ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不怕

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不怕-, *不怕*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不怕[bù pà, ㄅㄨˋ ㄆㄚˋ, ] fearless; not worried (by setbacks or difficulties), #3,304 [Add to Longdo]
真金不怕火炼[zhēn jīn bù pà huǒ liàn, ㄓㄣ ㄐㄧㄣ ㄅㄨˋ ㄆㄚˋ ㄏㄨㄛˇ ㄌㄧㄢˋ, / ] true gold fears no fire (谚语 proverb); a person of integrity can stand severe tests, #112,115 [Add to Longdo]
初生之犊不怕[chū shēng zhī dú bù pà hǔ, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄓ ㄉㄨˊ ㄅㄨˋ ㄆㄚˋ ㄏㄨˇ, / ] A new-born calf has no fear of the tiger (成语 saw). The fearlessness of youth., #265,422 [Add to Longdo]
真金不怕火来烧[zhēn jīn bù pà huǒ lái shāo, ㄓㄣ ㄐㄧㄣ ㄅㄨˋ ㄆㄚˋ ㄏㄨㄛˇ ㄌㄞˊ ㄕㄠ, / ] true gold fears no fire (谚语 proverb); a person of integrity can stand severe tests [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've nothing to fear... From the authorities.[CN] 我不怕当局 The Blue Angel (1930)
I no longer fear you. Do with me what you will.[CN] 我再也不怕你了 你要对我做什么都来吧 The Mummy (1932)
And nothing inside.[CN] 我才不怕 A Farewell to Arms (1932)
- No.[CN] - 不怕 Gomorrah (2008)
No.[CN] 不怕 Across the Hall (2009)
"You gentlemen are not afraid of ghosts, I hope?"[CN] "你们不怕鬼,是吗,先生们?" The Phantom Carriage (1921)
- Me either.[CN] 你不怕 Music Box (1989)
I'll tell you another scientific truth.[JA] 君に置いえておきたい理論がもう一つある 再說一件不怕你挑戰的理論 Cape No. 7 (2008)
You didn't really bring it all the way from Paris just for me.[CN] 我对你那不怕牺牲及勇气的赞美 Gone with the Wind (1939)
- I'm not afraid to die.[CN] - 我不怕死. Grand Hotel (1932)
No.[CN] 不怕 Rang De Basanti (2006)
"You see that i'm not afraid of you." "l will gladly heed your summons, but grant me a day's grace, for there is someone I must talk sense into."[CN] "如你会看到的,我不怕你 我愿意听从你的呼唤,但你必须在明天 之前对我暂缓处刑,允许我见一个人 我必须劝他去做正确的事情" The Phantom Carriage (1921)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top