ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หวาดหวั่น

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หวาดหวั่น-, *หวาดหวั่น*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หวาดหวั่นก. พรั่นกลัว, สะดุ้งกลัว, หวั่นหวาด ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The inmates eye one another fearfully, on the lookout for the familiar symptoms:ก็จะนั่งมองตากันด้วยความหวาดหวั่น เพื่อดูว่า มีอาการที่คุ้นเคยเหล่านี้หรือไม่ Night and Fog (1956)
A society gradually takes form, sculpted by terror and fear, but less deranged than that of the SS and its slogans:รูปแบบสังคมเริ่มก่อตัวขึ้น จากความหวาดหวั่นและความกลัว ที่น่ารำคาญน้อยกว่านั้น ก็พวกคำขวัญของที่นี่ Night and Fog (1956)
Ain't nothing to it, is there, Jack? Remember, they love money.ไม่มีอะไรน่าหวาดหวั่น จำไว้ว่า พวกเขารักเงิน Titanic (1997)
The burning golden heart of a star at peace is so much better than your frightened little heart.หัวใจดวงดาวยามสงบ ดุจประทีปสุกสกาว ย่อมดีกว่าจิตใจหวาดหวั่น Stardust (2007)
Terrifying.น่าหวาดหวั่น Monster Movie (2008)
More excited than afraidข้าหวาดหวั่นมากกว่าหวาดกลัว Portrait of a Beauty (2008)
They wanted me to do exactly what the rest of the world was scared of.พวกเขาต้องการให้ผมสร้าง สิ่งที่โลกทั้งโลกต้องหวาดหวั่น Babylon A.D. (2008)
The Moon Princess unleashed the power bestowed upon her and cast a terrifying curse over them all...เจ้าหญิงจันทราละทิ้งพลังที่เธอได้รับมา และโยนคำสาปที่น่าหวาดหวั่น สู่พวกเขาทั้งหมด The Secret of Moonacre (2008)
The ability to recognize his match in others and not be threatened by it.การรู้จักคู่แข่งที่ทัดเทียม แต่ไม่เคยหวาดหวั่นไปกับมัน The Other Boleyn Girl (2008)
Janey tells me she is afraid, and worried.เจนี่บอกว่ารู้สึกหวาดหวั่นและกังวล Watchmen (2009)
Was there a man dismay'd?มีผู้ใดหวาดหวั่นรึไม่? The Blind Side (2009)
And I have no qualms About my decision.และฉันไม่รู้สึกหวาดหวั่นเลยที่ตัดสินใจ You Don't Know Jack (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on edge[IDM] ประหม่า, See also: หวาดหวั่น, วิตกกังวล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
daunt(ดอนทฺ) {daunted,daunting,daunts} vt. ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ,ทำให้หวาดหวั่น, See also: dauntingly adv. ดูdaunt, Syn. intimidate
fearless(เฟีย'ลิส) adj. ไร้ความกลัว,ไม่หวาดหวั่น,กล้า., See also: fearlessness n.
fearsome(เฟีย'เซิม) adj. น่ากลัว,น่าหวาดหวั่น,กลัว., See also: fearsomeness n., Syn. formidable

English-Thai: Nontri Dictionary
apprehend(vi,vt) จับกุม,ขัง,เข้าใจความหมาย,กลัว,หวาดหวั่น
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย,เกรงกลัว,หวาดหวั่น
awe(n) ความกลัว,ความหวาดหวั่น,ความเกรงขาม,ความน่าสะพรึงกลัว
awe(vt) ทำให้กลัว,ทำให้ตกใจ,ทำให้เกรงขาม,ทำให้หวาดหวั่น
daunt(vt) ทำให้หวาดหวั่น,ทำให้เกรงขาม,ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ
dauntless(adj) กล้าหาญ,อาจหาญ,ไม่ครั่นคร้าม,ไม่หวาดหวั่น,ไม่กลัว
fearless(adj) กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,ไม่หวาดหวั่น
misgive(vt) ทำให้แคลงใจ,ทำให้สงสัย,ทำให้หวาดหวั่น
misgiving(n) ความแคลงใจ,ความสงสัย,ความหวาดหวั่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top