Search result for

fearful

(44 entries)
(0.0456 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fearful-, *fearful*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fearful    [ADJ] น่าเกรงกลัว, See also: น่ากลัว, ขี้กลัว, Syn. afraid, apprehensive, nervous, Ant. brave, courageous
fearfulness    [N] ความน่ากลัว, See also: ความหวาดกลัว, Syn. cowardice, timidity

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fearfulTo make matters worse, there were signs of a fearful storm.
fearfulThe fearful noise astonished anyone coming for the first time.
fearfulThat was a fearful scene.
fearfulWhat a fearful waste of money!
fearfulA fearful thought entered my mind.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fearful(เฟีย'ฟูล) adj. น่ากลัว,ซึ่งทำให้น่ากลัว,รู้สึกลัว,เต็มที่., See also: fearfully adv. ness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fearful(adj) น่ากลัว,ขลาด,น่าเกรงกลัว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภีม    [ADJ] dreadful, See also: fearful, horrible, Syn. น่ากลัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขี้กลัว    [ADJ] fearful, See also: afraid, scared, timorous, Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด, Ant. กล้า, Example: ถ้าพ่อแม่เข้มงวดมากเกินไป อาจทำให้เด็กเป็นคนขี้กลัวได้, Thai definition: ที่ไม่กล้าทำหรือหวาดระแวงต่อสิ่งรอบข้าง
สะทกสะท้าน    [ADJ] fearful, See also: dreadful, frightened, Syn. กลัว, เกรงกลัว, งกงัน, หวั่นใจ, Example: ผมกับเพื่อนเดินต่อไปโดยไม่มีอาการสะทกสะท้านแต่อย่างไร
ตระหนก    [ADV] frighteningly, See also: fearfully, awfully, terribly, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: ทั้งสองวิ่งออกไปอย่างตระหนกกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น, Thai definition: อย่างมีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
น่าขนลุก    [ADJ] fearful, See also: dreadful, terrible, horrible, frightening, scary, Syn. น่ากลัว, น่าสะพรึงกลัว, น่าหวาดกลัว, น่าขนพอง, Example: เด็กชายอดที่จะหันไปมองต้นไม้อันน่าขนลุกนั้นไม่ได้
ขวัญเสีย    [V] afraid, See also: fearful, disheartened, unnerved, scared, demoralize, Syn. เสียขวัญ, ขวัญหาย, ขวัญบิน, ใจหาย+G118, Example: ทหารขวัญเสียเมื่อหัวหน้าได้รับบาดเจ็บ, Thai definition: กลัวจนไม่ได้สติ
ขวัญอ่อน    [V] fearful, See also: afraid, nervous, frightened, Syn. ตกใจ, ขวัญหาย, ขวัญเสีย, ขวัญบิน, Example: เขาเป็นคนพูดเสียงดังขนาดเด็กๆ ที่ขวัญอ่อนตกใจร้องไห้จ้า, Thai definition: ตกใจง่าย
แหยง [ADJ] fearful, See also: afraid, apprehensive, Syn. ขยาด, กลัว, Example: รัฐมนตรีหลายคนเกิดอาการแหยงต้องถอยเพราะคิดว่าไม่คุ้มกับเรื่องที่จะโดนขุดคุ้ย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ขลาด[adj.] (khīkhlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven   FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[adj.] (khīklūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless   FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ขวัญหาย[adj.] (khwanhāi) EN: scared ; soul loss ; startled ; fearful   
ขวัญอ่อน[adj.] (khwan øn) EN: fearful ; afraid ; nervous ; frightened   
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: afraid ; fearful ; disheartened ; unnerved ; scared ; demoralized   
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible   FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable
รู้สึกกลัว[adj.] (rūseuk klūa) EN: fearful ; frightened   FR: effrayé
ตกประหม่า[v.] (tokpramā) EN: be flurried ; be abashed ; be stunned ; be flabbergasted ; be fearful ; be timid   
วิตกจริต[v.] (witokjarit) EN: be worried about ; be uneasy ; be anxious ; be apprehensive ; be fearful   

CMU English Pronouncing Dictionary
FEARFUL    F IH1 R F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fearful    (j) (f i@1 f @ l)
fearfully    (a) (f i@1 f @ l ii)
fearfulness    (n) (f i@1 f @ l n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Salomonenkauz {m} [ornith.]Fearful Owl [Add to Longdo]
ängstlich; angstvoll; furchtsam {adj} | ängstlicher; angstvoller; furchtsamer | am ängstlichsten; am angstvollsten; am furchtsamstenfearful | more fearful | most fearful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぞうぞ[, uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly [Add to Longdo]
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
びくびく[, bikubiku] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P) [Add to Longdo]
恐々;怖々;恐恐;怖怖[こわごわ, kowagowa] (adv,adv-to) fearfully; timidly; cautiously; nervously [Add to Longdo]
恐ろしい思いをする[おそろしいおもいをする, osoroshiiomoiwosuru] (exp,vs-i) to find oneself fearful; to have an awful time [Add to Longdo]
冷え冷え[ひえひえ;ひえびえ, hiehie ; hiebie] (adv,n,vs,adv-to) feeling chilly; being fearful; cold [Add to Longdo]
冷や冷や[ひやひや, hiyahiya] (adv,n,vs) feeling chilly; being fearful [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chù, ㄔㄨˋ, ] fearful; timid; to fear [Add to Longdo]
[tì, ㄊㄧˋ, ] fearful; respectful [Add to Longdo]
戒惧[jiè jù, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄩˋ, / ] fearful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fearful \Fear"ful\ (f[=e]r"f[.u]l), a.
   1. Full of fear, apprehension, or alarm; afraid; frightened.
    [1913 Webster]
 
       Anxious amidst all their success, and fearful amidst
       all their power.           --Bp.
                          Warburton.
    [1913 Webster]
 
   2. Inclined to fear; easily frightened; without courage;
    timid.
    [1913 Webster]
 
       What man is there that is fearful and faint-hearted?
                          --Deut. xx. 8.
    [1913 Webster]
 
   3. Indicating, or caused by, fear.
    [1913 Webster]
 
       Cold fearful drops stand on my trembling flesh.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Inspiring fear or awe; exciting apprehension or terror;
    terrible; frightful; dreadful.
    [1913 Webster]
 
       This glorious and fearful name, The Lord thy God.
                          --Deut.
                          xxviii. 58.
    [1913 Webster]
 
       Death is a fearful thing.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In dreams they fearful precipices tread. --Dryden.
 
   Syn: Apprehensive; afraid; timid; timorous; horrible;
     distressing; shocking; frightful; dreadful; awful.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fearful
   adj 1: experiencing or showing fear; "a fearful glance";
       "fearful of criticism"
   2: causing fear or dread or terror; "the awful war"; "an awful
     risk"; "dire news"; "a career or vengeance so direful that
     London was shocked"; "the dread presence of the headmaster";
     "polio is no longer the dreaded disease it once was"; "a
     dreadful storm"; "a fearful howling"; "horrendous explosions
     shook the city"; "a terrible curse" [syn: {awful}, {dire},
     {direful}, {dread(a)}, {dreaded}, {dreadful}, {fearful},
     {fearsome}, {frightening}, {horrendous}, {horrific},
     {terrible}]
   3: lacking courage; ignobly timid and faint-hearted; "cowardly
     dogs, ye will not aid me then"- P.B.Shelley [syn: {cowardly},
     {fearful}] [ant: {brave}, {courageous}]
   4: extremely distressing; "fearful slum conditions"; "a
     frightful mistake" [syn: {fearful}, {frightful}]
   5: timid by nature or revealing timidity; "timorous little
     mouse"; "in a timorous tone"; "cast fearful glances at the
     large dog" [syn: {fearful}, {timorous}, {trepid}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top