Search result for

scared

(56 entries)
(0.0275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scared-, *scared*, scar, scare
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scared shitless[SL] น่ากลัวมาก, See also: กลัวมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scaredy-cat(สแครฺ์'ดีแคท) n. คนที่ตกอกตกใจได้ง่าย,คนใจฝ่อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why? scared you won't be able to handle it?ทำไม กลัวว่าจะจัดการไม่ได้เหรอ Pret-a-Poor-J (2008)
As an excuse because you are scaredมาเป็นข้ออ้างเพราะกลัว Pret-a-Poor-J (2008)
Blair loves chuck. she's just been too scared to admit it.แบลร์รักชัค เธอเพิ่งจะสารภาพมัน Pret-a-Poor-J (2008)
Tell foreman to get it. Old people are scared of black people.ให้ฟอร์แมนไปเอามันมา พวกแก่ๆน่ะกลัวพี่มืด Not Cancer (2008)
You're scared to death of losing anyone that matters.นายกลัวความตายและสูญเสียทุกคนไป Birthmarks (2008)
I'm not scared to death.ฉันไม่ได้กลัวความตาย.. Birthmarks (2008)
Admit it, you're angry and you're scared of losing me.ยอมรับความจริงนายโกรธและกลัวที่จะเสียฉันไป Birthmarks (2008)
- I'm not scared. - Admit it.ฉันไม่ได้โกรธฉันไม่ได้กลัว Birthmarks (2008)
I know you're scared.ฉันรู้คุณกลัว Lucky Thirteen (2008)
You're not scared?คุณไม่ต้องกลัว Joy (2008)
I am scared.ฉันกลัว Joy (2008)
You were scared.คุณกลัว Joy (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scaredA loud noise in the night scared him.
scaredBecause I was scared.
scaredDon't be scared of making mistakes.
scaredHe ran like a scared rabbit.
scaredHe was scared green.
scaredHe was scared when the monkey jumped at him.
scaredHe was scared you would shoot him.
scaredHiromi decided to risk bungee-jumping, even though he was scared.
scaredI felt a little scared.
scaredI get scared just walking past him.
scaredI'm sure Taeko was scared and tried to get Yuri to go along with her.
scaredI scared him out of cheating on the exam.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตระหนก[ADJ] frightened, See also: scared, alarmed, afraid, panicky, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: เธอกรีดร้องเสียงตระหนกพร้อมกับถอยหลังกรูด, Thai definition: ที่มีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ใจฝ่อ[ADJ] downcast, See also: scared, frightened, disheartened, despondent, Syn. กลัว, ตกใจ, ใจเสาะ, ใจแป้ว, Ant. ใจกล้า, ใจสู้, Example: คนใจฝ่ออย่างเขาไม่กล้าขึ้นชกในครั้งนี้แน่นอน
ขวัญหาย[N] scared, See also: soul loss, startled, fearful, Syn. ขวัญหนี, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญบิน, ตกใจ, ใจหาย, Example: ประชาชนทั่วไปต่างอกสั่นขวัญหายเมื่อทราบข่าวการปฏิวัติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear   FR: craindre ; appréhender ; redouter
ขี้ขลาด[adj.] (khīkhlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven   FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[adj.] (khīklūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless   FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ขวัญหาย[adj.] (khwanhāi) EN: scared ; soul loss ; startled ; fearful   
ขวัญแขวน[v.] (khwan khwaēn) EN: be frightened ; be terrified ; be scared ; be startled   
ขวัญกระเจิง[v.] (khwan krajoēng) EN: be frightened ; be startled ; be scared   
ขวัญหนี[adj.] (khwannī) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled   
ขวัญหนีดีฝ่อ[adj.] (khwannīdīfø) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled   
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: afraid ; fearful ; disheartened ; unnerved ; scared ; demoralized   
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive   FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender

CMU English Pronouncing Dictionary
SCARED    S K EH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scared    (v) (s k e@1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
びくつく[, bikutsuku] (v5k,vi) to be scared [Add to Longdo]
チキる[, chiki ru] (v5r) (sl) to get scared; to chicken out [Add to Longdo]
肝を冷やす;きもを冷やす[きもをひやす, kimowohiyasu] (exp,v5s) to be struck with terror; to be terrified; to be scared to death [Add to Longdo]
怯える;脅える;悸える(iK)[おびえる, obieru] (v1,vi) to become frightened; to be frightened (of); to be scared (of) [Add to Longdo]
恐れをなす[おそれをなす, osorewonasu] (exp,v5s) to be scared [Add to Longdo]
怖じる[おじる, ojiru] (v1,vi) to be scared [Add to Longdo]
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P) [Add to Longdo]
冷汗三斗[れいかんさんと, reikansanto] (n) breaking into cold sweat when one is very embarrassed or scared [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丧魂落魄[sàng hún luò pò, ㄙㄤˋ ㄏㄨㄣˊ ㄌㄨㄛˋ ㄆㄛˋ, / ] scared out of one's wits (成语 saw); in a panic, #135,135 [Add to Longdo]
征彸[zhēng zhōng, ㄓㄥ ㄓㄨㄥ, ] scared; badly frightened [Add to Longdo]
怔忪[zhēng zhōng, ㄓㄥ ㄓㄨㄥ, ] scared; badly frightened [Add to Longdo]
[xiōng, ㄒㄩㄥ, ] scared, nervous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scare \Scare\, v. t. [imp. & p. p. {Scared}; p. pr. & vb. n.
   {Scaring}.] [OE. skerren, skeren, Icel. skirra to bar,
   prevent, skirrask to shun, shrink from; or fr. OE. skerre,
   adj., scared, Icel. skjarr; both perhaps akin to E. sheer to
   turn.]
   To frighten; to strike with sudden fear; to alarm.
   [1913 Webster]
 
      The noise of thy crossbow
      Will scare the herd, and so my shoot is lost. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {To scare away}, to drive away by frightening.
 
   {To scare up}, to find by search, as if by beating for game.
    [Slang]
    [1913 Webster]
 
   Syn: To alarm; frighten; startle; affright; terrify.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scared
   adj 1: made afraid; "the frightened child cowered in the
       corner"; "too shocked and scared to move" [syn:
       {frightened}, {scared}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top