Search result for

brave

(83 entries)
(0.0444 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brave-, *brave*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brave    [ADJ] กล้า, See also: กล้าหาญ, อาจหาญ, Syn. courageous, Ant. cowardly
brave    [VI] กล้า, See also: กล้าหาญ, อาจหาญ
bravery    [N] ความกล้าหาญ, Syn. courage, Ant. cowardice
brave it out    [PHRV] เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, See also: กล้าเผชิญ, Syn. bluff out, brazen out

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
braveI am filled with admiration for your bravery.
braveChris brought her a present and bravely gave it to her.
braveJohn is brave in appearance, but is in reality a coward.
braveJohn did a brave thing.
braveThe knight is not so much brave as reckless.
braveThe force held out bravely against their enemy's attacks.
braveIt is very brave of you to vote against the plan.
braveHow brave of him to jump into the water to save the little girl!
braveThe brave fireman rescued a boy from the burning house.
braveThe soldier acted bravely.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave

English-Thai: Nontri Dictionary
brave(adj) กล้า,กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,อาจหาญ,อดทน
brave(vt) กล้าเผชิญ,ไม่เกรงกลัว,อดทน,เสี่ยงอันตราย
bravely(adv) อย่างกล้าหาญ,อย่างอาจหาญ,อย่างไม่เกรงกลัว
bravery(n) ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความอาจหาญ,ความไม่เกรงกลัว
outbrave(vt) กล้าหาญกว่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วีรกรรม    [N] bravery, See also: boldness, intrepidity, Syn. ความกล้าหาญ, Example: เรื่องราวในตำนานท้องถิ่นมักเป็นเรื่องที่กล่าวถึงวีรกรรมของผู้กล้าประจำท้องถิ่นนั้น, Thai definition: การกระทำที่ได้รับยกย่องว่าเป็นความกล้าหาญ, การกระทำของผู้กล้าหาญ
ห้าว    [ADJ] brave, See also: fearless, daring, bold, unafraid, stout, Syn. กร้าว, กล้า, Example: บทนางเอกในภาพยนตร์สะท้อนภาพหญิงสาวบุคลิกห้าวแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำสูง, Thai definition: กล้าทางมุทะลุ
อาจ    [ADJ] brave, See also: courageous, bold, Syn. กล้าหาญ, กล้า, อาจหาญ, Ant. ขลาด
ความกล้าหาญ    [N] bravery, See also: courage, boldness, daring, pluck, mettle, valour, fortitude, Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความเด็ดเดี่ยว, ความกล้าหาญชาญชัย, Ant. ความขี้ขลาด, Example: วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญความเสียสละความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน
เก่งกล้า    [ADJ] brave, See also: courageous, fearless, audacious, daring, bold, Syn. เก่งกล้าสามารถ, หาญกล้า, Ant. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: ชนเผ่านี้เป็นทหารที่เก่งกล้าสามารถมากจนเป็นที่ครั่นคร้ามของศัตรูในคราวรบกับญี่ปุ่นที่ประเทศพม่าในมหาสงครามคราวที่แล้ว, Thai definition: ไม่กลัว, ไม่ครั่นคร้าม
แข็งกล้า [ADJ] brave, See also: fearless, Syn. กล้าหาญ, ห้าวหาญ, Ant. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนแข็งกล้าพร้อมที่จะต่อสู้อุปสรรคต่างๆ ได้ทุกเมื่อ, Thai definition: ที่มีความกล้ามาก
ป้ำ    [V] brave, See also: venturesome, Syn. กล้า, ใจป้ำ, Example: ปัญหาตอนนี้ยังเหลือแต่ว่ารัฐบาลจะใจป้ำกล้าลงทุนหรือไม่เท่านั้น, Thai definition: กล้าได้กล้าเสีย
พิริยโยธา    [N] brave warrior, Count unit: คน, Thai definition: พลรบผู้กล้าหาญ
พิริยะ    [N] braver, See also: warrior, Syn. คนกล้า, นักรบผู้กล้า, ผู้กล้า, Count unit: คน
พิริยะ    [N] bravery, See also: vigour, Syn. ความกล้า, ความกล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจ[adj.] (āt) EN: brave ; courageous ; bold   FR: brave ; courageux
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold   FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ชาตรี[adj.] (chātrī) EN: brave ; valiant ; doughty   FR: brave ; vaillant ; preux
ฝ่า[v.] (fā) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk   FR: braver ; affronter
ฝ่ามรสุม[v. exp.] (fā mørasum) EN: brave the storm   FR: braver la tempête
หาญ[adj.] (hān) EN: brave ; courageous ; valiant ; bold   FR: courageux ; audacieux ; vaillant
เหี้ยมหาญ[adj.] (hīemhān) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous   FR: brave ; vaillant ; valeureux
เหี้ยมหาญ[adv.] (hīemhān) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously   FR: bravement ; valeureusement
ใจดี[adj.] (jaidī) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign   FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome   

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAVE    B R EY1 V
BRAVED    B R EY1 V D
BRAVES    B R EY1 V Z
BRAVER    B R EY1 V ER0
BRAVES'    B R EY1 V Z
BRAVERY    B R EY1 V ER0 IY0
BRAVEST    B R EY1 V AH0 S T
BRAVELY    B R EY1 V L IY0
BRAVERMAN    B R EY1 V ER0 M AH0 N
BRAVEHEART    B R EY1 V HH AA0 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brave    (v) (b r ei1 v)
braved    (v) (b r ei1 v d)
braver    (j) (b r ei1 v @ r)
braves    (v) (b r ei1 v z)
bravely    (a) (b r ei1 v l ii)
bravery    (n) (b r ei1 v @ r ii)
bravest    (j) (b r ei1 v i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mutig; tapfer; wacker; kühn {adj} | mutiger; tapferer | am mutigsten; am tapferstenbrave | braver | bravest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブレーブ;ブレイヴ[, bure-bu ; bureivu] (n,adj-na) (See 勇士) brave [Add to Longdo]
益荒猛男[ますらたけお, masuratakeo] (n) brave and stalwart man [Add to Longdo]
外剛内柔[がいごうないじゅう, gaigounaijuu] (n) being tough on the outside but soft at heart; a faint-hearted person pretending to be brave [Add to Longdo]
敢闘[かんとう, kantou] (n,vs) fighting bravely; (P) [Add to Longdo]
危険を冒す[きけんをおかす, kikenwookasu] (exp,v5s) to brave (defy) a danger [Add to Longdo]
虚勢を張る[きょせいをはる, kyoseiwoharu] (exp,v5r) to bluff; to act brave [Add to Longdo]
強か者;したたか者;健か者;健者[したたかもの, shitatakamono] (n) (1) strong-willed person; old hand; shrewd rascal; wily fox; desperate character; formidable woman; (2) strong man; brave man [Add to Longdo]
潔く[いさぎよく, isagiyoku] (adv) (See 潔い・1) bravely; manfully; (P) [Add to Longdo]
健気[けなげ, kenage] (adj-na,n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P) [Add to Longdo]
健闘[けんとう, kentou] (n,vs,exp) (1) fighting bravely; strenuous efforts; (2) good luck!; good fight; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒng, ㄩㄥˇ, ] brave [Add to Longdo]
勇敢[yǒng gǎn, ㄩㄥˇ ㄍㄢˇ, ] brave [Add to Longdo]
勇武[yǒng wǔ, ㄩㄥˇ ˇ, ] brave [Add to Longdo]
勇略[yǒng, ㄩㄥˇlu:e4, ] brave and cunning [Add to Longdo]
壮烈[zhuàng liè, ㄓㄨㄤˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] brave; heroic [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, ] brave; cautious; sad [Add to Longdo]
拼命三郎[pīn mìng sān láng, ㄆㄧㄣ ㄇㄧㄥˋ ㄙㄢ ㄌㄤˊ, ] brave man, willing to risk his life [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, / ] brave; owl; Strix uralensis [Add to Longdo]
美丽新世界[Měi lì xīn shì jiè, ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] Brave new world, novel by Aldoux Huxley 阿道司·赫胥黎|阿道司·赫胥黎 [Add to Longdo]
英勇[yīng yǒng, ㄩㄥˇ, ] bravery; gallant; valiant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brave \Brave\, v. t. [imp. & p. p. {Braved}; p. pr. & vb. n.
   {Braving}.]
   1. To encounter with courage and fortitude; to set at
    defiance; to defy; to dare.
    [1913 Webster]
 
       These I can brave, but those I can not bear.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To adorn; to make fine or showy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thou [a tailor whom Grunio was browbeating] hast
       braved meny men; brave not me; I'll neither be faced
       or braved.              --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brave \Brave\, n.
   1. A brave person; one who is daring.
    [1913 Webster]
 
       The star-spangled banner, O,long may it wave
       O'er the land of the free and the home of the brave.
                          --F. S. Key.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, an Indian warrior.
    [1913 Webster]
 
   3. A man daring beyond discretion; a bully.
    [1913 Webster]
 
       Hot braves like thee may fight.    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. A challenge; a defiance; bravado. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Demetrius, thou dost overween in all;
       And so in this, to bear me down with braves. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brave \Brave\, a. [Compar. {Braver}; superl. {Bravest}.] [F.
   brave, It. or Sp. bravo, (orig.) fierce, wild, savage, prob.
   from. L. barbarus. See {Barbarous}, and cf. {Bravo}.]
   [1913 Webster]
   1. Bold; courageous; daring; intrepid; -- opposed to
    {cowardly}; as, a brave man; a brave act.
    [1913 Webster]
 
   2. Having any sort of superiority or excellence; --
    especially such as in conspicuous. [Obs. or Archaic as
    applied to material things.]
    [1913 Webster]
 
       Iron is a brave commodity where wood aboundeth.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       It being a brave day, I walked to Whitehall.
                          --Pepys.
    [1913 Webster]
 
   3. Making a fine show or display. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Wear my dagger with the braver grace. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       For I have gold, and therefore will be brave.
       In silks I'll rattle it of every color. --Robert
                          Greene.
    [1913 Webster]
 
       Frog and lizard in holiday coats
       And turtle brave in his golden spots. --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Courageous; gallant; daring; valiant; valorous; bold;
     heroic; intrepid; fearless; dauntless; magnanimous;
     high-spirited; stout-hearted. See {Gallant}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brave
   adj 1: possessing or displaying courage; able to face and deal
       with danger or fear without flinching; "Familiarity with
       danger makes a brave man braver but less daring"- Herman
       Melville; "a frank courageous heart...triumphed over
       pain"- William Wordsworth; "set a courageous example by
       leading them safely into and out of enemy-held territory"
       [syn: {brave}, {courageous}] [ant: {cowardly}, {fearful}]
   2: invulnerable to fear or intimidation; "audacious explorers";
     "fearless reporters and photographers"; "intrepid pioneers"
     [syn: {audacious}, {brave}, {dauntless}, {fearless}, {hardy},
     {intrepid}, {unfearing}]
   3: brightly colored and showy; "girls decked out in brave new
     dresses"; "brave banners flying"; "`braw' is a Scottish
     word"; "a dress a bit too gay for her years"; "birds with gay
     plumage" [syn: {brave}, {braw}, {gay}]
   n 1: a North American Indian warrior
   2: people who are brave; "the home of the free and the brave"
     [ant: {cautious}, {timid}]
   v 1: face and withstand with courage; "She braved the elements"
      [syn: {weather}, {endure}, {brave}, {brave out}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 brave [brav]
   brave; gallant
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top