ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fearlessly

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fearlessly-, *fearlessly*, fearless
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, at 60, decades after the fertile periods of the greatest physicists, plagued by memory loss and melancholy, he fearlessly probed deeper into the mysterious invisible forces.ตอนนี้ที่ 60, ทศวรรษที่ผ่านมา หลังจากช่วงเวลาที่อุดมสมบูรณ์ นักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เกิดจากการสูญเสียความ ทรงจำและความเศร้าโศก The Electric Boy (2014)
It knew that our hands were meant to hold each other, fearlessly and forever.รู้ว่ามือของเรา ถูกสร้างเพื่อจับมือใครบางคน อย่างกล้าหาญ Love, Love, Love (2013)
The reason why I can stumble so fearlessly into adventure is because she's always there.เหตุผลที่ฉันฝ่าฝันทุกอย่างมาได้ เพราะมีเธออยู่ตรงนี้ Something Borrowed (2011)
If you have enough skill to fearlessly kick the ball at the back of my head, you must be pretty good at kicking the ball.ถ้านายเตะบอลใส่หัวฉันแม่นขนาดนั้น นายต้องเตะบอลเก่งแน่เลย Episode #1.2 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้าหาญ[ADV] bravely, See also: fearlessly, boldly, Example: เราได้พัฒนาความสามารถที่จะเผชิญความลำบากอย่างกล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรหด[adj.] (thørahot) EN: fearlessly resolute ; determined ; doughty ; tenacious   FR: acharné ; enragé ; têtu ; déterminé

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fearlessly    (a) fˈɪəʳləsliː (f i@1 l @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐れ気もなく[おそれげもなく, osoregemonaku] (adv) courageously; fearlessly; defiantly; boldly [Add to Longdo]
怖めず臆せず[おめずおくせず, omezuokusezu] (exp,adv) fearlessly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fearless \Fear"less\, a.
   Free from fear.
 
   Syn: Bold; daring; courageous; intrepid; valorous; valiant;
     brave; undaunted; dauntless; heroic. -- {Fear"less*ly},
     adv. -- {Fear"less*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fearlessly
   adv 1: without fear; "fearlessly, he led the troops into combat"
       [syn: {fearlessly}, {dauntlessly}, {intrepidly}] [ant:
       {fearfully}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top