ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fearfully

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fearfully-, *fearfully*, fearful
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The inmates eye one another fearfully, on the lookout for the familiar symptoms:ก็จะนั่งมองตากันด้วยความหวาดหวั่น เพื่อดูว่า มีอาการที่คุ้นเคยเหล่านี้หรือไม่ Night and Fog (1956)
Fearfully fascinating subject.เป็นวิชาที่น่าทึ่งมากทีเดียวละ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
(BOTH EXCLAIM FEARFULLY)อุทานตระหนกทั้งคู่) Hansel & Gretel: Witch Hunters (2013)
For more than a hundred million years, the dinosaurs were lords of the Earth while our ancestors, small mammals, scurried fearfully underfoot.เป็นเวลากว่าร้อยล้านปีที่ผ่านมา ไดโนเสาร์เป็นขุนนางของโลก ในขณะที่บรรพบุรุษของเรา เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก Standing Up in the Milky Way (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตระหนก[ADV] frighteningly, See also: fearfully, awfully, terribly, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: ทั้งสองวิ่งออกไปอย่างตระหนกกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น, Thai definition: อย่างมีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fearfully    (a) fˈɪəʴfəliː (f i@1 f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぞうぞ[, uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly [Add to Longdo]
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
恐々;怖々;恐恐;怖怖[こわごわ, kowagowa] (adv,adv-to) fearfully; timidly; cautiously; nervously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fearfully \Fear"ful*ly\, adv.
   In a fearful manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fearfully
   adv 1: in fear, "she hurried down the stairs fearfully" [ant:
       {dauntlessly}, {fearlessly}, {intrepidly}]
   2: in an alarming manner; "they were fearfully attacked"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top