Search result for

horror

(61 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horror-, *horror*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horror[N] ความหวาดกลัว, See also: ความขยะแขยง, Syn. dread, fear, terror
horror-stricken[ADJ] ซึ่งตกตะลึง, See also: ซึ่งตกอกตกใจ, อกสั่นขวัญแขวน, Syn. horror-struck

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horror(ฮอ'เรอะ) n. ความน่ากลัว,ความน่าเบื่อหน่ายที่สุด,ความเลวร้ายมาก, Syn. dread
horror-struckadj. ตกใจ,กลัวมาก,หวาดสะดุ้ง, Syn. horror-stricken

English-Thai: Nontri Dictionary
horror(n) ความกลัว,ความน่าเกลียด,ความเกลียดชัง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Horror filmsภาพยนตร์เขย่าขวัญ [TU Subject Heading]
Horror in literatureความน่ากลัวในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This programme contains very strong language and scenes of horror which some viewers may find disturbing.This programme contains very strong language and scenes of horror which some viewers may find disturbing. Episode #1.5 (2008)
- The horror!-ให้ตาย! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Maki is fighting that horror.มากิกำลังต่อสู้กับเชื้อสยองโลกนั้นอยู่ Death Note: L Change the World (2008)
Pure, crystalized horror, two stories high and bathed in bloody red.ความน่าสะพรึงกลัวอันใสบริสุทธิ์ สูงยังกะตึกสองชั้น แถมอาบด้วยเลือดสด Gamer (2009)
This is a fricking House of Horrors.นี่มันบ้านผีสิงหรือยังไงว๊ะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Looms but the Horror of the shadeไม่เห็นสิ่งใดนอกจากเงารางๆ ของความหวาดกลัว Invictus (2009)
You know, why don't you people just stop... coming back here every year, hoping for some kind of... some kind of fucking horror show, to mark the stupidest [bleep]ing holiday... a greeting card company ever invented?ที่รัก,คืนนี้อย่าลืมไปเอาชุดฟุตบอลของโยฮานกลับมานะจ๊ะ โอเค เดี๋ยวจัดให้ นี่ คุณไม่ได้ดูตอนผมออกทีวีนะ My Bloody Valentine (2009)
All we know at this point is what was supposed to be a painless execution has turned into something out of a horror film.เรารู้ว่าประเด็นคืออะไร อะไรที่ทำให้เปลี่ยนแปลงจาก การทำให้ทุกข์ทรมานเล็กน้อยกลายเป็นเหมือนหนังสยองขวัญ Law Abiding Citizen (2009)
Some sort of horror film she shouldn't be looking at.แค่บางตอนจากหนังสยองขวัญ ไม่ต้องเปิดมันดูอีก Law Abiding Citizen (2009)
You, uh -- You wrote that horror story.เธอเขียนเรียงความสยองขวัญนั่นใช่มั้ย After School Special (2009)
Yeah, it's kind of all been one long horror story.มันเป็นเรื่องสยองขวัญที่ยาวมากๆ เลย After School Special (2009)
I mean, horror is one thing,หมายถึง เรื่องสยองก็เรื่องนึง The Monster at the End of This Book (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
horrorCarol often watches horror movies.
horrorHis story thrilled me with horror.
horrorI couldn't bring myself to see the horror movie again.
horrorI get goose bumps when I see a horror movie.
horrorI have a horror of snakes.
horrorI'm going to see a horror film.
horrorI remember the horror I felt when she screamed.
horrorIsn't my boyfriend terrible? He always takes me to see horror movies, even though he knows I don't like them. I hate it.
horrorJust picture to yourself the horror with which I saw the scene.
horrorMy brother likes horror movies.
horrorMy hair stood on end with horror when I saw the scene.
horrorShe drew back in horror at the sight.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาพยนตร์สยองขวัญ[n. exp.] (phāpphayon sayøngkhwan) EN: horror film   FR: film d'horreur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HORROR    HH AO1 R ER0
HORRORS    HH AO1 R ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horror    (n) (h o1 r @ r)
horrors    (n) (h o1 r @ z)
horror-struck    (j) - (h o1 r @ - s t r uh k)
horror-stricken    (j) - (h o1 r @ - s t r i k @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊悚[jīng sǒng, ㄐㄧㄥ ㄙㄨㄥˇ, / ] horror (movie); thriller, #15,831 [Add to Longdo]
恐怖片[kǒng bù piàn, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢˋ, ] horror movie; CL:部[bu4] [Add to Longdo]
恐怖电影[kǒng bù diàn yǐng, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄉㄧㄢˋ ˇ, / ] horror movie [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entsetzen {n} | voller Entsetzen | sprachlos vor Entsetzenhorror | horror-stricken | struck dumb with horror [Add to Longdo]
Grauen {n} (vor)horror (of) [Add to Longdo]
Horrorfilm {m}horror film [Add to Longdo]
Horrorvideo {n}video nasty [Add to Longdo]
Schrecken {m} | Schrecken {pl}horror | horrors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴシックホラー[, goshikkuhora-] (n) gothic horror [Add to Longdo]
ホラー[, hora-] (n) horror; (P) [Add to Longdo]
ホラー映画[ホラーえいが, hora-eiga] (n) horror film; horror movie [Add to Longdo]
モダンホラー;モダン・ホラー[, modanhora-; modan . hora-] (n) modern horror [Add to Longdo]
粟立つ[あわだつ, awadatsu] (v5t,vi) to have gooseflesh (cold or horror) [Add to Longdo]
怪奇映画[かいきえいが, kaikieiga] (n) horror picture [Add to Longdo]
恐れ(P);虞(P);畏れ;怖れ[おそれ, osore] (n) fear; horror; anxiety; concern; uneasiness; (P) [Add to Longdo]
恐怖[きょうふ(P);くふ(ok), kyoufu (P); kufu (ok)] (n,vs) fear; dread; dismay; terror; horror; scare; panic; (P) [Add to Longdo]
恐怖映画[きょうふえいが, kyoufueiga] (n) horror film [Add to Longdo]
恐怖物語[きょうふものがたり, kyoufumonogatari] (n) scary story; horror story [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Horror \Hor"ror\, n. [Formerly written horrour.] [L. horror, fr.
   horrere to bristle, to shiver, to tremble with cold or dread,
   to be dreadful or terrible; cf. Skr. h?sh to bristle.]
   1. A bristling up; a rising into roughness; tumultuous
    movement. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Such fresh horror as you see driven through the
       wrinkled waves.            --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. A shaking, shivering, or shuddering, as in the cold fit
    which precedes a fever; in old medical writings, a chill
    of less severity than a rigor, and more marked than an
    algor.
    [1913 Webster]
 
   3. A painful emotion of fear, dread, and abhorrence; a
    shuddering with terror and detestation; the feeling
    inspired by something frightful and shocking.
    [1913 Webster]
 
       How could this, in the sight of heaven, without
       horrors of conscience be uttered?   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. That which excites horror or dread, or is horrible; gloom;
    dreariness.
    [1913 Webster]
 
       Breathes a browner horror on the woods. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {The horrors}, delirium tremens. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 horror
   n 1: intense and profound fear
   2: something that inspires dislike; something horrible; "the
     painting that others found so beautiful was a horror to him"
   3: intense aversion [syn: {repugnance}, {repulsion},
     {revulsion}, {horror}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 horror
  horror

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 horror
  1. abhorrence; abomination; horror
  2. horror
  3. alarm; terror

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 horror
  1. abhorrence; abomination; horror(abomeno)
  2. abhorrence; horror(terurego)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top