ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fear

F IH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fear-, *fear*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fear(n) ความกลัว, See also: ความเกรงกลัว, ความตกใจ, Syn. dread, fright, horror, terror, Ant. courage, dash
fear(vi) กลัว, See also: ตระหนกตกใจ, เกรงกลัว, หวาดหวั่น, Syn. apprehend, dread
fear(vt) ทำให้กลัว, See also: ทำให้หวั่นเกรง, Syn. apprehend, dread
fearful(adj) น่าเกรงกลัว, See also: น่ากลัว, ขี้กลัว, Syn. afraid, apprehensive, nervous, Ant. brave, courageous
fear for(phrv) วิตกกังวลเกี่ยวกับ, See also: ห่วงใยเกี่ยวกับ
fearless(adj) กล้าหาญ, See also: ปราศจากความกลัว, ใจกล้า, ใจเด็ด, Syn. brave, resolute, unafraid, Ant. cowardly
fearsome(adj) น่ากลัว, See also: น่าหวาดหวั่น, น่าหวาดกลัว, Syn. alarming, dreadful
fearfulness(n) ความน่ากลัว, See also: ความหวาดกลัว, Syn. cowardice, timidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fear(เฟียร์) n. ความกลัว,สิ่งที่กลัว vt. กลัว,หวาดกลัว
fearful(เฟีย'ฟูล) adj. น่ากลัว,ซึ่งทำให้น่ากลัว,รู้สึกลัว,เต็มที่., See also: fearfully adv. ness n.
fearless(เฟีย'ลิส) adj. ไร้ความกลัว,ไม่หวาดหวั่น,กล้า., See also: fearlessness n.
fearsome(เฟีย'เซิม) adj. น่ากลัว,น่าหวาดหวั่น,กลัว., See also: fearsomeness n., Syn. formidable
afeard(อะเฟิร์ด') adj. กลัว., Syn. afraid

English-Thai: Nontri Dictionary
fear(n) ความกลัว,ความหวาดกลัว,ความวิตกกังวล,วิตกจริต
fear(vt) กลัว,หวาดกลัว,เกรงกลัว,วิตกกังวล,ไม่กล้า
fearful(adj) น่ากลัว,ขลาด,น่าเกรงกลัว
fearless(adj) กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,ไม่หวาดหวั่น
afeard(adj) หวาดกลัว
afeared(adj) หวาดกลัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fearความกลัว [TU Subject Heading]
Fearกลัว,ความกลัว,ความกลัวธรรมดา [การแพทย์]
Fear Arousing Campaignวิธีการขู่ให้กลัว [การแพทย์]
Fear in childrenความกลัวในเด็ก [TU Subject Heading]
Fear of Castrationความกลัวว่าอวัยวะเพศจะถูกตัดออกไป [การแพทย์]
Fear of crimeความกลัวอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Fear of Deathกลัวความตาย [การแพทย์]
Fear of Dyingกลัวว่ากำลังจะตาย [การแพทย์]
Fear of failureความกลัวการล้มเหลว [TU Subject Heading]
Fear of Heightsความกลัวที่สูง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No fear of that.ไม่ต้องกลัวว่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
She'd never cut them for fear of hurting them.เธอไม่คิดจะตัดมัน สำหรับเธอไม่ชอบการทำลาย The Great Dictator (1940)
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา The Great Dictator (1940)
I never have any fear of drowning.ฉันไม่กลัวจมนํ้า เเล้วคุณล่ะ Rebecca (1940)
The burrows where they hid and ate in furtive fear and where sleep itself presented a threat.หลุมหลบภัยที่ใช้ซ่อนตัว และกล้ำกลืนอาหารด้วยความกลัว แม้แต่การนอน ก็ยังเป็นภัยในตัวของมัน Night and Fog (1956)
When the old man saw him coming, he knew this shark had no fear at all... ... and would do exactly what he pleased.เมื่อชายชราคนหนึ่งเห็นเขามา เขารู้ว่านี่คือปลาฉลาม ที่มีความกลัวไม่ได้ทั้งหมด The Old Man and the Sea (1958)
- I'm in fear of my life, you know.ฉันอยู่ในความหวาดกลัวในชีวิตของ ฉันให้คุณรู้ว่า Help! (1965)
And then they would fear you.และแล้วพวกเขาจะกลัวคุณ The Godfather (1972)
Fear is the killer. That's what Grandmother wants you to learn.ความกลัวทำร้ายเธอได้ ยายต้องการให้เธอเรียนรู้มัน Phantasm (1979)
There is nothing to fear here.ไม่เห็นมีอะไรน่ากลัว. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
"We do not want to ignite the fear or hatred of anyone.เราไม่ต้องการจุดชนวน ความกลัวหรือเกลียดผู้ใด Gandhi (1982)
And Mr. Prakash, who, I fear is awaiting trial for sedition and inducement to murder.และคุณประกาศ ซึ่งรอขึ้นศาลคดีก่อความไม่สงบ และชักนำให้เกิดฆาตกรรม Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fearA burnt child fears the fire.
fearA fearful thought entered my mind.
fearAnd will not come into the light for fear that his deeds will be exposed.
fearChronic care beds for patients long stay patients will be drastically cut from July, a state where many people will be cut off from nursing and treatment is feared.
fearDark is an object of fear to many children.
fearDark is an object to fear to many children.
fearDon't go too near the dog for fear it should bite you.
fearEriko worked so long and so hard, without stopping to eat, that I feared she would faint.
fearEveryone fears to do something new.
fearEveryone who does evil hates the light, and will not come into the light for fear that his deeds will be exposed.
fearFear always springs from ignorance.
fearFear crept into my heart and settled there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภีม(adj) dreadful, See also: fearful, horrible, Syn. น่ากลัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หวั่นวิตก(v) be afraid, See also: fear, be anxious, be worried, Syn. วิตกกังวล, Example: เขาหวั่นวิตกไปว่ารถจะเสียลงกลางทาง
ห้าว(adj) brave, See also: fearless, daring, bold, unafraid, stout, Syn. กร้าว, กล้า, Example: บทนางเอกในภาพยนตร์สะท้อนภาพหญิงสาวบุคลิกห้าวแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำสูง, Thai Definition: กล้าทางมุทะลุ
ความกลัว(n) scare, See also: fear, fright, Syn. ความหวาดกลัว, Example: เขาตัวสั่นด้วยความกลัว, Thai Definition: ความรู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัว
เกรง(v) fear, See also: be afraid of, be in awe of, dread, Syn. กลัว, หวั่น, Ant. กล้า, Example: บรรดาผู้บริการเกรงว่า การนำรถหุ่นยนต์มาใช้งานจะทำให้คนงานไม่พอใจ, Thai Definition: นึกกลัวไปเอง, นึกวิตกไปเอง
แข็งกล้า(adj) brave, See also: fearless, Syn. กล้าหาญ, ห้าวหาญ, Ant. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนแข็งกล้าพร้อมที่จะต่อสู้อุปสรรคต่างๆ ได้ทุกเมื่อ, Thai Definition: ที่มีความกล้ามาก
ขี้กลัว(adj) fearful, See also: afraid, scared, timorous, Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด, Ant. กล้า, Example: ถ้าพ่อแม่เข้มงวดมากเกินไป อาจทำให้เด็กเป็นคนขี้กลัวได้, Thai Definition: ที่ไม่กล้าทำหรือหวาดระแวงต่อสิ่งรอบข้าง
ความหวั่นไหว(n) fear, See also: scare, terrifier, alarm, Syn. ความครั่นคร้าม, ความกลัว, Example: เขามีความสุขเมื่อทำงานและเกิดความหวั่นไหวหากต้องลาออกจากบริษัท
หวาดกลัว(v) fear, See also: be scared, dread, be anxious, be afraid of, Syn. กลัว, Ant. กล้า, กล้าหาญ, Example: ชาวบ้านระแวกนั้นต่างหวาดกลัวโจรผู้ร้าย, Thai Definition: สะดุ้งผวาว่าจะเป็นภัย
พรั่น(v) fear, See also: be afraid, be frightened, be scared, be terrified, Syn. กลัว, หวั่น, พรั่น, พรั่นพรึง, หวาดหวั่น, Ant. กล้า, Example: ่ในใจของคนเหล่านั้นยังพรั่นอยู่ว่าเมื่อเลิกประเพณีล่าหัวแล้วจะเกิดเหตุเภทภัยตามมา, Thai Definition: รู้สึกหวั่นกลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold  FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ใจหาย[jaihāi] (v) EN: be stunned with fear
ใจกล้า[jaiklā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome
ขาม[khām] (v) EN: be afraid of ; fear  FR: craindre ; avoir peur (de)
ขยาด[khayāt] (v) EN: fear ; quail ; recoil ; be afraid  FR: craindre ; être craintif ; se méfier ; être méfiant
เข็ด[khet] (v) EN: be afraid ; be scared ; fear  FR: craindre ; appréhender ; redouter
ขี้ขลาด[khīkhlāt] (adj) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven  FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[khīklūa] (adj) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless  FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
คร้าม[khrām] (v) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for  FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
ความกลัว[khwāmklūa] (n) EN: fear ; scare ; fright ; phobia  FR: peur [f] ; frayeur [f] ; phobie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FEAR F IH1 R
FEARS F IH1 R Z
FEARN F ER1 N
FEARON F IH1 R AH0 N
FEARED F IH1 R D
FEARING F IH1 R IH0 NG
FEARFUL F IH1 R F AH0 L
FEARNOW F ER1 N OW0
FEARLESS F IH1 R L AH0 S
FEARSOME F IH1 R S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fear (v) fˈɪəʳr (f i@1 r)
fears (v) fˈɪəʳz (f i@1 z)
feared (v) fˈɪəʳd (f i@1 d)
fearful (j) fˈɪəʳfəl (f i@1 f @ l)
fearing (v) fˈɪəʳrɪŋ (f i@1 r i ng)
fearless (j) fˈɪəʳləs (f i@1 l @ s)
fearsome (j) fˈɪəʳsəm (f i@1 s @ m)
fearfully (a) fˈɪəʳfəliː (f i@1 f @ l ii)
fearlessly (a) fˈɪəʳləsliː (f i@1 l @ s l ii)
fearsomely (a) fˈɪəʳsəmliː (f i@1 s @ m l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恐怕[kǒng pà, ㄎㄨㄥˇ ㄆㄚˋ, ] fear; to dread; I'm afraid that...; perhaps; maybe, #3,204 [Add to Longdo]
不怕[bù pà, ㄅㄨˋ ㄆㄚˋ, ] fearless; not worried (by setbacks or difficulties), #3,304 [Add to Longdo]
恐惧[kǒng jù, ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ, / ] fear; dread; phobia, #5,200 [Add to Longdo]
畏惧[wèi jù, ㄨㄟˋ ㄐㄩˋ, / ] fear; foreboding, #14,295 [Add to Longdo]
[lǐn, ㄌㄧㄣˇ, / ] fear, #43,003 [Add to Longdo]
[chù, ㄔㄨˋ, ] fearful; timid; to fear, #50,801 [Add to Longdo]
[tì, ㄊㄧˋ, ] fearful; respectful, #56,102 [Add to Longdo]
怕生[pà shēng, ㄆㄚˋ ㄕㄥ, ] fear of strangers; to be afraid of strangers (of small children), #57,781 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] fear; be in awe; sudden glance [Add to Longdo]
戒惧[jiè jù, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄩˋ, / ] fearful [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flugangst {f}fear of flying [Add to Longdo]
Furcht {f}; Schreck {m}; Befürchtung {f} | aus Furcht vorfear | for fear of [Add to Longdo]
Zukunftsangst {f}; Angst vor der Zukunftfear of the future [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぞうぞ[uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly [Add to Longdo]
おっかなびっくり[okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
ぞくっと[zokutto] (adv) tremblingly; having the chills (through fear, cold, anticipation, etc.) [Add to Longdo]
であろう[dearou] (aux) will; probably; may; I think; surely; I hope; I fear; it seems [Add to Longdo]
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to [Add to Longdo]
びくびく[bikubiku] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P) [Add to Longdo]
ぶるぶる(P);ブルブル[buruburu (P); buruburu] (adv,n,vs) (on-mim) shivering with cold or fear; shaking; trembling; (P) [Add to Longdo]
わなわな[wanawana] (adv-to,vs) (on-mim) trembling from fear; trembling all over [Add to Longdo]
インターフェアランス[inta-fearansu] (n) interference [Add to Longdo]
インフレ懸念[インフレけねん, infure kenen] (n) inflation fear; inflation worries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fear \Fear\ (f[=e]r), n.
   A variant of {Fere}, a mate, a companion. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fear \Fear\, n. [OE. fer, feer, fere, AS. f[=ae]r a coming
   suddenly upon, fear, danger; akin to D. vaar, OHG. f[=a]ra
   danger, G. gefahr, Icel. f[=a]r harm, mischief, plague, and
   to E. fare, peril. See {Fare}.]
   1. A painful emotion or passion excited by the expectation of
    evil, or the apprehension of impending danger;
    apprehension; anxiety; solicitude; alarm; dread.
    [1913 Webster]
 
   Note: The degrees of this passion, beginning with the most
      moderate, may be thus expressed, -- {apprehension},
      fear, {dread}, {fright}, {terror}.
      [1913 Webster]
 
         Fear is an uneasiness of the mind, upon the
         thought of future evil likely to befall us.
                          --Locke.
      [1913 Webster]
 
         Where no hope is left, is left no fear. --Milton.
      [1913 Webster]
 
   2. (Script.)
    (a) Apprehension of incurring, or solicitude to avoid,
      God's wrath; the trembling and awful reverence felt
      toward the Supreme Being.
    (b) Respectful reverence for men of authority or worth.
      [1913 Webster]
 
         I will put my fear in their hearts. --Jer.
                          xxxii. 40.
      [1913 Webster]
 
         I will teach you the fear of the Lord. --Ps.
                          xxxiv. 11.
      [1913 Webster]
 
         Render therefore to all their dues; tribute to
         whom tribute is due . . . fear to whom fear.
                          --Rom. xiii.
                          7.
      [1913 Webster]
 
   3. That which causes, or which is the object of, apprehension
    or alarm; source or occasion of terror; danger;
    dreadfulness.
    [1913 Webster]
 
       There were they in great fear, where no fear was.
                          --Ps. liii. 5.
    [1913 Webster]
 
       The fear of your adventure would counsel you to a
       more equal enterprise.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {For fear}, in apprehension lest. "For fear you ne'er see
    chain nor money more." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fear \Fear\, v. t. [imp. & p. p. {Feared} (f[=e]rd); p. pr. &
   vb. n. {Fearing}.] [OE. feren, faeren, to frighten, to be
   afraid, AS. f[=ae]ran to terrify. See {Fear}, n.]
   1. To feel a painful apprehension of; to be afraid of; to
    consider or expect with emotion of alarm or solicitude.
    [1913 Webster]
 
       I will fear no evil, for thou art with me. --Ps.
                          xxiii. 4.
    [1913 Webster]
 
   Note: With subordinate clause.
 
         I greatly fear my money is not safe. --Shak.
 
         I almost fear to quit your hand.  --D. Jerrold.
      [1913 Webster]
 
   2. To have a reverential awe of; to be solicitous to avoid
    the displeasure of.
    [1913 Webster]
 
       Leave them to God above; him serve and fear.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To be anxious or solicitous for; now replaced by {fear
    for}. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The sins of the father are to be laid upon the
       children, therefore . . . I fear you. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To suspect; to doubt. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Ay what else, fear you not her courage? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To affright; to terrify; to drive away or prevent approach
    of by fear. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Fear their people from doing evil.  --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
       Tush, tush! fear boys with bugs.   --Shak.
 
   Syn: To apprehend; dread; reverence; venerate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fear \Fear\, v. i.
   To be in apprehension of evil; to be afraid; to feel anxiety
   on account of some expected evil.
   [1913 Webster]
 
      I exceedingly fear and quake.      --Heb. xii.
                          21.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fere \Fere\, n. [OE. fere companion, AS. gef[=e]ra, from
   f[=e]ran to go, travel, faran to travel. [root]78. See
   {Fare}.]
   A mate or companion; -- often used of a wife. [Obs.] [Written
   also {fear} and {feere}.] --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      And Cambel took Cambrina to his fere.  --Spenser.
   [1913 Webster]
 
   {In fere}, together; in company. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fear
   n 1: an emotion experienced in anticipation of some specific
      pain or danger (usually accompanied by a desire to flee or
      fight) [syn: {fear}, {fearfulness}, {fright}] [ant:
      {bravery}, {fearlessness}]
   2: an anxious feeling; "care had aged him"; "they hushed it up
     out of fear of public reaction" [syn: {concern}, {care},
     {fear}]
   3: a feeling of profound respect for someone or something; "the
     fear of God"; "the Chinese reverence for the dead"; "the
     French treat food with gentle reverence"; "his respect for
     the law bordered on veneration" [syn: {fear}, {reverence},
     {awe}, {veneration}]
   v 1: be afraid or feel anxious or apprehensive about a possible
      or probable situation or event; "I fear she might get
      aggressive"
   2: be afraid or scared of; be frightened of; "I fear the winters
     in Moscow"; "We should not fear the Communists!" [syn:
     {fear}, {dread}]
   3: be sorry; used to introduce an unpleasant statement; "I fear
     I won't make it to your wedding party"
   4: be uneasy or apprehensive about; "I fear the results of the
     final exams"
   5: regard with feelings of respect and reverence; consider
     hallowed or exalted or be in awe of; "Fear God as your
     father"; "We venerate genius" [syn: {reverence}, {fear},
     {revere}, {venerate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top