ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frightful

F R AY1 T F AH0 L   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frightful-, *frightful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frightful[ADJ] น่าสะพรึงกลัว, See also: น่ากลัว, น่าขนลุก, สยอง, สยองขวัญ, น่าหวาดเสียว, Syn. alarming, frightening, terrifying, Ant. appealing, attractive, pleasant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frightful(ไฟรทฺ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่าขนลุก,สยองขวัญ,น่าหวาดเสียว,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,อย่างยิ่ง,อย่างมาก., See also: frightfully adv. frightfulness n., Syn. dreadful

English-Thai: Nontri Dictionary
frightful(adj) ตกใจ,กลัว,น่าขวัญหนีดีฝ่อ,น่าขนพองสยองเกล้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A good soldier but a bit frightful.กับโชคใด ๆ How I Won the War (1967)
I don't think that's frightfully funny, D'Arnot.ฉันไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ตลกน่าขน พองสยองเกล้า, ดึอาโนท Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Frightfully drafty, these old houses.ลมโกรกบ้านหลังนี้เลยดูน่ากลัวเลยนะครับ Clue (1985)
I ran away! Oh, dear! Oh, how frightfully upsetting.โอ้ ความปั่ีนป่วนที่น่าหวาดกลัว Aladdin (1992)
I'd heard Hogwarts' final exams were frightful, but I found that enjoyable.ฉันได้ยินว่าการสอบไล่ ที่ฮอกวอตส์น่ากลัวนัก กลับพบว่าน่าสนุกกว่าเรื่องนี้เยอะ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
- Should we order, 'cause he's waiting. Frightfully sorry.-เราจะสั่งกันเลย แต่เขายังค่ะ Match Point (2005)
"Evil old woman considered frightful or ugly." It's 12 down.หญิงชั่วร้ายน่าเกลียด.. 12 แนวตั้ง Hot Fuzz (2007)
¶ Oh, the weather outside is frightful#โอ้ว อากาศด้านนอกช่างน่าสะพรึง# Extraordinary Merry Christmas (2011)
¶ Oh, the weather outside is frightful#โอ้ว อากาศด้านนอกช่างน่าสะพรึง# Extraordinary Merry Christmas (2011)
¶ The weather outside is frightful#อากาศด้านนอกช่างน่าสะพรึง# Extraordinary Merry Christmas (2011)
- Hello. - Hello, Miss Rey. I'm frightfully sorry for calling at this hour.Ι ѕее. Cloud Atlas (2012)
I really am most frightfully sorry it took so long to answer the door, sir.ผมรู้สึกเสียใจมากที่สุดอย่างสุดซึ้ง ที่ให้คุณรอหน้าประตูนานครับท่าน Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frightfulA frightful amount of work.
frightfulIt was frightful when my car skidded on the ice.
frightfulI was filled with frightful sorrow for her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่ากลัว[ADJ] frightful, See also: scary, horrible, calamitous, shocking, terrible, horrendous, Example: เพื่อนคนนี้ไม่ชอบของเล่นน่ากลัวทั้งหลาย เช่น งูปลอม หน้ากากผี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระหึ่ม[adj.] (kraheum) EN: frightfully loud   

CMU English Pronouncing Dictionary
FRIGHTFUL    F R AY1 T F AH0 L
FRIGHTFULLY    F R AY1 T F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frightful    (j) frˈaɪtfəl (f r ai1 t f @ l)
frightfully    (a) frˈaɪtfəliː (f r ai1 t f @ l ii)
frightfulness    (n) frˈaɪtfəlnəs (f r ai1 t f @ l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
やけに[, yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently [Add to Longdo]
御面相;ご面相[ごめんそう, gomensou] (n) frightful face [Add to Longdo]
物凄い[ものすごい, monosugoi] (adj-i) earth-shattering; staggering; to a very great extent; terrible; frightful; horrible; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frightful \Fright"ful\, a.
   1. Full of fright; affrighted; frightened. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       See how the frightful herds run from the wood. --W.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. Full of that which causes fright; exciting alarm;
    impressing terror; shocking; as, a frightful chasm, or
    tempest; a frightful appearance.
 
   Syn: Terrible; dreadful; alarming; fearful; terrific; awful;
     horrid; horrible; shocking.
 
   Usage: {Frightful}, {Dreadful}, {Awful}. These words all
      express fear. In frightful, it is a sudden emotion; in
      dreadful, it is deeper and more prolonged; in awful,
      the fear is mingled with the emotion of awe, which
      subdues us before the presence of some invisible
      power. An accident may be frightful; the approach of
      death is dreadful to most men; the convulsions of the
      earthquake are awful.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frightful
   adj 1: provoking horror; "an atrocious automobile accident"; "a
       frightful crime of decapitation"; "an alarming, even
       horrifying, picture"; "war is beyond all words horrible"-
       Winston Churchill; "an ugly wound" [syn: {atrocious},
       {frightful}, {horrifying}, {horrible}, {ugly}]
   2: extreme in degree or extent or amount or impact; "in a
     frightful hurry"; "spent a frightful amount of money" [syn:
     {frightful}, {terrible}, {awful}, {tremendous}]
   3: extremely distressing; "fearful slum conditions"; "a
     frightful mistake" [syn: {fearful}, {frightful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top