ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เกรง

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกรง-, *เกรง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกรง(v) fear, See also: be afraid of, be in awe of, dread, Syn. กลัว, หวั่น, Ant. กล้า, Example: บรรดาผู้บริการเกรงว่า การนำรถหุ่นยนต์มาใช้งานจะทำให้คนงานไม่พอใจ, Thai Definition: นึกกลัวไปเอง, นึกวิตกไปเอง
เกรงใจ(v) be (too) courteous, See also: be considerate, be afraid of offending, look up with great respect, Syn. เกรงอกเกรงใจ, Example: เขายังย้ำเกี่ยวกับเรื่องการเป็นพรรคทหารอย่างไม่เกรงใจอีกว่าทหารมักจะทำอะไรโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล, Thai Definition: ไม่อยากจะให้ผู้อื่นรู้สึกลำบากเดือดร้อนรำคาญใจ
เกรงขาม(v) be in awe of, See also: venerate, fear, reverence, respect with fear, Syn. กลัวเกรง, กลัว, คร้าม, เกรง, Example: ดอนวิโตต้องเผชิญกับเจ้าพ่อชาวยิวที่เจ้าพ่อทุกคนเกรงขามในสติปัญญา, Thai Definition: ทั้งกลัวทั้งนับถือต่อผู้ที่อำนาจที่เหนือกว่า
เกรงกลัว(v) revere, See also: be afraid of, scare, fear, Syn. กลัว, หวาดกลัว, หวาดหวั่น, Ant. กล้า, กล้าหาญ, Example: กลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไม่เกรงกลัวอุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกรง(เกฺรง) ว. นึกกลัวไปเอง, นึกวิตกไปเอง, เช่น เกรงว่าเขาจะเดือดร้อน.
เกรงกลัวก. กลัว.
เกรงขามก. คร้าม, เกรง.
เกรงใจ, เกรงอกเกรงใจก. ไม่อยากจะให้ผู้อื่นรู้สึกลำบากเดือดร้อนรำคาญใจ.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aqui; over here!เขามาแล้ว มีอะไรดีกว่านี้นะ เพื่อให้ดูน่าเกรงขาม จับใจ บนถนนของอะกราบาห์ Aladdin (1992)
He's delighted too. Ecstatic. I'm afraid, Prince Abooboo-- --Ababwa!น่าปลาบปลื้มนัก ข้าเกรงว่า เจ้าชายอะบูบู อะบาวา Aladdin (1992)
I'm afraid you've worn out your welcome, Prince Abooboo.ข้าเกรงว่าท่านคงจะหมดแรงแล้ว เจ้าชายอะบูบู Aladdin (1992)
I am your master now. I was afraid of that.ข้าก็เกรงว่าจะเป็นอย่างนั้น Aladdin (1992)
I'm afraid Rachel will not be able to appear tonight.เกรงว่าราเชลจะมาปรากฎตัวไม่ได้ The Bodyguard (1992)
I'm afraid you're going to have to come back tomorrow.ฉันเกรงว่าคุณกำลังจะ จะต้องกลับมาในวันพรุ่งนี้ In the Name of the Father (1993)
What is the insinuation here?คุณเกรงกลัว ที่จะเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ จากเธอหรือ ? Deep Throat (1993)
- l'm afraid so.- เกรงว่าอย่างนั้น Junior (1994)
Dr. Arbogast, good news and bad news, I'm afraid.ด็อกเตอร์อาโบกัส ผมเกรงว่าเรามีข่าวดีและข่าวร้าย Junior (1994)
I fear not the wind. I bend without breaking."'ข้ามิเกรงกลัวสายลม ตัวข้าเอนตัวไปตามสายลมโดยหาได้แตกหักไม่ Wild Reeds (1994)
Then I am afraid we must take these pills together... because... you are severely deluded.งั้นผมเกรงว่าเราคงต้องกินมันด้วยกัน เพราะคุณก็หลอนหนักเหมือนกัน Don Juan DeMarco (1994)
I'm afraid he was found shortly after sleeping.เกรงว่าจะเป็นช่วงที่ยาม... ...เผลอหลับ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aqui; over here!เขามาแล้ว มีอะไรดีกว่านี้นะ เพื่อให้ดูน่าเกรงขาม จับใจ บนถนนของอะกราบาห์ Aladdin (1992)
He's delighted too. Ecstatic. I'm afraid, Prince Abooboo-- --Ababwa!น่าปลาบปลื้มนัก ข้าเกรงว่า เจ้าชายอะบูบู อะบาวา Aladdin (1992)
I'm afraid you've worn out your welcome, Prince Abooboo.ข้าเกรงว่าท่านคงจะหมดแรงแล้ว เจ้าชายอะบูบู Aladdin (1992)
I am your master now. I was afraid of that.ข้าก็เกรงว่าจะเป็นอย่างนั้น Aladdin (1992)
I'm afraid Rachel will not be able to appear tonight.เกรงว่าราเชลจะมาปรากฎตัวไม่ได้ The Bodyguard (1992)
I'm afraid you're going to have to come back tomorrow.ฉันเกรงว่าคุณกำลังจะ จะต้องกลับมาในวันพรุ่งนี้ In the Name of the Father (1993)
What is the insinuation here?คุณเกรงกลัว ที่จะเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ จากเธอหรือ ? Deep Throat (1993)
- l'm afraid so.- เกรงว่าอย่างนั้น Junior (1994)
Dr. Arbogast, good news and bad news, I'm afraid.ด็อกเตอร์อาโบกัส ผมเกรงว่าเรามีข่าวดีและข่าวร้าย Junior (1994)
I fear not the wind. I bend without breaking."'ข้ามิเกรงกลัวสายลม ตัวข้าเอนตัวไปตามสายลมโดยหาได้แตกหักไม่ Wild Reeds (1994)
Then I am afraid we must take these pills together... because... you are severely deluded.งั้นผมเกรงว่าเราคงต้องกินมันด้วยกัน เพราะคุณก็หลอนหนักเหมือนกัน Don Juan DeMarco (1994)
I'm afraid he was found shortly after sleeping.เกรงว่าจะเป็นช่วงที่ยาม... ...เผลอหลับ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกรง[krēng] (v) EN: fear ; be afraid of ; be in awe of ; dread  FR: craindre ; appréhender
เกรงกลัว[krēngklūa] (v) EN: revere ; be afraid of ; scare ; fear  FR: craindre ; redouter ; avoir peur
เกรงขาม[krēngkhām] (v) EN: stand in awe of  FR: éprouver de la crainte
เกรงขาม[krēngkhām] (adj) EN: solemn ; dignified ; grave ; stately  FR: solennel ; digne ; majestueux
เกรงใจ[krēngjai] (x) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; give high priority to how another person feels/thinks about sth  FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afraid(adj) กลัว, See also: เกรง, กลัวเกรง, หวาดกลัว, หวาดหวั่น, Syn. frightened, fearful, scared
afraid(adj) เกรงว่า
go in(phrv) เกรงกลัวอย่างมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abandon(อะแบน' เดิน) vt., n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
afraid(อะเฟรด') adj. กลัว, เกรง, Syn. scared, fearful, Ant. confident, fearless
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง, การทำให้แน่นอน, การทำให้มั่นใจ, ความมั่นใจ, ความเชื่อถือ, ความไม่กลัวเกรง, ความบ้าบิ่น, การประกันภัย, การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence, Ant. doubt, distrust
atropine(เอ'โทรฟิน) n. แอลกาลอยด์พิษจากต้น belladonna ใช้ลดอาการชักเกรง ลดการคัดหลั่งทำให้รูม่านตาขยาย a poisonous alkaloid
awe(ออ) n. ความน่าเกรงขาม, ความน่าสะพรึงกลัว, ความกลัว -vt. ทำให้กลัว, ทำให้เกรง
awesome(ออ'ซัม) adj. น่ากลัว, ทำให้น่ายำเกรง, ร้ายแรง. -awesomeness n.
awful(ออ'ฟูล) adj. น่ากลัว, น่ายำเกรง, น่าเลื่อมใสศรัทธา, Syn. dreadful, dread, terrible
awfully(ออ'ฟูลลี) adv.มาก ๆ , มากเหลือเกิน, น่ากลัวน่ารังเกียจ, น่ายำเกรง (very, extremely)
brave(เบรฟว) { braved, braving, braves } adj. กล้าหาญ, อดทน, ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย, ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ, นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย, ฝ่าผจญ, ท้าทาย, กล้าทำ, ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว, โม้, See also: braveness n. ดูbrave
disrespect(ดิสริสเพคทฺ') n. การขาดความเคารพนับถือ, การดูหมิ่น, ความไม่เคารพยำเกรง

English-Thai: Nontri Dictionary
afraid(adj) กลัว, เกรงกลัว, หวาดกลัว
apprehension(n) การจับกุม, ความเข้าใจ, ความหวาดหวั่น, ความเกรงกลัว
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย, เกรงกลัว, หวาดหวั่น
audaciously(adv) อย่างไม่เกรงกลัว, อย่างไม่ครั่นคร้าม, อย่างก๋ากั่น, อย่างอาจหาญ
awe(n) ความกลัว, ความหวาดหวั่น, ความเกรงขาม, ความน่าสะพรึงกลัว
awe(vt) ทำให้กลัว, ทำให้ตกใจ, ทำให้เกรงขาม, ทำให้หวาดหวั่น
awesome(adj) น่ากลัว, ร้ายแรง, น่าหวาดเสียว, น่ายำเกรง
awful(adj) น่ากลัว, น่ายำเกรง, น่าเกรงขาม
awfully(adv) อย่างน่ากลัว, อย่างมาก, อย่างน่าเกรงขาม
brave(adj) กล้า, กล้าหาญ, ไม่เกรงกลัว, อาจหาญ, อดทน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
構う[かまう, kamau] TH: เกรงใจ  EN: to be concerned about
恐れる[おそれる, osoreru] TH: เกรง  EN: to be afraid of

German-Thai: Longdo Dictionary
knallhart(adv) โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น เช่น ich hab' ihm knallhart meine Meinung gesagt! = ผมแสดงความคิดเห็นกับเขาโดยไม่ต้องเกรงใจอะไร, See also: schonungslos, Syn. deutlich

French-Thai: Longdo Dictionary
n'avoir pas froid aux yeux(phrase) มีความกล้า, ไม่เกรงกลัว

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top