ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

timorous

T IH1 M ER0 AH0 S   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -timorous-, *timorous*, timorou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
timorous[ADJ] ขี้กลัว, See also: ขี้ตื่น, ขี้ขลาด, ขี้ตกใจ, Syn. frightened, timid
timorousness[N] ความขี้กลัว, See also: ความขี้ตื่น, ความขี้ขลาด, ความขี้ตกใจ, Syn. timidness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
timorous(ทิม'เมอรัส) adj. เต็มไปด้วยความกลัว,ขี้ขลาด,ตาขาว,ขี้ตื่น., See also: timorously adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
timorous(adj) ขี้ตื่น,ขี้ขลาดตาขาว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ขลาด[ADJ] timid, See also: timorous, chicken-hearted, fearful, afraid, scared, coward, craven, Syn. กลัว, ขี้กลัว, ขลาด, ไม่กล้า, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว, Ant. กล้า, Example: สมรเป็นคนที่ขี้ขลาดมาก เธอไม่กล้าแม้แต่จะเดินทางไปไหนมาไหนตามลำพัง, Thai definition: ไม่กล้าทำหรือหวาดระแวงต่อสิ่งรอบข้าง
ใจปลาซิว[ADJ] impatient, See also: timorous, cowardly, timid, faint-hearted, spineless, Syn. ใจเสาะ, ขี้ขลาด, Ant. ใจกล้า, Example: ฉันคิดว่าคนใจปลาซิวอย่างเขาคงไม่กล้าไปดำน้ำกับฉัน, Thai definition: มีใจไม่อดทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ขลาด[adj.] (khīkhlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven   FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[adj.] (khīklūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless   FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ขลาด[adj.] (khlāt) EN: cowardly ; craven ; timid ; dastardly ; chicken-hearted ; white-liver ; timorous   FR: peureux ; poltron ; lâche ; couard (litt.)
พรั่น[v.] (phran) EN: be afraid ; be apprehensive ; be timorous   FR: avoir peur ; appréhender ; craindre

CMU English Pronouncing Dictionary
TIMOROUS T IH1 M ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
timorous (j) tˈɪmərəs (t i1 m @ r @ s)
timorously (a) tˈɪmərəsliː (t i1 m @ r @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Timorous \Tim"or*ous\, a. [LL. timorosus, from L. timor fear;
   akin to timere to fear. See {Timid}.]
   1. Fearful of danger; timid; deficient in courage. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Indicating, or caused by, fear; as, timorous doubts. "The
    timorous apostasy of chuchmen." --Milman.
    [1913 Webster] -- {Tim"or*ous*ly}, adv. --
    {Tim"or*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 timorous
   adj 1: timid by nature or revealing timidity; "timorous little
       mouse"; "in a timorous tone"; "cast fearful glances at
       the large dog" [syn: {fearful}, {timorous}, {trepid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top