ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apprehend

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apprehend-, *apprehend*, apprehen
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apprehend(vt) เข้าใจ, Syn. understand, perceive
apprehend(vi) เข้าใจ, Syn. understand, perceive
apprehend(vt) จับกุม, See also: เกาะกุม
apprehend(vt) ประหวั่น, See also: กลัว, Syn. dread

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ, ขัง, เข้าใจความหมาย, คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ, ฟังเข้าใจ, กลัว, หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest, seize, understand
misapprehend(มิสแอพรีเฮนดฺ') vt. เข้าใจผิด.

English-Thai: Nontri Dictionary
apprehend(vi, vt) จับกุม, ขัง, เข้าใจความหมาย, กลัว, หวาดหวั่น
misapprehend(vt) เข้าใจผิด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
apprehendเกาะกุม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
G2 will now show us how she would apprehend the suspect.จี2จะแสดงให้เราดูว่าเธอจะ เข้าจับกุมผู้ต้องสงสัยอย่างไร Inspector Gadget 2 (2003)
We'll do everything in our power to apprehend claw.เราจะทำทุกวิถีทางเพื่อจับกุม คลอว์มาให้ได้ Inspector Gadget 2 (2003)
Yes, thank you, Mary. I think we have all apprehended that much.ใช่จ้ะ ขอบคุณมากแมรี่ ฉันคิดว่าพวกเราทั้งหมดเข้าใจมันแจ่มแจ้งมาก Episode #1.5 (1995)
They agree with me in apprehending that this false step in one sister must be injurious to the fortunes of all the others.พวกเขาเห็นด้วยกับผมที่ว่า เมื่อมีการกระทำผิดของน้องสาวเพียงคนเดียว ก็จะทำให้พวกที่เหลือต้องร้าวรานใจในโชคชะตา Episode #1.5 (1995)
I have just apprehended the culprits who robbed the Bank of England.กระหม่อมจับโจรปล้นธนาคารได้แล้ว Around the World in 80 Days (2004)
It would be fitting if I were apprehended and punished.ทุกอย่างจะลงตัว ถ้าผมหาตัวคนร้ายได้ รวมถึงการลงโทษ Match Point (2005)
You were apprehended carrying details of the location of something code named the Rabbit's Foot.แกกุมความลับเกี่ยวกับ ที่ตั้งของอะไรซักอย่าง ที่เรียกว่า "ตีนกระต่าย" Mission: Impossible III (2006)
- Mystique was recently apprehended.- เมื่อเร็วๆนี้เราจับตัว มิสทีค ได้ X-Men: The Last Stand (2006)
We can apprehend him and put him away before he even blows up the boat.But it aIready happened, it wiII keep happening, -and it aIways wiII happen. -Maybe. Deja Vu (2006)
I'd like to urge strong caution in apprehending the suspect.ผมอยากให้ระวังในการเข้าจับกุมผู้ต้องสงสัย Left Turn Ahead (2007)
Even if you apprehend her, how will you complete the deed?เจ้าจำทำภารกิจนี้ได้แน่รึ Stardust (2007)
Suspect has been apprehended and is in custody.จับกุมผู้ต้องสงสัยได้แล้ว Resident Evil: Degeneration (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apprehendI sometimes apprehend that there will be some difficulty.
apprehendThe criminals have all been apprehended.
apprehendThe police expect to apprehend the robber before nightfall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับได้(v) arrest, See also: apprehend, detain, Ant. ลอยนวล, Example: เดือนที่ผ่านมา ท้องที่นี้เกิดคดีอาชญากรรม 23 คดี แต่จับได้เพียง 10 ราย, Thai Definition: จับตัวผู้ที่กระทำความผิดได้
รู้แก่ใจ(v) know well, See also: apprehend, understand, Example: เขามักไม่ยอมรับว่าตัวเองรักใคร แม้จะรู้แก่ใจตัวเองดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับได้[jap dāi] (v, exp) EN: arrest ; apprehend ; detain ; net  FR: arrêter ; appréhender
จับขัง[jap khang] (v, exp) EN: apprehend ; arrest  FR: appréhender ; arrêter
จับกุม[japkum] (v) EN: arrest ; capture ; seize ; catch ; grab ; apprehend  FR: saisir ; attraper ; arrêter ; appréhender ; capturer
เข้าใจ[khaojai] (v) EN: understand ; comprehend ; apprehend ; grasp ; see  FR: comprendre ; saisir ; appréhender ; piger (fam.) ; voir
เข็ด[khet] (v) EN: be afraid ; be scared ; fear  FR: craindre ; appréhender ; redouter
กลัว[klūa] (v) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive  FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender
เกรง[krēng] (v) EN: fear ; be afraid of ; be in awe of ; dread  FR: craindre ; appréhender
มือดี[meūdī] (n) EN: unapprehended thief
พรั่น[phran] (v) EN: be afraid ; be apprehensive ; be timorous   FR: avoir peur ; appréhender ; craindre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
apprehend
apprehended
apprehending

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apprehend
apprehends
apprehended
apprehending

WordNet (3.0)
apprehend(v) anticipate with dread or anxiety, Syn. quail at
apprehender(n) a person who seizes or arrests (especially a person who seizes or arrests in the name of justice)
collar(v) take into custody, Syn. pick up, arrest, apprehend, nab, nail, cop
grok(v) get the meaning of something, Syn. get the picture, grasp, compass, apprehend, savvy, dig, comprehend

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Apprehend

v. i. 1. To think, believe, or be of opinion; to understand; to suppose. [ 1913 Webster ]

2. To be apprehensive; to fear. [ 1913 Webster ]

It is worse to apprehend than to suffer. Rowe. [ 1913 Webster ]

Apprehend

v. t. [ imp. & p. p. Apprehended; p. pr. & vb. n. Apprehending. ] [ L. apprehendere; ad + prehendere to lay hold of, seize; prae before + -hendere (used only in comp.); akin to Gr. chanda`nein to hold, contain, and E. get: cf. F. appréhender. See Prehensile, Get. ] 1. To take or seize; to take hold of. [ Archaic ] [ 1913 Webster ]

We have two hands to apprehend it. Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

2. Hence: To take or seize (a person) by legal process; to arrest; as, to apprehend a criminal. [ 1913 Webster ]

3. To take hold of with the understanding, that is, to conceive in the mind; to become cognizant of; to understand; to recognize; to consider. [ 1913 Webster ]

This suspicion of Earl Reimund, though at first but a buzz, soon got a sting in the king's head, and he violently apprehended it. Fuller. [ 1913 Webster ]

The eternal laws, such as the heroic age apprehended them. Gladstone. [ 1913 Webster ]

4. To know or learn with certainty. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

G. You are too much distrustful of my truth.
E. Then you must give me leave to apprehend
The means and manner how. Beau. & Fl. [ 1913 Webster ]

5. To anticipate; esp., to anticipate with anxiety, dread, or fear; to fear. [ 1913 Webster ]

The opposition had more reason than the king to apprehend violence. Macaulay. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To catch; seize; arrest; detain; capture; conceive; understand; imagine; believe; fear; dread. -- To Apprehend, Comprehend. These words come into comparison as describing acts of the mind. Apprehend denotes the laying hold of a thing mentally, so as to understand it clearly, at least in part. Comprehend denotes the embracing or understanding it in all its compass and extent. We may apprehended many truths which we do not comprehend. The very idea of God supposes that he may be apprehended, though not comprehended, by rational beings. “We may apprehended much of Shakespeare's aim and intention in the character of Hamlet or King Lear; but few will claim that they have comprehended all that is embraced in these characters.” Trench. [ 1913 Webster ]

Apprehender

n. One who apprehends. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] apprehend; hear; listen #33,309 [Add to Longdo]
[ná, ㄋㄚˊ, ] apprehend; take #274,998 [Add to Longdo]
[ná, ㄋㄚˊ, ] apprehend; take #762,794 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下達上通[かたつじょうつう, katatsujoutsuu] (n, vs, adj-no) (arch) conveying the views of the subordinates to the rulers; rulers apprehending the views of those they govern [Add to Longdo]
感付く;感づく[かんづく, kanduku] (v5k, vi) (uk) to apprehend; to get an inkling (of something); to smell (danger) [Add to Longdo]
召し捕る;召捕る;召し取る;召取る[めしとる, meshitoru] (v5r, vt) (1) to arrest; to apprehend; (2) (召し取る, 召取る only) (arch) to call; to summon [Add to Longdo]
捕われる(P);捕らわれる(P);囚われる[とらわれる, torawareru] (v1, vi) to be captured; to be apprehended; to be seized with; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top