ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apprehensive

AE2 P R AH0 HH EH1 N S IH0 V   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apprehensive-, *apprehensive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apprehensive[ADJ] ประหวั่น, See also: ตระหนก, หวั่นกลัว, พรั่นพรึง, กลัวเกรง, Syn. fearful, worried, anxious
apprehensive[ADJ] สามารถเข้าใจได้เร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprehensive(แอพพริเฮน'ซิฟว) adj. หวั่นว่าบางสิ่งบางอย่างอาจเกิดขึ้น,กลัว,สามารถเข้าใจได้เร็ว,ตระหนัก, Syn. fearful, anxious, afraid, perceptive ###A. fearless,calm)
inapprehensive(อินแอพพริเฮน' ซิฟว) adj. ขาดความเข้าใจ, ไม่รู้, ไม่ตระหนักถึง., See also: inapprehensiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย,เกรงกลัว,หวาดหวั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apprehensive patientผู้ป่วยหวาดวิตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apprehensive periodช่วงเวลาไม่ใช้อัตราปรกติ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sorry, Mr. Hodge. I'm sensing you're a bit apprehensive about the surgery.ขอโทษนะครับ คุณฮอดจ์ ผมรู้สึกว่าคุณดูกังวลกับการศัลยกรรมหรือเปล่า Me and My Town (2008)
Oh, he's not apprehensive. He's terrified.เขาไม่กังวลหรอกค่ะ แต่เขากลัวเลยล่ะ Me and My Town (2008)
Around 300 in the morning, they are awakened for no apparent reason, and they wake up apprehensive, frightened, panicked,ประมาณ 3: 00 ในตอนเช้า, พวกเขาตื่นแบบไม่มีเหตุผล, พวกเขาผวาตื่น หวาดกลัว ตกใจ The Fourth Kind (2009)
The first intervention Is timid. It's apprehensive, right? But then he gets knocked down...มันไม่ใช่แค่ความโกรธ มันเอ่อ มันเป็นความมั่นใจ เหมือนกับตัวตนที่สองของเขาอยากให้ผมรู้ Conflicted (2009)
I'm feeling slightly apprehensive myself.ผมเองก็รู้สึกหวั่นๆอยู่บ้างเหมือนกัน The Coat Hanger (2012)
It's natural to be apprehensive about the unknown, but look at Jefferson.เป็นเรื่องปกติที่จะกลัวสิ่งที่ไม่รู้ แต่ดูเจฟเฟอร์สันสิ The Fury of Firestorm (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apprehensiveI am apprehensive of the outcome.
apprehensiveShe is apprehensive of failure in the finals.
apprehensiveShe was apprehensive about receiving criticism of her performance.
apprehensiveThe climbers were apprehensive of their danger.
apprehensiveThey are apprehensive that some further disaster might occur.
apprehensiveThey were apprehensive that the situation would worsen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความขลาด[N] apprehensiveness, See also: nervousness, timidness, fearfulness, Syn. ความขี้ขลาด, Ant. ความกล้า, Example: สาเหตุที่มนุษย์ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงนั้นเกิดจากความหวาดกลัวและความขลาด, Thai definition: ความไม่กล้าในการเผชิญอันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy   FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.)
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive   FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender
พรั่น[v.] (phran) EN: be afraid ; be apprehensive ; be timorous   FR: avoir peur ; appréhender ; craindre
รู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ[v. exp.] (rūseuk røn-røn nāo-nāo) EN: feel feverish ; be apprehensive ; be worried   
หวั่น[v.] (wan) EN: be afraid of ; be frightened ; fear ; be apprehensive   FR: s'effrayer ; s'épouvanter
หวาด[v.] (wāt) EN: be frightened ; be apprehensive   FR: s'effrayer ; s'épouvanter
วิตกจริต[v.] (witokjarit) EN: be worried about ; be uneasy ; be anxious ; be apprehensive ; be fearful   

CMU English Pronouncing Dictionary
APPREHENSIVE    AE2 P R AH0 HH EH1 N S IH0 V
APPREHENSIVE    AE2 P R IY0 HH EH1 N S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apprehensive    (j) ˌæprɪhˈɛnsɪv (a2 p r i h e1 n s i v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大惊失色[dà jīng shī sè, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄥ ㄕ ㄙㄜˋ, / ] apprehensive, #31,894 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Periode erhöhter Gefahrapprehensive period [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
弧城落月[こじょうらくげつ, kojourakugetsu] (n) feeling apprehensive; feeling (looking) lone and helpless; being down-and-out (ruined); helplessness of those in reduced circumstances [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apprehensive \Ap`pre*hen"sive\, a. [Cf. F. appr['e]hensif. See
   {Apprehend}.]
   1. Capable of apprehending, or quick to do so; apt;
    discerning.
    [1913 Webster]
 
       It may be pardonable to imagine that a friend, a
       kind and apprehensive . . . friend, is listening to
       our talk.               --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   2. Knowing; conscious; cognizant. [R.]
    [1913 Webster]
 
       A man that has spent his younger years in vanity and
       folly, and is, by the grace of God, apprehensive of
       it.                  --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. Relating to the faculty of apprehension.
    [1913 Webster]
 
       Judgment . . . is implied in every apprehensive act.
                          --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   4. Anticipative of something unfavorable' fearful of what may
    be coming; in dread of possible harm; in expectation of
    evil.
    [1913 Webster]
 
       Not at all apprehensive of evils as a distance.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
       Reformers . . . apprehensive for their lives.
                          --Gladstone.
    [1913 Webster]
 
   5. Sensible; feeling; perceptive. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Thoughts, my tormentors, armed with deadly stings,
       Mangle my apprehensive, tenderest parts. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apprehensive
   adj 1: quick to understand; "a kind and apprehensive friend"-
       Nathaniel Hawthorne [syn: {apprehensive}, {discerning}]
   2: mentally upset over possible misfortune or danger etc;
     "apprehensive about her job"; "not used to a city and worried
     about small things"; "felt apprehensive about the
     consequences" [syn: {apprehensive}, {worried}]
   3: in fear or dread of possible evil or harm; "apprehensive for
     one's life"; "apprehensive of danger"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top