ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cowardice

K AW1 ER0 D AH0 S   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cowardice-, *cowardice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cowardice[N] ความขี้ขลาด, Syn. cowardliness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cowardice(คาว'วัดดิซฺ) n. ความขี้ขลาด,การไร้ความกล้าที่จะเผชิญกับอันตราย ความลำบาก การต่อต้านหรืออื่น ๆ, Syn. poltroon ###A. daredevil

English-Thai: Nontri Dictionary
cowardice(n) ความขี้ขลาด,ความไม่กล้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you get much thievery, cowardice, things like that?คุณจะได้รับมาก ลักทรัพย์ขี้ขลาดสิ่งเช่นนั้น? ไม่ไม่. How I Won the War (1967)
On the whole, no thievery, no fibbing, no arguing with a superior officer, no treachery, no cowardice, not much rape.ไม่เถียงกับเจ้าหน้าที่ที่เหนือกว่า ไม่มีการทรยศขี้ขลาดไม่มีไม่ได้ ข่มขืนมาก ฉันไม่ยอมข่มขืน How I Won the War (1967)
I want him to live a long life, alone with his cowardice.ข้าต้องการให้เขามีชีวิตยืนยาว อยู่กับความขลาดกลัวของเขาโดยลำพัง The Princess Bride (1987)
Is it cowardice to save oneself from persecution?จะเรียกว่าขี้ขลาดหรอกับการจะปกป้องตัวเองไม่ให้ถูกข่มเหงน่ะ X-Men: The Last Stand (2006)
If not for her own self-absorption and cowardice, she could have brought your son's killer to justice.ถ้าเธอไม่ขี้ขลาด เธออาจจะไปชี้ตัวคนฆ่าลูกคุณ Saw III (2006)
That's cowardice!ขี้ขลาดน่ะสิ.. Letters from Iwo Jima (2006)
Fueled By Cowardice And Amaretto Sours.เติมด้วยขี้ขลาดและเหล้าบูด Opening Doors (2008)
Laurent must never know about this, or about his father's cowardice.ลอเร้นท์ ต้องไม่รู้เรื่องนี้ หรือความขี้ขลาดของพ่อเขา Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
I didn't know if it was an act of strength or cowardice.ผมไม่รู้ว่าถ้ามันเป็นหน้าที่ ของความแข็งแรงหรือความขี้ขลาด Balm (2009)
If I refuse to fight, it will be seen as cowardice.ถ้าข้าปฏิเสธที่จะสู้ มันจะดูเหมือนข้าตาขาว The Sins of the Father (2009)
If I'm seen to do it, it could be viewed as cowardice.ถ้าข้าไปเองมันจะดูเหมือน ข้าตาขาว The Sins of the Father (2009)
His cowardice led to mass desertion.ความขี้ขลาดของมันนำมาซึ่งการหนีทัพ The Red Serpent (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cowardiceHe always shows cowardice.
cowardiceHe was accused of cowardice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความขี้ขลาด[N] cowardice, See also: cravenness, timorousness, timidity, uncourteousness, timorousness, Syn. ความขลาด, ความไม่กล้า, Ant. ความองอาจ, ความกล้าหาญ

CMU English Pronouncing Dictionary
COWARDICE    K AW1 ER0 D AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cowardice    (n) kˈauədɪs (k au1 @ d i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胆小[dǎn xiǎo, ㄉㄢˇ ㄒㄧㄠˇ, / ] cowardice; timid, #18,318 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
臆病(P);憶病;おく病[おくびょう, okubyou] (adj-na,n) cowardice; timidity; (P) [Add to Longdo]
怯懦[きょうだ, kyouda] (adj-na,n) cowardice [Add to Longdo]
剛臆[ごうおく, gouoku] (n) bravery and cowardice [Add to Longdo]
卑怯[ひきょう, hikyou] (adj-na,n) cowardice; meanness; unfairness; (P) [Add to Longdo]
物怖じ;物おじ[ものおじ, monooji] (n,vs) cowardice; timidity; bashfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cowardice \Cow"ard*ice\ (-[i^]s), n. [F. couardise, fr. couard.
   See {Coward}.]
   Want of courage to face danger; extreme timidity;
   pusillanimity; base fear of danger or hurt; lack of spirit.
   [1913 Webster]
 
      The cowardice of doing wrong.      --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Moderation was despised as cowardice.  --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cowardice
   n 1: the trait of lacking courage [syn: {cowardice},
      {cowardliness}] [ant: {braveness}, {bravery}, {courage},
      {courageousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top