ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cowardice

K AW1 ER0 D AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cowardice-, *cowardice*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cowardice(n) ความขี้ขลาด, Syn. cowardliness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cowardice(คาว'วัดดิซฺ) n. ความขี้ขลาด,การไร้ความกล้าที่จะเผชิญกับอันตราย ความลำบาก การต่อต้านหรืออื่น ๆ, Syn. poltroon, Ant. daredevil

English-Thai: Nontri Dictionary
cowardice(n) ความขี้ขลาด,ความไม่กล้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is it cowardice to save oneself from persecution?จะเรียกว่าขี้ขลาดหรอกับการจะปกป้องตัวเองไม่ให้ถูกข่มเหงน่ะ X-Men: The Last Stand (2006)
Fueled By Cowardice And Amaretto Sours.เติมด้วยขี้ขลาดและเหล้าบูด Opening Doors (2008)
His cowardice led to mass desertion.ความขี้ขลาดของมันนำมาซึ่งการหนีทัพ The Red Serpent (2010)
You're confusing cowardice with a tactical retreat.นายสับสนอะไรรึเปล่า ระหว่าง ความขี้ขลาดกับกลยุทธของการถอยกลับ Practically Perfect (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cowardiceHe always shows cowardice.
cowardiceHe was accused of cowardice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความขี้ขลาด(n) cowardice, See also: cravenness, timorousness, timidity, uncourteousness, timorousness, Syn. ความขลาด, ความไม่กล้า, Ant. ความองอาจ, ความกล้าหาญ

CMU English Pronouncing Dictionary
COWARDICE K AW1 ER0 D AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cowardice (n) kˈauədɪs (k au1 @ d i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胆小[dǎn xiǎo, ㄉㄢˇ ㄒㄧㄠˇ, / ] cowardice; timid, #18,318 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
臆病(P);憶病;おく病[おくびょう, okubyou] (adj-na,n) cowardice; timidity; (P) [Add to Longdo]
怯懦[きょうだ, kyouda] (adj-na,n) cowardice [Add to Longdo]
剛臆[ごうおく, gouoku] (n) bravery and cowardice [Add to Longdo]
卑怯[ひきょう, hikyou] (adj-na,n) cowardice; meanness; unfairness; (P) [Add to Longdo]
物怖じ;物おじ[ものおじ, monooji] (n,vs) cowardice; timidity; bashfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cowardice \Cow"ard*ice\ (-[i^]s), n. [F. couardise, fr. couard.
   See {Coward}.]
   Want of courage to face danger; extreme timidity;
   pusillanimity; base fear of danger or hurt; lack of spirit.
   [1913 Webster]
 
      The cowardice of doing wrong.      --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Moderation was despised as cowardice.  --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cowardice
   n 1: the trait of lacking courage [syn: {cowardice},
      {cowardliness}] [ant: {braveness}, {bravery}, {courage},
      {courageousness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top