ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fearful

F IH1 R F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fearful-, *fearful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fearful(adj) น่าเกรงกลัว, See also: น่ากลัว, ขี้กลัว, Syn. afraid, apprehensive, nervous, Ant. brave, courageous
fearfulness(n) ความน่ากลัว, See also: ความหวาดกลัว, Syn. cowardice, timidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fearful(เฟีย'ฟูล) adj. น่ากลัว, ซึ่งทำให้น่ากลัว, รู้สึกลัว, เต็มที่., See also: fearfully adv. ness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fearful(adj) น่ากลัว, ขลาด, น่าเกรงกลัว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A fearful lot of stuff piled up while Maxim was away.- มีงานสุมเป็นกองพะเนิน ตอนที่เเม็กซิมไม่อยู่ Rebecca (1940)
Absolutely everyone climbed Ffynnon Garw that day except Davies the School, of course and Johnny, who was happy to help down in the valley but too fearful to go up Ffynnon Garw again.ทุกคนในหมู่บ้านได้ปีน ฟินาฮ่อนการูวันนั้น ยกเว้นเดวี่ส์ เจ้าของโรงเรียน และจอห์นนี่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Then, what is Your Majesty so fearful of?แล้ว อะไรที่ทำให้ฝ่าบาทกลัวเพคะ? Episode #1.9 (2006)
His father was fearful and warned Icarus to be careful.พ่อของเขาหวาดกลัว และเตือนอิคารัสให้ระวัง Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
I was fearful I might injure you, sire.ข้าพระองค์กลัวว่าอาจจะทำให้ท่านบาดเจ็บ ฝ่าบาท The Once and Future Queen (2009)
- I filed a letter with our attorney explaining how I'm fearful for my safety.- ฉันได้ยื่นหนังสือกับทนายความของเรา ... อธิบายว่า ... ฉันกลัวเพื่อความปลอดภัยของฉัน Inception (2010)
"what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry?""จะกรงเล็บหรือดวงตาเจ้าราชสีห์" "ก็มิอาจหลบซ่อนความหวาดกลัว" Red Sky at Night (2010)
It was the nightingale, and not the lark, that pierced the fearful hollow of thine ear.นกไนติลเกลนี่ มิใช่ลาร์กที่เริงร้อง เสียงดังกระทบโสตอันหวาดหวั่นของเธอก้อง I Am Unicorn (2011)
Your eye. I have withheld my tender affections... fearful that they were unrequited.ข้ามักปกปิดความรักของตัวเอง เพราะกลัวว่าจะผิดหวัง Dark Shadows (2012)
I've devoted my life to arms... and we have undergone a fearful loss of noble lives and valuable property in this hateful struggle."ชีวิตผมจมจ่ออยู่กับอาวุธ เราเผชิญความสูญเสียที่น่าพรั่นพรึง สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอันมีค่า Episode #1.3 (2012)
Someone that she was fearful of.ใครบางคนที่เธอหวาดกลัว Lucky (2012)
"How can a man die better Than facing fearful odds."และ คนจะตายอย่า่งภาคภูมิได้อย่างไรหากไม่เผชิญความกลัว Oblivion (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fearfulA fearful thought entered my mind.
fearfulThat was a fearful scene.
fearfulThe fearful noise astonished anyone coming for the first time.
fearfulTo make matters worse, there were signs of a fearful storm.
fearfulWhat a fearful waste of money!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภีม(adj) dreadful, See also: fearful, horrible, Syn. น่ากลัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขี้กลัว(adj) fearful, See also: afraid, scared, timorous, Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด, Ant. กล้า, Example: ถ้าพ่อแม่เข้มงวดมากเกินไป อาจทำให้เด็กเป็นคนขี้กลัวได้, Thai Definition: ที่ไม่กล้าทำหรือหวาดระแวงต่อสิ่งรอบข้าง
สะทกสะท้าน(adj) fearful, See also: dreadful, frightened, Syn. กลัว, เกรงกลัว, งกงัน, หวั่นใจ, Example: ผมกับเพื่อนเดินต่อไปโดยไม่มีอาการสะทกสะท้านแต่อย่างไร
ตระหนก(adv) frighteningly, See also: fearfully, awfully, terribly, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: ทั้งสองวิ่งออกไปอย่างตระหนกกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น, Thai Definition: อย่างมีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
น่าขนลุก(adj) fearful, See also: dreadful, terrible, horrible, frightening, scary, Syn. น่ากลัว, น่าสะพรึงกลัว, น่าหวาดกลัว, น่าขนพอง, Example: เด็กชายอดที่จะหันไปมองต้นไม้อันน่าขนลุกนั้นไม่ได้
ขวัญเสีย(v) afraid, See also: fearful, disheartened, unnerved, scared, demoralize, Syn. เสียขวัญ, ขวัญหาย, ขวัญบิน, ใจหาย+G118, Example: ทหารขวัญเสียเมื่อหัวหน้าได้รับบาดเจ็บ, Thai Definition: กลัวจนไม่ได้สติ
ขวัญอ่อน(v) fearful, See also: afraid, nervous, frightened, Syn. ตกใจ, ขวัญหาย, ขวัญเสีย, ขวัญบิน, Example: เขาเป็นคนพูดเสียงดังขนาดเด็กๆ ที่ขวัญอ่อนตกใจร้องไห้จ้า, Thai Definition: ตกใจง่าย
แหยง(adj) fearful, See also: afraid, apprehensive, Syn. ขยาด, กลัว, Example: รัฐมนตรีหลายคนเกิดอาการแหยงต้องถอยเพราะคิดว่าไม่คุ้มกับเรื่องที่จะโดนขุดคุ้ย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ขลาด[khīkhlāt] (adj) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven  FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[khīklūa] (adj) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless  FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ขวัญหาย[khwanhāi] (adj) EN: scared ; soul loss ; startled ; fearful
ขวัญอ่อน[khwan øn] (adj) EN: fearful ; afraid ; nervous ; frightened
ขวัญเสีย[khwan sīa] (adj) EN: afraid ; fearful ; disheartened ; unnerved ; scared ; demoralized
น่ากลัว[nāklūa] (adj) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible  FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable
รู้สึกกลัว[rūseuk klūa] (adj) EN: fearful ; frightened  FR: effrayé
ตกประหม่า[tokpramā] (v) EN: be flurried ; be abashed ; be stunned ; be flabbergasted ; be fearful ; be timid
วิตกจริต[witokjarit] (v) EN: be worried about ; be uneasy ; be anxious ; be apprehensive ; be fearful

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FEARFUL F IH1 R F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fearful (j) fˈɪəʳfəl (f i@1 f @ l)
fearfully (a) fˈɪəʳfəliː (f i@1 f @ l ii)
fearfulness (n) fˈɪəʳfəlnəs (f i@1 f @ l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chù, ㄔㄨˋ, ] fearful; timid; to fear #50,801 [Add to Longdo]
[tì, ㄊㄧˋ, ] fearful; respectful #56,102 [Add to Longdo]
戒惧[jiè jù, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄩˋ,   /  ] fearful [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ängstlich; angstvoll; furchtsam { adj } | ängstlicher; angstvoller; furchtsamer | am ängstlichsten; am angstvollsten; am furchtsamstenfearful | more fearful | most fearful [Add to Longdo]
Salomonenkauz { m } [ ornith. ]Fearful Owl [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぞうぞ[uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly [Add to Longdo]
おっかなびっくり[okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
びくびく[bikubiku] (adv, n, vs, adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P) [Add to Longdo]
恐々;怖々;恐恐;怖怖[こわごわ, kowagowa] (adv, adv-to) fearfully; timidly; cautiously; nervously [Add to Longdo]
恐ろしい思いをする[おそろしいおもいをする, osoroshiiomoiwosuru] (exp, vs-i) to find oneself fearful; to have an awful time [Add to Longdo]
冷え冷え[ひえひえ;ひえびえ, hiehie ; hiebie] (adv, n, vs, adv-to) feeling chilly; being fearful; cold [Add to Longdo]
冷や冷や[ひやひや, hiyahiya] (adv, n, vs) feeling chilly; being fearful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fearful \Fear"ful\ (f[=e]r"f[.u]l), a.
   1. Full of fear, apprehension, or alarm; afraid; frightened.
    [1913 Webster]
 
       Anxious amidst all their success, and fearful amidst
       all their power.           --Bp.
                          Warburton.
    [1913 Webster]
 
   2. Inclined to fear; easily frightened; without courage;
    timid.
    [1913 Webster]
 
       What man is there that is fearful and faint-hearted?
                          --Deut. xx. 8.
    [1913 Webster]
 
   3. Indicating, or caused by, fear.
    [1913 Webster]
 
       Cold fearful drops stand on my trembling flesh.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Inspiring fear or awe; exciting apprehension or terror;
    terrible; frightful; dreadful.
    [1913 Webster]
 
       This glorious and fearful name, The Lord thy God.
                          --Deut.
                          xxviii. 58.
    [1913 Webster]
 
       Death is a fearful thing.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In dreams they fearful precipices tread. --Dryden.
 
   Syn: Apprehensive; afraid; timid; timorous; horrible;
     distressing; shocking; frightful; dreadful; awful.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fearful
   adj 1: experiencing or showing fear; "a fearful glance";
       "fearful of criticism"
   2: causing fear or dread or terror; "the awful war"; "an awful
     risk"; "dire news"; "a career or vengeance so direful that
     London was shocked"; "the dread presence of the headmaster";
     "polio is no longer the dreaded disease it once was"; "a
     dreadful storm"; "a fearful howling"; "horrendous explosions
     shook the city"; "a terrible curse" [syn: {awful}, {dire},
     {direful}, {dread(a)}, {dreaded}, {dreadful}, {fearful},
     {fearsome}, {frightening}, {horrendous}, {horrific},
     {terrible}]
   3: lacking courage; ignobly timid and faint-hearted; "cowardly
     dogs, ye will not aid me then"- P.B.Shelley [syn: {cowardly},
     {fearful}] [ant: {brave}, {courageous}]
   4: extremely distressing; "fearful slum conditions"; "a
     frightful mistake" [syn: {fearful}, {frightful}]
   5: timid by nature or revealing timidity; "timorous little
     mouse"; "in a timorous tone"; "cast fearful glances at the
     large dog" [syn: {fearful}, {timorous}, {trepid}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top