ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cowardly

K AW1 ER0 D L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cowardly-, *cowardly*, coward
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cowardly(adj) ขี้ขลาด, Syn. coward, fearful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cowardly(คาว เอิร์ดลี่) adj. ขี้ขลาด, ไร้ความกล้า. adv. อย่างคนขี้ขลาด (่ไร้ความกล้า)

English-Thai: Nontri Dictionary
cowardly(adj) ขี้ขลาด, ไม่กล้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A lion. A cowardly lion.สิงโต ขี้ขลาด Return to Oz (1985)
Oh, Cowardly Lion!โอ๊ะ คุณสิงโตขี้ขลาด Return to Oz (1985)
Goodbye, Cowardly Lion.ลาก่อน สินโตขี้ขลาด Return to Oz (1985)
Are you afraid to fight me yourself, you cowardly snake?เจ้ากลัวที่จะสู้กับข้ารึ เจ้างูขี้ขลาด Aladdin (1992)
And your son is such a cowardly wizard, he's too afraid to show his face.แล้วลูกของคุณก็เป็นพ่อมดขี้ขลาด ไม่กล้าออกไปไหน Howl's Moving Castle (2004)
He may be selfish and cowardly and sometimes he's hard to understand, but his intentions are good.เขาอาจจะเห็นแก่ตัวและขี้ขลาด หรือเข้าใจยากไปบ้าง แค่เขาเป็นคนดี เขาก็แค่อยากจะเป็นอิสระ Howl's Moving Castle (2004)
I hate cowardly types like you more than anything.ฉันเกลียดคนขี้ขลาดอย่างนายยิ่งกว่าอะไรในโลกนี้เสียอีก My Girl and I (2005)
Brian is a cowardly degenerate who gallantly seeks to place the blame on sweet Elizabethไบรอันมันขี้ขลาดลงเรื่อย ๆ แต่ก็กล้าพอที่จะลงโทษ หวานใจตัวเอง เอลิซาเบธ Bobby Z (2007)
The cowardly man desperately tried to change himself.ชายขี้ขลาดคนนี้ พยายามอย่างหนักเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง Operation Proposal (2007)
That you were a devious, cowardly little slut.เธอมันเป็นนังตัวแสบ ขี้ขลาด จอมเสแสร้ง Heaven and Hell (2008)
The man was a... cowardly good for nothing.ชายผู้ซึ่งขลาดเขลา ดีโดยไร้ประโยชน์ The Secret of Moonacre (2008)
A cowardly thug.ไอ้โจรขี้ขลาด Inkheart (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภีรุกชาติ(adj) cowardly, See also: timid, Syn. ขี้ขลาด, Notes: (บาลี)
ตาขาว(adj) cowardly, See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai Definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ตาขาว(adj) chicken-hearted, See also: cowardly, craven, pusillanimous, faint-hearted, timid, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Ant. เก่งกล้า, แกร่งกล้า, กล้าหาญ, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai Definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ตาขาว(adj) cowardly, See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai Definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ขลาด[khīkhlāt] (adj) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven  FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขลาด[khlāt] (adj) EN: cowardly ; craven ; timid ; dastardly ; chicken-hearted ; white-liver ; timorous  FR: peureux ; poltron ; lâche ; couard (litt.)
ตาขาว[tākhāo] (adj) EN: cowardly ; chicken-hearted
แหย[yaē] (v) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COWARDLY K AW1 ER0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cowardly (j) kˈauədliː (k au1 @ d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
懦弱[nuò ruò, ㄋㄨㄛˋ ㄖㄨㄛˋ, ] cowardly; weak, #15,012 [Add to Longdo]
鼠胆[shǔ dǎn, ㄕㄨˇ ㄉㄢˇ, / ] cowardly, #163,578 [Add to Longdo]
惊怯[jīng qiè, ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄝˋ, / ] cowardly and panicking, #338,475 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] (adj-i) spineless; backboneless; timid; cowardly; weak-kneed [Add to Longdo]
陰嚢無し[ふぐりなし, fugurinashi] (n) (arch) (derog) cowardly man (lit [Add to Longdo]
犬侍[いぬざむらい, inuzamurai] (n) cowardly or depraved samurai [Add to Longdo]
弱卒[じゃくそつ, jakusotsu] (n) (See 勇将の下に弱卒無し) cowardly soldier [Add to Longdo]
小心[しょうしん, shoushin] (adj-na, n) timid; cowardly [Add to Longdo]
尻の穴が小さい;ケツの穴が小さい[けつのあながちいさい(尻の穴が小さい);ケツのあながちいさい, ketsunoanagachiisai ( shiri no ana ga chiisa i ); ketsu noanagachiisai] (exp, adj-f) (id) small-minded; petty; cowardly; chicken-hearted [Add to Longdo]
[なまくら, namakura] (adj-na) (1) (uk) blunt (e.g. sword); dull; (2) lazy; cowardly; good for nothing [Add to Longdo]
卑劣(P);鄙劣[ひれつ, hiretsu] (adj-na, n) mean; foul play; cowardly; base; (P) [Add to Longdo]
鮒侍[ふなざむらい, funazamurai] (n) cowardly, good-for-nothing samurai from the countryside [Add to Longdo]
勇将の下に弱卒無し;勇将の下に弱卒なし[ゆうしょうのもとにじゃくそつなし, yuushounomotonijakusotsunashi] (exp) there are no cowardly soldiers under a superior general [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cowardly \Cow"ard*ly\, a.
   1. Wanting courage; basely or weakly timid or fearful;
    pusillanimous; spiritless.
    [1913 Webster]
 
       The cowardly rascals that ran from the battle.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Proceeding from fear of danger or other consequences;
    befitting a coward; dastardly; base; as, cowardly
    malignity. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       The cowardly rashness of those who dare not look
       danger in the face.          --Burke.
 
   Syn: Timid; fearful; timorous; dastardly; pusillanimous;
     recreant; craven; faint-hearted; chicken-hearted;
     white-livered.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cowardly \Cow"ard*ly\, adv.
   In the manner of a coward. --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cowardly
   adj 1: lacking courage; ignobly timid and faint-hearted;
       "cowardly dogs, ye will not aid me then"- P.B.Shelley
       [syn: {cowardly}, {fearful}] [ant: {brave}, {courageous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top