ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brave

B R EY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brave-, *brave*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brave(adj) กล้า, See also: กล้าหาญ, อาจหาญ, Syn. courageous, Ant. cowardly
brave(vi) กล้า, See also: กล้าหาญ, อาจหาญ
bravery(n) ความกล้าหาญ, Syn. courage, Ant. cowardice
brave it out(phrv) เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, See also: กล้าเผชิญ, Syn. bluff out, brazen out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brave(เบรฟว) { braved, braving, braves } adj. กล้าหาญ, อดทน, ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย, ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ, นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย, ฝ่าผจญ, ท้าทาย, กล้าทำ, ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว, โม้, See also: braveness n. ดูbrave

English-Thai: Nontri Dictionary
brave(adj) กล้า, กล้าหาญ, ไม่เกรงกลัว, อาจหาญ, อดทน
brave(vt) กล้าเผชิญ, ไม่เกรงกลัว, อดทน, เสี่ยงอันตราย
bravely(adv) อย่างกล้าหาญ, อย่างอาจหาญ, อย่างไม่เกรงกลัว
bravery(n) ความกล้าหาญ, ความกล้า, ความอาจหาญ, ความไม่เกรงกลัว
outbrave(vt) กล้าหาญกว่า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Any brave man would resist.คนที่ยืนหยัดสู้คือผู้กล้า The Great Dictator (1940)
My brave little boy.เด็กน้อยผู้กล้าหาญของฉัน Pinocchio (1940)
Alas, if he were brave this would not be necessary.นี้จะไม่คือสิ่งที่จำคือ ในตอนท้ายของส่วนหนึ่ง Help! (1965)
You're brave with a man who's tied up!แกก็กล้าแค่กับคนถูกมัดล่ะวะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
But I put a brave face on it and we were soon sent to Egypt, it seemed at the time, where I volunteered myself.แต่ฉันใส่ใบหน้ากล้าหาญกับ มัน และเราได้ส่งเร็ว ๆ นี้ใน ต่างประเทศไปยังประเทศอียิปต์ มันดูเหมือนในเวลานั้น How I Won the War (1967)
You wouldn't be so brave if you'd ever smelled... the Bog of Eternal Stench.เธอน่ะจะไม่กล้าแน่ๆ ... ถ้าเธอเคยได้กลิ่น... บึงแห่งความเน่าเหม็น Labyrinth (1986)
The men and women who fought in secret-- brave guerrillas, reunited in Rome... for the first Resistance Rally.ชายและหญิง ที่ต่อสู้ในขบวนการ-- ลับของ กูเรอริลล่า, ได้กลับมารวมกลุ่มใน โรม... ในการเดินขบวนประท้วงครั้งแรก. Cinema Paradiso (1988)
And it's a brave man who'd deny the lovely lady was worth every cent.ใครว่าไม่คุ้มที่จะดูเธอก็เกินไปล่ะ The Bodyguard (1992)
They would brave Satan and all his legions.พวกเขากล้าต่อกรกับ ซาตานและเหล่ากองทัพ Wuthering Heights (1992)
- Brave little virgin who lit the candle.- ใครคือผู้บริสุทธิ์ ที่มาจุดเทียน Hocus Pocus (1993)
You look fucking brave now.คุณดูเป็นร่วมเพศกล้าตอนนี้ In the Name of the Father (1993)
Yes. She's a very brave woman.ใช่ เธอเป็นผู้หญิงกล้าหาญมาก In the Name of the Father (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
braveAfter seeing how bravely he acted, his friends thought better of him.
braveAn able sportsman should be brave.
braveBravely though they fought, they were defeated.
braveBrave man as he was, he recoiled at the sight.
braveBravery is a great virtue.
braveChild as he was, he was brave.
braveChild as she was, she was brave.
braveChris brought her a present and bravely gave it to her.
braveDo you think the Braves will take the series?
braveFather told me always to be brave and cheerful.
braveFortune is the rod of the weak, and the staff of the brave.
braveGirl as she is, she is brave.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วีรกรรม(n) bravery, See also: boldness, intrepidity, Syn. ความกล้าหาญ, Example: เรื่องราวในตำนานท้องถิ่นมักเป็นเรื่องที่กล่าวถึงวีรกรรมของผู้กล้าประจำท้องถิ่นนั้น, Thai Definition: การกระทำที่ได้รับยกย่องว่าเป็นความกล้าหาญ, การกระทำของผู้กล้าหาญ
ห้าว(adj) brave, See also: fearless, daring, bold, unafraid, stout, Syn. กร้าว, กล้า, Example: บทนางเอกในภาพยนตร์สะท้อนภาพหญิงสาวบุคลิกห้าวแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำสูง, Thai Definition: กล้าทางมุทะลุ
อาจ(adj) brave, See also: courageous, bold, Syn. กล้าหาญ, กล้า, อาจหาญ, Ant. ขลาด
ความกล้าหาญ(n) bravery, See also: courage, boldness, daring, pluck, mettle, valour, fortitude, Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความเด็ดเดี่ยว, ความกล้าหาญชาญชัย, Ant. ความขี้ขลาด, Example: วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญความเสียสละความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน
เก่งกล้า(adj) brave, See also: courageous, fearless, audacious, daring, bold, Syn. เก่งกล้าสามารถ, หาญกล้า, Ant. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: ชนเผ่านี้เป็นทหารที่เก่งกล้าสามารถมากจนเป็นที่ครั่นคร้ามของศัตรูในคราวรบกับญี่ปุ่นที่ประเทศพม่าในมหาสงครามคราวที่แล้ว, Thai Definition: ไม่กลัว, ไม่ครั่นคร้าม
แข็งกล้า(adj) brave, See also: fearless, Syn. กล้าหาญ, ห้าวหาญ, Ant. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนแข็งกล้าพร้อมที่จะต่อสู้อุปสรรคต่างๆ ได้ทุกเมื่อ, Thai Definition: ที่มีความกล้ามาก
ป้ำ(v) brave, See also: venturesome, Syn. กล้า, ใจป้ำ, Example: ปัญหาตอนนี้ยังเหลือแต่ว่ารัฐบาลจะใจป้ำกล้าลงทุนหรือไม่เท่านั้น, Thai Definition: กล้าได้กล้าเสีย
พิริยโยธา(n) brave warrior, Count Unit: คน, Thai Definition: พลรบผู้กล้าหาญ
พิริยะ(n) braver, See also: warrior, Syn. คนกล้า, นักรบผู้กล้า, ผู้กล้า, Count Unit: คน
พิริยะ(n) bravery, See also: vigour, Syn. ความกล้า, ความกล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจ[āt] (adj) EN: brave ; courageous ; bold  FR: brave ; courageux
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold  FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ชาตรี[chātrī] (adj) EN: brave ; valiant ; doughty  FR: brave ; vaillant ; preux
ฝ่า[fā] (v) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk  FR: braver ; affronter
ฝ่ามรสุม[fā mørasum] (v, exp) EN: brave the storm  FR: braver la tempête
หาญ[hān] (adj) EN: brave ; courageous ; valiant ; bold  FR: courageux ; audacieux ; vaillant
เหี้ยมหาญ[hīemhān] (adj) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous  FR: brave ; vaillant ; valeureux
เหี้ยมหาญ[hīemhān] (adv) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously  FR: bravement ; valeureusement
ใจดี[jaidī] (adj) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign  FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
ใจกล้า[jaiklā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BRAVE B R EY1 V
BRAVED B R EY1 V D
BRAVES B R EY1 V Z
BRAVER B R EY1 V ER0
BRAVES' B R EY1 V Z
BRAVERY B R EY1 V ER0 IY0
BRAVEST B R EY1 V AH0 S T
BRAVELY B R EY1 V L IY0
BRAVERMAN B R EY1 V ER0 M AH0 N
BRAVEHEART B R EY1 V HH AA0 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brave (v) brˈɛɪv (b r ei1 v)
braved (v) brˈɛɪvd (b r ei1 v d)
braver (j) brˈɛɪvər (b r ei1 v @ r)
braves (v) brˈɛɪvz (b r ei1 v z)
bravely (a) brˈɛɪvliː (b r ei1 v l ii)
bravery (n) brˈɛɪvəriː (b r ei1 v @ r ii)
bravest (j) brˈɛɪvɪst (b r ei1 v i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勇敢[yǒng gǎn, ㄩㄥˇ ㄍㄢˇ,  ] brave #4,040 [Add to Longdo]
[yǒng, ㄩㄥˇ, ] brave #5,882 [Add to Longdo]
英勇[yīng yǒng, ㄧㄥ ㄩㄥˇ,  ] bravery; gallant; valiant #9,483 [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, / ] brave; owl; Strix uralensis #22,682 [Add to Longdo]
壮烈[zhuàng liè, ㄓㄨㄤˋ ㄌㄧㄝˋ,   /  ] brave; heroic #27,348 [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, / ] brave; good horse; strong #44,970 [Add to Longdo]
豪侠[háo xiá, ㄏㄠˊ ㄒㄧㄚˊ,   /  ] brave and chivalrous #62,576 [Add to Longdo]
勇武[yǒng wǔ, ㄩㄥˇ ㄨˇ,  ] brave #64,622 [Add to Longdo]
勇略[yǒnglu:è, ㄩㄥˇlu:ㄜˋ,  ] brave and cunning #177,495 [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, ] brave; cautious; sad #202,524 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mutig; tapfer; wacker; kühn { adj } | mutiger; tapferer | am mutigsten; am tapferstenbrave | braver | bravest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぶ, bu] (n) (1) (arch) the art of war; martial arts; military arts; (2) military force; the sword; (3) valor; bravery; (4) military officer; military man #1,371 [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] (n) bravery; courage; heroism #3,194 [Add to Longdo]
勇者[ゆうしゃ;ゆうじゃ, yuusha ; yuuja] (n) (See 勇士) hero; the brave; man of valour (valor) #4,991 [Add to Longdo]
勇気[ゆうき, yuuki] (n) courage; bravery; valour; valor; nerve; boldness; (P) #7,223 [Add to Longdo]
[そう, sou] (n, adj-na) (1) vibrancy; strength; bravery; manliness; (2) (esp. of men) one's prime (approx. age 30) #9,928 [Add to Longdo]
勇士[ゆうし, yuushi] (n) brave warrior; hero; brave man; (P) #16,774 [Add to Longdo]
敢闘[かんとう, kantou] (n, vs) fighting bravely; (P) #17,542 [Add to Longdo]
勇敢[ゆうかん, yuukan] (adj-na) brave; heroic; gallant; (P) #18,093 [Add to Longdo]
ブレーブ;ブレイヴ[bure-bu ; bureivu] (n, adj-na) (See 勇士) brave [Add to Longdo]
益荒猛男[ますらたけお, masuratakeo] (n) brave and stalwart man [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brave \Brave\, v. t. [imp. & p. p. {Braved}; p. pr. & vb. n.
   {Braving}.]
   1. To encounter with courage and fortitude; to set at
    defiance; to defy; to dare.
    [1913 Webster]
 
       These I can brave, but those I can not bear.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To adorn; to make fine or showy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thou [a tailor whom Grunio was browbeating] hast
       braved meny men; brave not me; I'll neither be faced
       or braved.              --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brave \Brave\, n.
   1. A brave person; one who is daring.
    [1913 Webster]
 
       The star-spangled banner, O,long may it wave
       O'er the land of the free and the home of the brave.
                          --F. S. Key.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, an Indian warrior.
    [1913 Webster]
 
   3. A man daring beyond discretion; a bully.
    [1913 Webster]
 
       Hot braves like thee may fight.    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. A challenge; a defiance; bravado. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Demetrius, thou dost overween in all;
       And so in this, to bear me down with braves. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brave \Brave\, a. [Compar. {Braver}; superl. {Bravest}.] [F.
   brave, It. or Sp. bravo, (orig.) fierce, wild, savage, prob.
   from. L. barbarus. See {Barbarous}, and cf. {Bravo}.]
   [1913 Webster]
   1. Bold; courageous; daring; intrepid; -- opposed to
    {cowardly}; as, a brave man; a brave act.
    [1913 Webster]
 
   2. Having any sort of superiority or excellence; --
    especially such as in conspicuous. [Obs. or Archaic as
    applied to material things.]
    [1913 Webster]
 
       Iron is a brave commodity where wood aboundeth.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       It being a brave day, I walked to Whitehall.
                          --Pepys.
    [1913 Webster]
 
   3. Making a fine show or display. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Wear my dagger with the braver grace. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       For I have gold, and therefore will be brave.
       In silks I'll rattle it of every color. --Robert
                          Greene.
    [1913 Webster]
 
       Frog and lizard in holiday coats
       And turtle brave in his golden spots. --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Courageous; gallant; daring; valiant; valorous; bold;
     heroic; intrepid; fearless; dauntless; magnanimous;
     high-spirited; stout-hearted. See {Gallant}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brave
   adj 1: possessing or displaying courage; able to face and deal
       with danger or fear without flinching; "Familiarity with
       danger makes a brave man braver but less daring"- Herman
       Melville; "a frank courageous heart...triumphed over
       pain"- William Wordsworth; "set a courageous example by
       leading them safely into and out of enemy-held territory"
       [syn: {brave}, {courageous}] [ant: {cowardly}, {fearful}]
   2: invulnerable to fear or intimidation; "audacious explorers";
     "fearless reporters and photographers"; "intrepid pioneers"
     [syn: {audacious}, {brave}, {dauntless}, {fearless}, {hardy},
     {intrepid}, {unfearing}]
   3: brightly colored and showy; "girls decked out in brave new
     dresses"; "brave banners flying"; "`braw' is a Scottish
     word"; "a dress a bit too gay for her years"; "birds with gay
     plumage" [syn: {brave}, {braw}, {gay}]
   n 1: a North American Indian warrior
   2: people who are brave; "the home of the free and the brave"
     [ant: {cautious}, {timid}]
   v 1: face and withstand with courage; "She braved the elements"
      [syn: {weather}, {endure}, {brave}, {brave out}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 brave /bʀav/ 
  brave; gallant

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top