ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

timidity

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -timidity-, *timidity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
timidity(n) ความขี้ขลาด, See also: ความกลัว, Syn. fear, timidness

English-Thai: Nontri Dictionary
timidity(n) ความขลาด, ความกระดาก, ความอาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's no place for timidity now that the scorpion rides on your shoulder.แมงป่องที่สักอยู่บนไหล่ของเจ้า บอกว่าเจ้าไม่ใช่คนขลาด The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
timidity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
timidity

Japanese-English: EDICT Dictionary
へっぴり腰;屁っ放り腰;屁っぴり腰[へっぴりごし, heppirigoshi] (n) (1) bent back; prone posture; (2) weak-kneed; timidity; lack of nerve [Add to Longdo]
臆病(P);憶病;おく病[おくびょう, okubyou] (adj-na, n) cowardice; timidity; (P) [Add to Longdo]
小胆[しょうたん, shoutan] (adj-na, n) timidity [Add to Longdo]
心後れ[こころおくれ, kokorookure] (n, vs) diffidence; timidity [Add to Longdo]
内気[うちき, uchiki] (adj-na, n, adj-no) bashfulness; shyness; reserve; timidity; (P) [Add to Longdo]
物怖じ;物おじ[ものおじ, monooji] (n, vs) cowardice; timidity; bashfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Timidity \Ti*mid"i*ty\, n. [L. timiditas: cf. F. timidit['e].]
   The quality or state of being timid; timorousness; timidness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 timidity
   n 1: fear of the unknown or unfamiliar or fear of making
      decisions [syn: {timidity}, {timidness}, {timorousness}]
   2: fearfulness in venturing into new and unknown places or
     activities [syn: {timidity}, {timorousness}] [ant:
     {boldness}, {daring}, {hardihood}, {hardiness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top