Search result for

fright

(102 entries)
(0.0036 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fright-, *fright*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fright[N] การสะดุ้งตกใจ, See also: ความหวาดกลัวขึ้นมาอย่างกระทันหัน, Syn. fear, scare
fright[N] ประสบการณ์ของการหวาดกลัว
fright[N] สิ่งที่น่าเกลียด, See also: สิ่งที่ไม่ดึงดูดใจ, สิ่งที่ไม่น่าดู
frighten[VI] หวาดกลัว, See also: ้ตกใจ, เกรงกลัว
frighten[VT] เขย่าขวัญ, See also: ทำให้ตกใจ, ทำให้เกรงกลัว, Syn. scare, terrify
frightful[ADJ] น่าสะพรึงกลัว, See also: น่ากลัว, น่าขนลุก, สยอง, สยองขวัญ, น่าหวาดเสียว, Syn. alarming, frightening, terrifying, Ant. appealing, attractive, pleasant
frightened[ADJ] น่าตกใจ, See also: น่ากลัว, น่าขนลุก, สยอง, สยองขวัญ, น่าหวาดกลัว, Syn. afraid, alarmed
frighten off[PHRV] ทำให้หนีไปด้วยความกลัว, See also: หนีเพราะตื่นกลัว, Syn. frighten away
frighten away[PHRV] ทำให้หนีไปด้วยความกลัว, See also: หนีเพราะตื่นกลัว, Syn. scare away
frighten from[PHRV] ทำให้หวาดกลัวจนไม่กระทำ, Syn. frighten out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fright(ไฟรทฺ) n. ความ (น่า) กลัวอย่างมากและกะทันหัน,ความสะดุ้งตกใจ,บุคคล (สิ่ง) ที่น่ากลัวมาก vt. ทำให้สะดุ้งตกใจ, Syn. panic
frighten(ไฟร'เทิน) vt. ทำให้สะดุ้งตกใจ,ทำให้ตกใจ,ขู่ขวัญ., See also: frightenable adj. frightener n. frighteningly adv., Syn. scare
frightened(ไฟร'เทินดฺ) adj. ตกใจ,สะดุ้งตกใจกลัว., See also: frightenedly adv., Syn. scared
frightful(ไฟรทฺ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่าขนลุก,สยองขวัญ,น่าหวาดเสียว,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,อย่างยิ่ง,อย่างมาก., See also: frightfully adv. frightfulness n., Syn. dreadful
affright(อะไฟร์ทฺ') vt. ทำให้ตกใจ. -n. ความตกใจ, ความตื่น ตระหนก, Syn. frighten, fright)

English-Thai: Nontri Dictionary
fright(n) ความตกใจ,ความน่ากลัว
frighten(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้กลัว,ขู่,ทำให้สะดุ้ง
frightful(adj) ตกใจ,กลัว,น่าขวัญหนีดีฝ่อ,น่าขนพองสยองเกล้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frightความตื่นตระหนก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't get stage fright, poodle.ลองสวมดูสิครับ Committed (2008)
The man was adamant, and the woman seemed confused and frightened.ฝ่ายชายดูใจแข็งส่วนผู้หญิงดูสับสนและตื่นตระหนก Birthmarks (2008)
Why would yo be frightened?ทำไมคุณต้องตื่นตกใจ Birthmarks (2008)
I'm frightened because she's a threat?ฉันตกใจเพราะเธอมีอาการข่มขู่ Birthmarks (2008)
I though perhaps Count Dooku had, frightened you off.ข้านึกว่าเคาท์ดูกู ทำท่านขวัญหนีไปแล้วซะอีก Ambush (2008)
She's the only person who isn't frightened of him.นางเป็นคนเดียวที่ไม่เคยเกรงกลัวกษัตริย์ The Moment of Truth (2008)
Are you frightened? Not in the slightest.เจ้ากลัวไหม ไม่เลยสักนิดเดียว The Moment of Truth (2008)
- What are you doing? - You frightened me.คุณทำอะไร คุณทำให้ฉันตกใจนะ Heartbreak Library (2008)
I've frightened you, haven't I?ฉันทำให้เธอกลัว อย่างนั้นหรือ ? The Secret of Moonacre (2008)
Although the future is a little bit frighteningAlthough the future is a little bit frightening Kung Fu Panda (2008)
Although the future is a little bit frighteningAlthough the future is a little bit frightening Kung Fu Panda (2008)
Although the future is a little bit frighteningAlthough the future is a little bit frightening Kung Fu Panda (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frightA frightful amount of work.
frightAfter being frightened for many hours, her mother finally saved her.
frightAlice was frightened of her strict mother.
frightAside from fright she was not injured.
frightAside from fright, she was not injured.
frightAs I was frightened by the strange sound, I jumped up.
frightAt first the Little House was frightened, but after she got used to it she rather liked it.
frightBut earthquakes are still as frightening as ever.
frightDespite having lazed around without having touched my work I'm frightened at heart that "Ooh-er, this time I might really not get done in time!?"
frightFires are less frightening today than they once were, because more and more houses are built of concrete, and concrete houses do not burn as easily as the old wooden ones.
frightFright gave the old lady heart failure.
frightHe had a look that mingled fright with surprise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าหวาดกลัว[ADJ] scary, See also: frightening, Syn. น่ากลัว, Example: ความคิดที่เคยคิดว่าพม่าเป็นคู่แข่งทางทหารที่น่าหวาดกลัวค่อยๆ เลือนหายไปจากความทรงจำของผู้นำไทย
เขย่าขวัญ[V] frighten, See also: shock, scare, petrify, startle, terrify, Example: ภาพยนตร์เรื่องนี้เขย่าขวัญคนดูได้ทุกเพศทุกวัย, Thai definition: ทำให้ตกใจกลัว, ทำให้หวาดผวาเพราะความกลัว
อย่างตกใจ[ADV] frightenedly, See also: startlingly, Example: นกกระเต็นพุ่งร่างออกไปอย่างตกใจ
อกสั่นขวัญแขวน[V] tremble with fright, See also: frighten, scare, Example: เจ้าพ่อตะโกนใส่ด้วยน้ำเสียงที่ดุดันทำให้หลายคนถึงกับอกสั่นขวัญแขวน, Thai definition: ตกใจกลัวเป็นอย่างยิ่ง
ฝ่อ[V] scare, See also: frighten, Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขลาด, Example: นักเขียนไทยจะฝ่อไหมถ้าเจองานท้าทายอย่างนี้, Thai definition: รู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัว
ผวา[V] frightened, See also: startled, shocked, scared, Example: เด็กเล็กๆ มักผวาในตอนดึก, Thai definition: แสดงอาการเช่นเอามือไขว่คว้าหรืออ้าแขนโถมตัวเข้ากอดเมื่อสะดุ้งตกใจหรือตื่นเต้น
ตาเหลือกตาพอง[ADV] frighteningly, See also: alarmingly, frantically, fearfully, Syn. ตาเหลือก, ตาเบิกโพลง, ตาค้าง, Example: เขานั่งตาเหลือกตาพองอยู่กับที่เหมือนเห็นผี, Thai definition: อาการที่แสดงความตกใจกลัว
ตระหนกตกใจ[V] alarm, See also: fright, Syn. ตกใจ, ตื่นเต้นตกใจ, Example: เมื่อเด็กเกิดอาการชัก พ่อแม่อย่าได้ตระหนกตกใจจนเกินเหตุ ควรตั้งสติและปฐมพยาบาลเบื้องต้น, Thai definition: เกิดอาการตกใจกลัวจนทำอะไรไม่ถูก
ตระหนก[ADV] frighteningly, See also: fearfully, awfully, terribly, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: ทั้งสองวิ่งออกไปอย่างตระหนกกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น, Thai definition: อย่างมีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตระหนก[ADJ] frightened, See also: scared, alarmed, afraid, panicky, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: เธอกรีดร้องเสียงตระหนกพร้อมกับถอยหลังกรูด, Thai definition: ที่มีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช็อก[v.] (chǿk) EN: shock ; be frightened   
ใจเสีย[v.] (jaisīa) EN: be frightened   
เขย่าขวัญ[v. exp.] (khayao khwan) EN: frighten   
ขี้ตื่น[v.] (khīteūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy   FR: être facilement impressionable
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten   FR: menacer ; intimider ; inquiéter
ความกลัว[n.] (khwāmklūa) EN: fear ; scare ; fright ; phobia   FR: peur [f] ; frayeur [f] ; phobie [f]
ความตื่นตระหนก[n. exp.] (khwām teūn tranok) EN: fright   
ความหวาดกลัว[n.] (khwām wātklūa) EN: dread ; terror ; fear ; scare ; fright   FR: terreur [f] ; épouvante [f]
ขวัญแขวน[v.] (khwan khwaēn) EN: be frightened ; be terrified ; be scared ; be startled   
ขวัญกระเจิง[v.] (khwan krajoēng) EN: be frightened ; be startled ; be scared   

CMU English Pronouncing Dictionary
FRIGHT    F R AY1 T
FRIGHTEN    F R AY1 T AH0 N
FRIGHTENS    F R AY1 T AH0 N Z
FRIGHTFUL    F R AY1 T F AH0 L
FRIGHTENED    F R AY1 T AH0 N D
FRIGHTENING    F R AY1 T AH0 N IH0 NG
FRIGHTENING    F R AY1 T N IH0 NG
FRIGHTFULLY    F R AY1 T F AH0 L IY0
FRIGHTENINGLY    F R AY1 T AH0 N IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fright    (v) (f r ai1 t)
frights    (v) (f r ai1 t s)
frighted    (v) (f r ai1 t i d)
frighten    (v) (f r ai1 t n)
frightens    (v) (f r ai1 t n z)
frightful    (j) (f r ai1 t f @ l)
frighting    (v) (f r ai1 t i ng)
frightened    (v) (f r ai1 t n d)
frightening    (v) (f r ai1 t n i ng)
frightfully    (a) (f r ai1 t f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia [Add to Longdo]
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
びびる[, bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened [Add to Longdo]
やけに[, yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently [Add to Longdo]
フライト[, furaito] (n,vs) (1) flight; (2) fright; (P) [Add to Longdo]
畏怖[いふ, ifu] (n,vs) awe; fear; fright [Add to Longdo]
肝をつぶす;肝を潰す[きもをつぶす, kimowotsubusu] (exp,v5s) to be frightened out of one's wits; to be amazed; to be astounded; to be stunned [Add to Longdo]
気が転倒する[きがてんとうする, kigatentousuru] (exp,vs-i) to be upset; to be flurried; to be frightened (out of one's wits) [Add to Longdo]
気が動転する[きがどうてんする, kigadoutensuru] (exp,vs-i) (See 動転) to be upset; to lose one's head (through shock); to be frightened to death [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使骇怕[shǐ hài pà, ㄕˇ ㄏㄞˋ ㄆㄚˋ, 使 / 使] frighten [Add to Longdo]
危言耸听[wēi yán sǒng tīng, ㄨㄟ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄥˇ ㄊㄧㄥ, / ] frightening words to scare people (成语 saw); alarmist talk; reds under the beds [Add to Longdo]
[dòng, ㄉㄨㄥˋ, ] frighten [Add to Longdo]
[sǒng, ㄙㄨㄥˇ, ] frightened [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] frightened [Add to Longdo]
[hè, ㄏㄜˋ, ] frightened; terrified [Add to Longdo]
惊骇[jīng hài, ㄐㄧㄥ ㄏㄞˋ, / ] fright [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fright \Fright\ (fr[imac]t), n. [OE. frigt, freyht, AS. fyrhto,
   fyrhtu; akin to OS. forhta, OHG. forhta, forahta, G. furcht,
   Dan. frygt, Sw. fruktan, Goth. fa['u]rhtei fear, fa['u]rhts
   timid.]
   [1913 Webster]
   1. A state of terror excited by the sudden appearance of
    danger; sudden and violent fear, usually of short
    duration; a sudden alarm.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything strange, ugly or shocking, producing a feeling of
    alarm or aversion. [Colloq.]
 
   Syn: Alarm; terror; consternation. See {Alarm}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fright \Fright\, v. t. [imp. {Frighted}; p. pr. & vb. n..
   {Frighting}.] [OE. frigten to fear, frighten, AS. fyrhtan to
   frighten, forhtian to fear; akin to OS. forhtian, OHG.
   furihten, forahtan, G. f["u]rchten, Sw. frukta, Dan. frygte,
   Goth. faurhtjan. See {Fright}, n., and cf. {Frighten}.]
   To alarm suddenly; to shock by causing sudden fear; to
   terrify; to scare.
   [1913 Webster]
 
      Nor exile or danger can fright a brave spirit.
                          --Dryden.
 
   Syn: To affright; dismay; daunt; intimidate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fright
   n 1: an emotion experienced in anticipation of some specific
      pain or danger (usually accompanied by a desire to flee or
      fight) [syn: {fear}, {fearfulness}, {fright}] [ant:
      {bravery}, {fearlessness}]
   v 1: cause fear in; "The stranger who hangs around the building
      frightens me"; "Ghosts could never affright her" [syn:
      {frighten}, {fright}, {scare}, {affright}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top