ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

daring

D EH1 R IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daring-, *daring*, dar
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daring(adj) กล้าหาญ, See also: เสี่ยง, โลดโผน, กล้า, กล้าได้กล้าเสีย, Syn. brave, bold, adventurous
daring(n) ความกล้าหาญ, See also: ความกล้า, ความกล้าได้กล้าเสีย, Syn. bravery, boldness, courage
daringly(adv) อย่างกล้าหาญ, See also: อย่างท้าทาย, อย่างอาจหาญ, Syn. bravely, boldly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daring(แด'ริง) n. ความกล้า, ความอาจหาญ adj. กล้า, อาจหาญ, กล้าผจญภัย, See also: daringly adv. ดูdaring daringness n. ดูdaring, Syn. brave, bold

English-Thai: Nontri Dictionary
daring(adj) กล้าหาญ, ใจกล้า, อาจหาญ, บังอาจ
daring(n) ความกล้าหาญ, ความใจกล้า, ความอาจหาญ, ความบังอาจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nobody knows for sure just how much was taken in the daring pre-dawn raid... at the Lufthansa cargo terminal at Kennedy Airport.ไม่มีใครระบุจำนวนเงินชัดเจนที่ถูกปล้น ไปตอนรุ่งเช้าจาก คลังสินค้าลุฟท์ฮันซาในสนามบินเคนเนดี้ได้ Goodfellas (1990)
You sure are a daring nurse...เธอแน่ใจนะว่าเป็นพยาบาล.. Blues Harp (1998)
We've just received this footage of a daring police raid.เราเพิ่งได้รับเทปบันทึกภาพ ที่กล้าหาญของตำรวจ. V for Vendetta (2005)
Daring you're really excited.แหม ที่รัก ดูคุณตื่นเต้นจังนะคะ Train Man (2005)
And a daring disregard for human life opened fire.และกราดยิงใส่ผู้คน โดยไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลย Self Made Man (2008)
THE DRIVER WOULD HAVE BEEN GOING EXTRA SLOW, LIKE HE WAS DARING ANYONE TO CUT HIM OFF.ผมหมายถึง ผมคุยกับโทนี่ว่าหมอนี่แต่งตัวอย่างกับนักเลง Normal (2008)
Daring to date before Serena?กล้าไหม? ที่จะเดทก่อนเซรีน่า The Ex-Files (2008)
But the Council feels your daring may put others in danger.แต่สภารู้สึกว่าเจ้ากำลังจะพาพวกเราไปสู่หายนะ Rising Malevolence (2008)
After a daring rescue and narrow escape, หลังจากภารกิจช่วยชีวิตและหลบหนีมาได้อย่างฉิวเฉียด Shadow of Malevolence (2008)
With the help of Count Dooku's sinister agents, the villainous Viceroy has made a daring getaway.ด้วยความช่วยเหลือ จากสายลับชั่วร้ายของเคาท์ดูกู อุปราชโฉดได้หลบหนีไปอย่างอุกอาจ Lair of Grievous (2008)
What a daring girl!ช่างเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญเสียจริง! Beethoven Virus (2008)
So it is with the myth of Icarus, the legend of a boy who fashioned wings from feathers and wax, daring to fly into the heavens.มันคือตำนานของอิคารัส ตำนานของเด็กชาย ผู้ซึ่งมีปีกที่ทำจากไขและขนนก บินสู่สวรรค์อย่างกล้าหาญ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
daringFlight across the continent was still a daring venture.
daringHe says daring things.
daringI can hardly hold my own against his daring.
daringIt was a daring adventure, full of thrill and excitement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาจหาญ(v) bold, See also: daring, courageous, fearless, Syn. กล้าหาญ, หาญกล้า, Ant. ขลาดกลัว, กลัว, ขลาด, Example: ผมไม่อาจหาญสู้กับเขาหรอก, Thai Definition: กล้ากระทำ
ผาดโผน(adv) adventurously, See also: daringly, dangerously, Syn. โลดโผน, หวาดเสียว, Example: เขาได้รับการฝึกฝนให้เล่นกายกรรมผาดโผนมาตั้งแต่เด็ก, Thai Definition: เคลื่อนไหวไปมาอย่างรวดเร็วและเสี่ยงอันตราย
ใจถึง(adj) daring, See also: brave, sporting, fearless, undaunted, bold, Syn. ใจกล้า, กล้าได้กล้าเสีย, กล้าเสี่ยง, Ant. ขี้ขลาด, Example: เราต้องคอยต่อไปจนกว่าจะมีคนใจถึงเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
อหังการ(n) arrogance, See also: daring, boldness, assertiveness, impudence, impertinence, audacity, Syn. การถือตัว, ความเย่อหยิ่ง, ความทะนงตัว, Thai Definition: ความก้าวร้าวด้วยการถือตัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กล้าแกร่ง(adj) bold, See also: daring, brave, valiant, Syn. กล้าแข็ง, Ant. อ่อนแอ, Example: เขามุ่งมั่นเดินไปข้างหน้าด้วยใจที่กล้าแกร่งและทระนง
กล้า(adj) bold, See also: daring, courageous, fearless, Syn. กล้าหาญ, อาจหาญ, หาญ, หาญกล้า, Ant. อ่อนแอ, ขลาด, Example: ความร่วมมือเกิดได้จากการที่ผู้นำส่งเสริมให้ลูกน้องกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็น การทำเช่นนี้ทำให้ลูกน้องรู้สึกว่ามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold  FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ใจกล้า[jaiklā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome
กำแหง[kamhaēng] (adj) EN: daring ; bold ; audacious ; overbearing ; haughty  FR: audacieux ; hardi ; intrépide ; effronté
กล้า[klā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious  FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire
โลดโผน[lōtphōn] (adj) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil  FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
ยิ่งว่ายิ่งยุ[ying wā ying yu] (v, exp) EN: the more warning the more daring ; be counterproductive

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DARING D EH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
daring (v) dˈɛəʳrɪŋ (d e@1 r i ng)
daringly (a) dˈɛəʳrɪŋliː (d e@1 r i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胆大[dǎn dà, ㄉㄢˇ ㄉㄚˋ,   /  ] daring #26,913 [Add to Longdo]
急先锋[jí xiān fēng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄢ ㄈㄥ,    /   ] daring vanguard; pioneer; leading figure #48,888 [Add to Longdo]
好汉做事,好汉当[hǎo hàn zuò shì, hǎo hàn dāng, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ ㄉㄤ,         /        ] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here [Add to Longdo]
敢做敢当[gǎn zuò gǎn dāng, ㄍㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ,     /    ] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wagestück { n }daring deed [Add to Longdo]
Wagnis { n }daring feat; daring exploit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大胆[だいたん, daitan] (adj-na, n) bold; daring; audacious; (P) #11,178 [Add to Longdo]
太い[ふとい, futoi] (adj-i) (1) fat; thick; (2) deep (of a voice); (3) daring; shameless; brazen; (4) (sl) lucky (billiards); (P) #18,891 [Add to Longdo]
きかん気;利かん気[きかんき, kikanki] (adj-na, n, adj-no) daring; unyielding [Add to Longdo]
ソルダリング;ソルダーリング[sorudaringu ; soruda-ringu] (n) soldering [Add to Longdo]
ボリュームレンダリング[boryu-murendaringu] (n) { comp } volume rendering [Add to Longdo]
マネーローンダリング[mane-ro-ndaringu] (n) money laundering [Add to Longdo]
マネーロンダリング[mane-rondaringu] (n) money laundering [Add to Longdo]
レンダリング[rendaringu] (n) { comp } rendering [Add to Longdo]
ローンダリング[ro-ndaringu] (n, vs) laundering (e.g. of money) [Add to Longdo]
ロンダリング[rondaringu] (n) laundering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dare \Dare\ (d[^a]r), v. i. [imp. {Durst} (d[^u]rst) or {Dared}
   (d[^a]rd); p. p. {Dared}; p. pr. & vb. n. {Daring}.] [OE. I
   dar, dear, I dare, imp. dorste, durste, AS. ic dear I dare,
   imp. dorste. inf. durran; akin to OS. gidar, gidorsta,
   gidurran, OHG. tar, torsta, turran, Goth. gadar,
   gada['u]rsta, Gr. tharsei^n, tharrei^n, to be bold, tharsy`s
   bold, Skr. Dhrsh to be bold. [root]70.]
   To have adequate or sufficient courage for any purpose; to be
   bold or venturesome; not to be afraid; to venture.
   [1913 Webster]
 
      I dare do all that may become a man; Who dares do more
      is none.                 --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Why then did not the ministers use their new law?
      Bacause they durst not, because they could not.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
      Who dared to sully her sweet love with suspicion.
                          --Thackeray.
   [1913 Webster]
 
      The tie of party was stronger than the tie of blood,
      because a partisan was more ready to dare without
      asking why.               --Jowett
                          (Thu?yd.).
   [1913 Webster]
 
   Note: The present tense, I dare, is really an old past tense,
      so that the third person is he dare, but the form he
      dares is now often used, and will probably displace the
      obsolescent he dare, through grammatically as incorrect
      as he shalls or he cans. --Skeat.
      [1913 Webster]
 
         The pore dar plede (the poor man dare plead).
                          --P. Plowman.
      [1913 Webster]
 
         You know one dare not discover you. --Dryden.
      [1913 Webster]
 
         The fellow dares not deceive me.  --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Here boldly spread thy hands, no venom'd weed
         Dares blister them, no slimy snail dare creep.
                          --Beau. & Fl.
      [1913 Webster]
 
   Note: Formerly durst was also used as the present. Sometimes
      the old form dare is found for durst or dared.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dare \Dare\, v. t. [imp. & p. p. {Dared}; p. pr. & vb. n.
   {Daring}.]
   1. To have courage for; to attempt courageously; to venture
    to do or to undertake.
    [1913 Webster]
 
       What high concentration of steady feeling makes men
       dare every thing and do anything?   --Bagehot.
    [1913 Webster]
 
       To wrest it from barbarism, to dare its solitudes.
                          --The Century.
    [1913 Webster]
 
   2. To challenge; to provoke; to defy.
    [1913 Webster]
 
       Time, I dare thee to discover
       Such a youth and such a lover.    --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Daring \Dar"ing\, a.
   Bold; fearless; adventurous; as, daring spirits. --
   {Dar"ing*ly}, adv. -- {Dar"ing*ness}, n.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Daring \Dar"ing\, n.
   Boldness; fearlessness; adventurousness; also, a daring act.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 daring
   adj 1: disposed to venture or take risks; "audacious visions of
       the total conquest of space"; "an audacious
       interpretation of two Jacobean dramas"; "the most daring
       of contemporary fiction writers"; "a venturesome
       investor"; "a venturous spirit" [syn: {audacious},
       {daring}, {venturesome}, {venturous}]
   2: radically new or original; "an avant-garde theater piece"
     [syn: {avant-garde}, {daring}]
   n 1: a challenge to do something dangerous or foolhardy; "he
      could never refuse a dare" [syn: {dare}, {daring}]
   2: the trait of being willing to undertake things that involve
     risk or danger; "the proposal required great boldness"; "the
     plan required great hardiness of heart" [syn: {boldness},
     {daring}, {hardiness}, {hardihood}] [ant: {timidity},
     {timorousness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top