร่วมเวียนเทียนรวมตัวกันอยู่บริเวณพิธีมณฑลอย่างแน่นขนัด, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: บริเวณที่กำหนดขึ้นเพื่อประกอบพิธี
พิธีสมรส[N] wedding ceremony, Syn. พิธีแต่งงาน, งานแต่งงาน, พิธีมงคลสมรส, Example: เจ้าบ่าวอยากให้พิธีสมรสของเขาใหญ่โตหรูหราอย่างสมฐานะ, Count unit: พิธี, Thai definition: การทำพิธีเพื่อให้ชายหญิงอยู่กินเป็นผัวเมียกันตามประเพณี
พิธีรีตอง[N] ceremony, See also: formality, Syn. พิธี, แบบแผน, ธรรมเนียม, ระเบียบแบบแผน, Example: บริษัทน้ำมันบางบริษัทได้รับอนุญาตตั้งโรงกลั่น โดยไม่ต้องยื่นคำขอเป็นพิธีรีตองให้มากเรื่อง, Count unit: พิธี, แบบ, Thai definition: งานพิธีตามแบบตามธรรมเนียม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิธีน. งานที่จัดขึ้นตามลัทธิหรือความเชื่อถือตามขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อความขลังหรือความเป็นสิริมงคลเป็นต้น เช่น พิธีพระราชทานปริญญาบัตร พิธีมงคลสมรส พิธีประสาทปริญญา
พิธีแบบอย่าง, ธรรมเนียม, เช่น ทำให้ถูกพิธี
พิธีการกำหนด เช่น ก็อยู่จนสิ้นชนมายุพิธีในเทพพู้น (ม. คำหลวง ทศพร).
พิธีกรน. ผู้ดำเนินการในพิธี เช่น พิธีกรในงานมงคลสมรส, ผู้ดำเนินรายการ เช่น พิธีกรในการสัมมนา.
พิธีกรรมน. การบูชา, แบบอย่างหรือแบบแผนต่าง ๆ ที่ปฏิบัติในทางศาสนา.
พิธีการน. การที่เกี่ยวกับพิธีและแบบหนังสือทางทูต เช่น กรมพิธีการทูต.
พิธีจุ่มน. พิธีจุ่มหัวหรือตัวลงในนํ้า หรือใช้นํ้าเสกพรมศีรษะเพื่อรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน, ศีลล้างบาป ก็เรียก, เดิมเรียกว่า ศีลจุ่ม.
พิธีมณฑลน. บริเวณที่กำหนดขึ้นเพื่อประกอบพิธี เช่นกำหนดขอบเขตขึ้นด้วยการกั้นแผงราชวัติ ฉัตร หรือธง.
พิธีรีตองน. งานพิธีตามแบบตามธรรมเนียม.
พิธีสารน. ความตกลงระหว่างประเทศอย่างหนึ่ง ได้แก่ ตราสารอันบรรจุไว้ซึ่งความตกลงที่มีความสำคัญรองลงมาจากสนธิสัญญาและอนุสัญญา โดยมากเป็นพิธีสารต่อท้ายหรือแก้ไขเพิ่มเติมสนธิสัญญาหรืออนุสัญญา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
riteพิธีกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
worshipพิธีกรรมทางศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protocolพิธีการทูต, พิธีสาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
baptismพิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
coronationพิธีราชาภิเษก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
investitureพิธีสถาปนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
installationพิธีเข้ารับตำแหน่ง [ดู inauguration] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inaugurationพิธีเข้ารับตำแหน่ง [ดู installation] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Customs formalityพิธีการศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Masters of ceremoniesพิธีกร [TU Subject Heading]
Consular formalityพิธีการกงสุล [เศรษฐศาสตร์]
Academic rites and ceremoniesพิธีทางศาสนาและพิธีกรรมเกี่ยวกับการศึกษา [TU Subject Heading]
Burialพิธีศพ [TU Subject Heading]
Chinese tea ceremonyพิธีชาจีน [TU Subject Heading]
Commencement ceremoniesพิธีรับปริญญา [TU Subject Heading]
Diplomatic etiquetteพิธีการทูต [TU Subject Heading]
Funeral rites and ceremoniesพิธีทางศาสนาและพิธีกรรมเกี่ยวกับศพ [TU Subject Heading]
Guru worship (Rite)พิธีไหว้ครู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's no formalities here.ที่นี่ไม่มีพิธีรีตอง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
-Call our people to High Sanctuary.เรียกคนของเราเข้าห้องพิธี Beneath the Planet of the Apes (1970)
I trust this simple ceremony convinced you of our peaceable intentions.เชื่อว่าพิธีกรรมของเรา ทําให้คุณรู้ว่าเรารักสันติ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Let us resume the ceremonyให้เราต่อพิธีการ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Thus as this solemn wedding feast we shall enjoy the greatest delicacyแม้ว่าพิธีฉลองการสมรสเคร่งขรึมนี้ที่ we shall มีความสุขความละเอียดอ่อนใหญ่ที่สุด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Our guide restored the divine character of monstrosity thanks to reiterated actions, that is to say: ritesไกด์ของเราที่ตั้งอยู่อีกครั้ง divine character ของความเป็นอสูรกาย... ...การขอบคุณที่จะการกระทำที่กล่าวซ้ำ,\ Nthat จะพูด: พิธีศาสนา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
After these first rituals, with fearsome gravity he brands each girl on the shoulder burning a number into their tender fleshNwith พิธีศาสนาแรกเหล่านี้หลังจาก,\แรงดึงดูดของโลกน่ากลัว... ...เขาตรา girl on แต่ละคน ไหล่... ...การเผาไหม้ตัวเลข into their เนื้ออ่อน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Rabbi Silverstone, my good and great friend brother in the work of the Lord, with whom we have broke bread many times is a pillar of the American Jew community.แร็บไบซิลเวอร์สโตน เพื่อนผู้นับถือพระเจ้าของผม ผู้ซึ่งเราทำพิธีด้วยมาหลายครั้ง เป็นเสาหลักของชุมชนชาวยิวอเมริกัน Oh, God! (1977)
The funeral is about to begin, sir!พิธีศพจะเริ่มแล้ว... ครับ Phantasm (1979)
Monsieur... I am uncomfortable with the thought of this Jewish ritual.คุณ... ผมไม่สบายใจเกี่ยวกับความคิดในการ ทำพิธีทางศาสนายิว Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Love rituals?พิธีกรรมความรัก? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
It's a Thuggee ceremony.มันเป็นพิธีทักกี Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิธี[n.] (phithī) EN: ceremony ; rite ; ritual ; custom ; formality   FR: cérémonie [f] ; rite [m] ; rituel [m] ; cérémonial [m]
พิธีกร[n.] (phithīkøn) EN: master of ceremonies ; ritualist ; host ; moderator   FR: maître de cérémonie [m]
พิธีกรรม[n.] (phithīkam) EN: rite ; worship ; ritual ; ceremony ; service   FR: rite [m] ; culte [m]
พิธีการ[n.] (phithīkān) EN: protocol ; ceremony ; formal procedure   FR: protocole [m] ; cérémonial [m] ; formalités [fpl]
พิธีการทางการทูต[n. exp.] (phithīkān thāng kānthūt) EN: diplomatic protocol   FR: protocole diplomatique [m]
พิธีการทางศุลกากร[n. exp.] (phithīkān thāng sunlakākøn) EN: customs formalities   FR: formalités douanières [fpl]
พิธีการทูต[n.] (phithīkān thūt) EN: diplomatic protocol   FR: protocole diplomatique [m]
พิธีขึ้นบ้านใหม่[n. exp.] (phithī kheun bān mai) EN: house-warming ceremony   
พิธีฌาปนกิจ[n. exp.] (phithī chāpanakit) EN: funeral rites ; funeral service ; funeral ceremony   
พิธีตรียัมพวาย[n. exp.] (phithī Tri Yamphawāi) EN: Tri Yumpawai   

English-Thai: Longdo Dictionary
wake(n) การพบปะพูดคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญผ่านไป โดยมากหมายถึง การไปชุมนุมกันที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตก่อนจะมีพิธีฝังศพ (โดยมักถูกอ้างว่ามีที่มาจาก การปลุกให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีก) เช่น A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral takes place.
hell money(n) กระดาษเงินกระดาษทอง (ใช้ในพิธีกรรมของคนจีน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baptise[VT] พิธีล้างบาปในศาสนาคริสต์, See also: ทำพิธีตั้งชื่อในศาสนาคริสต์, Syn. purify, immerse
bar mitzvah[N] พิธีฉลองเด็กอายุ 13 ปีของยิว
benediction[N] พิธีอวยพร
Candlemas[N] พิธีฉลองของชาวคริสต์ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ (จัดเพื่อระลึกพระแม่มารีและพระบุตรคือพระเยซู)
carol service[N] พิธีทางศาสนาที่มีการร้องเพลงในศาสนาคริสต์
ceremony[N] พิธีการ, See also: พิธี
commemoration[N] พิธีฉลอง (เพื่อเป็นการระลึกถึง), Syn. observance, ceremony, custom
coronation[N] พิธีสวมมงกุฎ, Syn. enthronement, enthronization
Eucharist[N] พิธีศีลมหาสนิท
formality[N] พิธี, See also: ระเบียบ, พิธีรีตอง, แบบแผน, Syn. convention, custom, rule

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acolyte(แอค' โคไลทฺ) n. เด็กผู้ช่วยขาดหลวงทำพิธี, พระในนิกายดรมันคาทอลิก
altar boyเด็กผู้ช่วยพระทำพิธีในโบสถ์ (acolyte)
anabaptist(แอนนะแพบ' นิสทฺ) n. ผู้ยึดถือนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีการล้างบาป (ในพิธีเจิมน้ำมนตร์) เมื่อเดิบโตเป็นผู้ใหญ่. -anabaptism n.
asperges(แอัสเพอ'จีซ) n. พิธีพรมน้ำมนต์, เพลงสวดในพิธีนี (rite of sprinkling with water)
augury(ออ'เกอะรี) n. ศิลปะในการทำนาย,พิธีทำนาย,ลางสังหรณ์. -augural adj.
auspicate(ออส'พะเคท) vt. ทำพิธีเปิด, เริ่มแรก (inaugurate)
baccalaureate(แบคคะลอ'รีเอท) n. บัณฑิตปริญญาตรี,พิธีศาสนาสำหรับบัณฑิตจบใหม่,คำสวดมนต์ในพิธีดังกล่าว
baptise(แบพไทซ') {baptised,baptized,baptising,baptizing,baptises,baptizes} vt.,vi. ทำพิธีล้างบาปให้,ทำให้สะอาดบริสุทธิ์,ตั้งชื่อ, Syn. cleanse ###A. pollute,stain
baptist(แบพ'ทิสทฺ) n. สมาชิกนิกายหนึ่งของคริสเตียน ที่มีพิธีล้างบาปด้วยการจุ่มน้ำ
baptize(แบพไทซ') {baptised,baptized,baptising,baptizing,baptises,baptizes} vt.,vi. ทำพิธีล้างบาปให้,ทำให้สะอาดบริสุทธิ์,ตั้งชื่อ, Syn. cleanse ###A. pollute,stain

English-Thai: Nontri Dictionary
baptism(n) พิธีศีลจุ่ม,การล้างบาป
baptismal(adj) เกี่ยวกับพิธีศีลจุ่ม
baptist(n) พระที่ทำพิธีศีลจุ่ม
baptistery(n) สถานที่ทำพิธีศีลจุ่ม
baptistry(n) สถานที่ทำพิธีศีลจุ่ม
baptize(vt) เจิมน้ำมนต์,ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,ทำพิธีล้างบาป
beadle(n) ผู้ช่วยพระทำพิธี
betrothal(n) การหมั้น,พิธีหมั้น
bridal(adj) ของเจ้าสาว,เกี่ยวกับเจ้าสาว,เกี่ยวกับพิธีสมรส
bridal(n) การแต่งงาน,การสมรส,พิธีสมรส,พิธีแต่งงาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
clearance formality (n ) พิธีการออกของจากศุลกากร
hazingพิธีการรับน้อง ซึ่งมีพิธีการไปในทางกลั่นแกล้ง เช่น กลั่นแกล้งให้ทำกิจกรรมแปลกๆ ซึ่งอาจเป็นเรื่องสนุกสนาน หรืออาจเป็นเหตุรุนแรงถึงขนาดเลือดตกยางออกได้
kyoto Protocal (n) พิธีสารเกียวโต เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศเกียวกับการลดอัตราการปล่อยก็าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ
See also: S. -, A. -, R. -
vigil (n ) พิธีสวดภาวนา ทางคริสตศาสนา
創開[そうかい] (n) พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
葬儀[そうぎ, sougi] (n) พิธีศพ
調印式[ちょういんしき, chouinshiki] (n) พิธีลงนาม (ในสัญญา หรือข้อตกลง)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
式典[しきてn, shikite n] (n) พิธี, พระราชพิธี
ミサ[みさ, misa] พิธีมิซา
上棟式[じょうとうしき, joutoushiki] พิธีการเข้าอยู่บ้านใหม่
上棟式[じょうとうしき, joutoushiki] พิธีการขึ้นเสาเอกบ้านใหม่
司会[しかい, shikai] (n ) พิธีกร

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. einweihen(vt) |weihte etw. ein, hat eingeweiht| ฉลองเปิดตึกใหม่, ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่
Einweihung(n) |die, pl. Einweihungen| พิธีฉลองขึ้นบ้านใหม่, See also: das Einweihungsfest
Panne(n) |die, pl. Pannen| ข้อผิดพลาดหรือความขัดข้องทางเทคนิค เช่น Bei dem Empfang gab es mehrere Pannen: erst funktionierte das Mikrofon des Redners nicht, und dann kam der Dolmetscher auch noch zu spät. = ระหว่างพิธีต้อนรับมีความขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้นมากมาย ตอนแรกไมโครโฟนของพิธีกรไม่ทำงาน และล่าม(นักแปล)ยังมาสายอีกด้วย
Bis dann!บ๊ายบาย, แล้วเจอกัน (ใช้กล่าวลา ไม่ได้มีพิธีรีตองและเป็นที่รู้ว่าเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีก), See also: Related: Bis später!, Bis nachher!
Imbiss(n) |der, pl. Imbisse| ร้านขายอาหารที่รับประทานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีพิธีรีตอง บางร้านมีที่นั่งให้ บางร้านมีโต๊ะสำหรับยืนทาน ราคาถูกกว่าร้านอาหาร (Restaurant)
Talar(n) |der, pl. Talare| เสื้อคลุมยาวที่ใช้ในพิธี, เสื้อคลุย, See also: S. Gewand,
Gewand(n) |das, pl. Gewänder| เสื้อคลุมยาวที่ใช้ออกงานหรือในพิธี, See also: R. Talar

French-Thai: Longdo Dictionary
façon(n) |f| ฝีมือ, แบบ, วีธี, การทำ, พิธีรีตอง, เจ้าชู้ เช่น Mon épouse a fait cela de façon magistrale. Nous sommes très très heureux.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top