ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apprehend

AE2 P R IH0 HH EH1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apprehend-, *apprehend*, apprehen
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apprehend(vt) เข้าใจ, Syn. understand, perceive
apprehend(vi) เข้าใจ, Syn. understand, perceive
apprehend(vt) จับกุม, See also: เกาะกุม
apprehend(vt) ประหวั่น, See also: กลัว, Syn. dread

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ, ขัง, เข้าใจความหมาย, คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ, ฟังเข้าใจ, กลัว, หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest, seize, understand
misapprehend(มิสแอพรีเฮนดฺ') vt. เข้าใจผิด.

English-Thai: Nontri Dictionary
apprehend(vi, vt) จับกุม, ขัง, เข้าใจความหมาย, กลัว, หวาดหวั่น
misapprehend(vt) เข้าใจผิด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
apprehendเกาะกุม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
G2 will now show us how she would apprehend the suspect.จี2จะแสดงให้เราดูว่าเธอจะ เข้าจับกุมผู้ต้องสงสัยอย่างไร Inspector Gadget 2 (2003)
We'll do everything in our power to apprehend claw.เราจะทำทุกวิถีทางเพื่อจับกุม คลอว์มาให้ได้ Inspector Gadget 2 (2003)
We can apprehend him and put him away before he even blows up the boat.But it aIready happened, it wiII keep happening, -and it aIways wiII happen. -Maybe. Deja Vu (2006)
Even if you apprehend her, how will you complete the deed?เจ้าจำทำภารกิจนี้ได้แน่รึ Stardust (2007)
It's imperative we locate and apprehend Taylor.นี่เป็นคำสั่ง เราต้องหาตำแหน่ง และจับตัวเทย์เลอร์ให้ได้ Vantage Point (2008)
Are you referring to the current operation seeking to apprehend you and your friends?* ที่เธอกลับมาทำงานตามปรกติ * * เพื่อหาคนที่จะทำร้ายเธอและเพื่อนๆหรือ * WarGames: The Dead Code (2008)
We've got a local team on the move to apprehend him.เรามีทีมประจำพื้นที่ พร้อมที่จะจับกุมเขา Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
So, tell me exactly what happened. We were moving in to apprehend this guy.เอาล่ะ บอกผมฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น พวกเรากำลังบุกเข้ามาจับตัวชายคนนี้ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
But the FBI has launched a major effort to apprehend him.แต่ fbi ให้ความสำคัญมากในการจับเค้า Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
For the record your agent disobeyed a direct order of mine, released Luke Dempsey, and then attempted to apprehend the suspect without backup.และก็จำไว้อย่างนะ... . ...เจ้าหน้าที่คุณขัดคำสั่งของคนของฉัน The No-Brainer (2009)
- With that I ask that you apprehend the criminal as soon as possible.- ดังนั้น... ...ฉันขอให้คุณจับกุมคนร้ายให้ได้โดยเร็ว Episode #1.5 (2009)
To prevent the detonation of Captain Diane Burgess and to apprehend Colonel Raymond Gordon.เพื่อป้องกันการระเบิด ของกัปตันไดแอน เบอร์กีส และเพื่อจับกุม ผู้พันเรย์มอนด์ กอร์ดอน Fracture (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apprehendI sometimes apprehend that there will be some difficulty.
apprehendThe criminals have all been apprehended.
apprehendThe police expect to apprehend the robber before nightfall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับได้(v) arrest, See also: apprehend, detain, Ant. ลอยนวล, Example: เดือนที่ผ่านมา ท้องที่นี้เกิดคดีอาชญากรรม 23 คดี แต่จับได้เพียง 10 ราย, Thai Definition: จับตัวผู้ที่กระทำความผิดได้
รู้แก่ใจ(v) know well, See also: apprehend, understand, Example: เขามักไม่ยอมรับว่าตัวเองรักใคร แม้จะรู้แก่ใจตัวเองดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับได้[jap dāi] (v, exp) EN: arrest ; apprehend ; detain ; net  FR: arrêter ; appréhender
จับขัง[jap khang] (v, exp) EN: apprehend ; arrest  FR: appréhender ; arrêter
จับกุม[japkum] (v) EN: arrest ; capture ; seize ; catch ; grab ; apprehend  FR: saisir ; attraper ; arrêter ; appréhender ; capturer
เข้าใจ[khaojai] (v) EN: understand ; comprehend ; apprehend ; grasp ; see  FR: comprendre ; saisir ; appréhender ; piger (fam.) ; voir
เข็ด[khet] (v) EN: be afraid ; be scared ; fear  FR: craindre ; appréhender ; redouter
กลัว[klūa] (v) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive  FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender
เกรง[krēng] (v) EN: fear ; be afraid of ; be in awe of ; dread  FR: craindre ; appréhender
มือดี[meūdī] (n) EN: unapprehended thief
พรั่น[phran] (v) EN: be afraid ; be apprehensive ; be timorous   FR: avoir peur ; appréhender ; craindre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APPREHEND AE2 P R IH0 HH EH1 N D
APPREHENDED AE2 P R IH0 HH EH1 N D AH0 D
APPREHENDING AE2 P R IH0 HH EH1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apprehend (v) ˌæprɪhˈɛnd (a2 p r i h e1 n d)
apprehends (v) ˌæprɪhˈɛndz (a2 p r i h e1 n d z)
apprehended (v) ˌæprɪhˈɛndɪd (a2 p r i h e1 n d i d)
apprehending (v) ˌæprɪhˈɛndɪŋ (a2 p r i h e1 n d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] apprehend; hear; listen #33,309 [Add to Longdo]
[ná, ㄋㄚˊ, ] apprehend; take #274,998 [Add to Longdo]
[ná, ㄋㄚˊ, ] apprehend; take #762,794 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下達上通[かたつじょうつう, katatsujoutsuu] (n, vs, adj-no) (arch) conveying the views of the subordinates to the rulers; rulers apprehending the views of those they govern [Add to Longdo]
感付く;感づく[かんづく, kanduku] (v5k, vi) (uk) to apprehend; to get an inkling (of something); to smell (danger) [Add to Longdo]
召し捕る;召捕る;召し取る;召取る[めしとる, meshitoru] (v5r, vt) (1) to arrest; to apprehend; (2) (召し取る, 召取る only) (arch) to call; to summon [Add to Longdo]
捕われる(P);捕らわれる(P);囚われる[とらわれる, torawareru] (v1, vi) to be captured; to be apprehended; to be seized with; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apprehend \Ap`pre*hend"\ ([a^]p`pr[-e]*h[e^]nd"), v. t. [imp. &
   p. p. {Apprehended}; p. pr. & vb. n. {Apprehending}.] [L.
   apprehendere; ad + prehendere to lay hold of, seize; prae
   before + -hendere (used only in comp.); akin to Gr.
   chanda`nein to hold, contain, and E. get: cf. F.
   appr['e]hender. See {Prehensile}, {Get}.]
   1. To take or seize; to take hold of. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       We have two hands to apprehend it.  --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: To take or seize (a person) by legal process; to
    arrest; as, to apprehend a criminal.
    [1913 Webster]
 
   3. To take hold of with the understanding, that is, to
    conceive in the mind; to become cognizant of; to
    understand; to recognize; to consider.
    [1913 Webster]
 
       This suspicion of Earl Reimund, though at first but
       a buzz, soon got a sting in the king's head, and he
       violently apprehended it.       --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       The eternal laws, such as the heroic age apprehended
       them.                 --Gladstone.
    [1913 Webster]
 
   4. To know or learn with certainty. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       G. You are too much distrustful of my truth.
       E. Then you must give me leave to apprehend
       The means and manner how.       --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   5. To anticipate; esp., to anticipate with anxiety, dread, or
    fear; to fear.
    [1913 Webster]
 
       The opposition had more reason than the king to
       apprehend violence.          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To catch; seize; arrest; detain; capture; conceive;
     understand; imagine; believe; fear; dread.
 
   Usage: To {Apprehend}, {Comprehend}. These words come into
      comparison as describing acts of the mind. Apprehend
      denotes the laying hold of a thing mentally, so as to
      understand it clearly, at least in part. Comprehend
      denotes the embracing or understanding it in all its
      compass and extent. We may apprehended many truths
      which we do not comprehend. The very idea of God
      supposes that he may be apprehended, though not
      comprehended, by rational beings. "We may apprehended
      much of Shakespeare's aim and intention in the
      character of Hamlet or King Lear; but few will claim
      that they have comprehended all that is embraced in
      these characters." --Trench.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apprehend \Ap`pre*hend"\, v. i.
   1. To think, believe, or be of opinion; to understand; to
    suppose.
    [1913 Webster]
 
   2. To be apprehensive; to fear.
    [1913 Webster]
 
       It is worse to apprehend than to suffer. --Rowe.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apprehend
   v 1: get the meaning of something; "Do you comprehend the
      meaning of this letter?" [syn: {grok}, {get the picture},
      {comprehend}, {savvy}, {dig}, {grasp}, {compass},
      {apprehend}]
   2: take into custody; "the police nabbed the suspected
     criminals" [syn: {collar}, {nail}, {apprehend}, {arrest},
     {pick up}, {nab}, {cop}]
   3: anticipate with dread or anxiety [syn: {apprehend}, {quail
     at}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top