ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fearless

F IH1 R L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fearless-, *fearless*, fearles
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fearless(adj) กล้าหาญ, See also: ปราศจากความกลัว, ใจกล้า, ใจเด็ด, Syn. brave, resolute, unafraid, Ant. cowardly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fearless(เฟีย'ลิส) adj. ไร้ความกลัว, ไม่หวาดหวั่น, กล้า., See also: fearlessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fearless(adj) กล้าหาญ, ไม่เกรงกลัว, ไม่หวาดหวั่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank your fearless Stern... and others among you who worried about you... and faced death at every moment.กับคนอื่นรอบๆตัวที่ร่วมชะตากรรม ฉันเป็นสมาชิกพรรคนาซี... Schindler's List (1993)
Fearless woman.ผู้หญิงเหล็ก The Jackal (1997)
I know you once considered a fearless policeman.ผมรู้ คุณเป็นพวกบ้าระห่ำ Saw II (2005)
What I say is true. Anyone can cook. But only the fearless can be great.ที่ผมพูดว่าใครๆ ก็ทำอาหารได้นั้นเป็นความจริง แต่คนที่ใจกล้าเท่านั้นที่เก่งได้ Ratatouille (2007)
I thought you were supposed to be some kind of fearless travel writer.เพิ่งจะรู้ว่านักเขียนอย่างคุณ ก็กลัวเป็นเหมือนกัน Rogue (2007)
Fearless Captain Ishaan out on a 'mission impossible'. Ta-da!กัปตันอีชานผู้กล้าหาญ ดำเนินภาระกิจที่เป็นไปไม่ได้ Like Stars on Earth (2007)
Got it! Fearless Captain Ishaan has got the answer.เข้าใจแล้ว กัปตันอีชานผู้กล้าหาญ ทราบคำตอบแล้ว Like Stars on Earth (2007)
Haversham thinks my nickname is fearless guster.แฮเวอร์แชมคิดว่าชื่อเล่นของฉันคือไม่หวั่นกัสเตอร์ Ghosts (2008)
- Fearless guster impresses.ไม่หวั่นกัสเตอร์ ประทับใจว่ะ Ghosts (2008)
Fearless guster's a badass. Let's check the basement.ไม่หวั่นกัสเตอร์คือไอ้เกรียน ไปดูที่ห้องไต้ดินกันเถอะ Ghosts (2008)
But fearless guster sucks.แต่ไม่หวั่นกัสเตอร์ห่วยว่ะ Ghosts (2008)
Because who knew fearless guster would come after her, you badass.เพราะไม่หวั่นกัสเตอร์จะต้อง ออกมาตามหาเธอ แกไอ้เกรียน Ghosts (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fearlessHe is fearless of danger.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้าว(adj) brave, See also: fearless, daring, bold, unafraid, stout, Syn. กร้าว, กล้า, Example: บทนางเอกในภาพยนตร์สะท้อนภาพหญิงสาวบุคลิกห้าวแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำสูง, Thai Definition: กล้าทางมุทะลุ
แข็งกล้า(adj) brave, See also: fearless, Syn. กล้าหาญ, ห้าวหาญ, Ant. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนแข็งกล้าพร้อมที่จะต่อสู้อุปสรรคต่างๆ ได้ทุกเมื่อ, Thai Definition: ที่มีความกล้ามาก
ใจกล้า(adj) fearless, See also: bold, brave, daring, plucky, courageous, valiant, Syn. กล้าหาญ, องอาจ, กล้า, Ant. ใจเสาะ, Example: เธอเป็นสาวใจกล้าคนแรกที่ได้เปิดเผยความจริงแก่สายตาประชาชน
กล้าหาญ(adv) bravely, See also: fearlessly, boldly, Example: เราได้พัฒนาความสามารถที่จะเผชิญความลำบากอย่างกล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold  FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ใจกล้า[jaiklā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome
กล้า[klā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious  FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire
ปากกล้า[pākklā] (n) EN: bold mouth ; fearless mouth
ทรหด[thørahot] (adj) EN: fearlessly resolute ; determined ; doughty ; tenacious  FR: acharné ; enragé ; têtu ; déterminé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FEARLESS F IH1 R L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fearless (j) fˈɪəʳləs (f i@1 l @ s)
fearlessly (a) fˈɪəʳləsliː (f i@1 l @ s l ii)
fearlessness (n) fˈɪəʳləsnəs (f i@1 l @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不怕[bù pà, ㄅㄨˋ ㄆㄚˋ,  ] fearless; not worried (by setbacks or difficulties) #3,304 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
furchtlos { adj } | furchtloser | am furchtlosestenfearless | more fearless | most fearless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐れ気もなく[おそれげもなく, osoregemonaku] (adv) courageously; fearlessly; defiantly; boldly [Add to Longdo]
根性のすわった[こんじょうのすわった, konjounosuwatta] (adj-f) fearless [Add to Longdo]
精悍[せいかん, seikan] (adj-na, n) fearless; intrepid [Add to Longdo]
不敵[ふてき, futeki] (adj-na, n) daring; fearless; intrepid; bold; tough; (P) [Add to Longdo]
怖めず臆せず[おめずおくせず, omezuokusezu] (exp, adv) fearlessly [Add to Longdo]
放胆[ほうたん, houtan] (adj-na, n) boldness; fearlessness [Add to Longdo]
梟帥;建[たける, takeru] (n) (arch) leader of a fearless tribe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fearless \Fear"less\, a.
   Free from fear.
 
   Syn: Bold; daring; courageous; intrepid; valorous; valiant;
     brave; undaunted; dauntless; heroic. -- {Fear"less*ly},
     adv. -- {Fear"less*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fearless
   adj 1: oblivious of dangers or perils or calmly resolute in
       facing them [syn: {unafraid(p)}, {fearless}] [ant:
       {afraid(p)}]
   2: invulnerable to fear or intimidation; "audacious explorers";
     "fearless reporters and photographers"; "intrepid pioneers"
     [syn: {audacious}, {brave}, {dauntless}, {fearless}, {hardy},
     {intrepid}, {unfearing}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top