ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

差別

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -差別-, *差別*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
差别[chā bié, ㄔㄚ ㄅㄧㄝˊ, / ] difference; disparity, #4,495 [Add to Longdo]
没有差别[méi yǒu chā bié, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄔㄚ ㄅㄧㄝˊ, / ] there is no difference; it makes no difference [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
差別[さべつ, sabetsu] (n,vs) discrimination; distinction; differentiation; (P) [Add to Longdo]
差別化フィーチャ[さべつかフィーチャ, sabetsuka fi-cha] (n) {comp} distinguishing feature [Add to Longdo]
差別関税[さべつかんぜい, sabetsukanzei] (n) differential duties; selective taxation [Add to Longdo]
差別[さべつご, sabetsugo] (n) discriminatory term; discriminatory language [Add to Longdo]
差別待遇[さべつたいぐう, sabetsutaiguu] (n) discriminatory treatment [Add to Longdo]
差別的取り扱い[さべつてきとりあつかい, sabetsutekitoriatsukai] (n) discriminatory treatment [Add to Longdo]
差別発言[さべつはつげん, sabetsuhatsugen] (n) discriminatory remark; hate speech [Add to Longdo]
差別表現[さべつひょうげん, sabetsuhyougen] (n) word, phrase, or image that is perceived as showing or suggesting discrimination or prejudice against a person or group of people [Add to Longdo]
差別用語[さべつようご, sabetsuyougo] (n) discriminatory terms [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Terms like "sexism" are now in vogue.「性差別」という言葉が今、流行っている。
That politician put his foot in his mouth when he made those racist comments.あんな人種差別の発言をするなんて、あの政治家も取り返しのつかないことを口にしたものだ。
Even today, however, women struggle against discrimination.しかし今日でも、女性たちは差別と戦っている。
We must make every effort to do away with all discrimination.すべての差別を無くすために、私たちはあらゆる努力をしなければならない。
That week had nothing to do with discrimination.その週間は差別とは関係がなかった。
We shall continue our efforts to eradicate racial discrimination.我々は人種差別を完全に無くす努力を必ず続けて行く。
The crowd protested against racial discrimination.群集は人種差別に対して抗議した。
Don't discriminate against people based on nationality, gender, or occupation.国籍や性別または職業などで人を差別してはいけない。
The first point to be discussed is whether segregation existed in this district.最初に議論すべき点は、この地域に差別が存在したかどうかということである。
Society must do away with laws which cause racial discrimination.社会は人種差別の原因となるような法律を廃止しなければならない。
It is wrong of you to discriminate against people because of their race.人を人種で差別するのは間違っている。
The significant point as regards the segregation problem is to clarify the value system of each group.人種差別問題に関する重要な点は、それぞれのグループの価値体系を明らかにすることである。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You hated me for months, because you thought I'd use my power indiscriminately, kill people with no regard for their lives.[JA] 私が力を無差別に使い、 人々を、殺しかねないと 思ったので、あなたは 何か月も私を嫌った。 Myriad (2016)
I think you'll see a difference.[CN] 我想你應該有看到差別 Sentimental Education (2004)
It's, of course, a mainly white business, all the company owners and the agents, and they all are secretly racist.[JA] オーナーやエージェント 皆 隠れ人種差別者よ After Porn Ends 2 (2017)
You know, I think our two countries might be able to work out their differences.[CN] 我想我們兩個國家可能 能夠跨越彼此之前的差別 Time Will Tell (2010)
Are you a racist?[JA] 先生、それって差別ですよ。 Du er over 18, sant? (2016)
Who the FBI to decide what qualifies as a hate crime?[JA] 差別犯罪かどうか決めるのが FBIなんて変だ Turn (2016)
-Does it matter?[CN] -有差別嗎? The Majestic (2001)
I'm giving Carmela my support, that's how.[CN] 差別在於 我是在幫卡蜜拉的忙 Denial, Anger, Acceptance (1999)
The difference of a 63% increase to lethal proficiency makes the master of the Gun Katas an adversary not to be taken lightly.[CN] 這致命性增加63%的差別 使得槍炮武術隊 成為難以打敗的對手 Equilibrium (2002)
If she's going to immortalise her bangers on celluloid, she might as well get some mullah doing it, her words not mine, before you start labelling me "sexist."[JA] 彼女の胸の写真で 僧侶もヌくかも 彼女の意思だ 俺は性差別主義者じゃない Close Encounters (2017)
They're people who, throughout the years, have chosen to endure harassment... and hate... who have been beaten up and killed.[JA] そういう人たちはね、社会で差別されたり、 いじめられたり、辛い経験をして、 殴られたり、ゲイってことだけで殺されたり。 Samme tid et helt annet sted (2016)
No, that doesn't make me a racist, I just thought you might I'll be here.[JA] そっちに行く 人種差別じゃなく ただ・・・ Once Upon a Time in Venice (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
差別化フィーチャ[さべつかフィーチャ, sabetsuka fi-cha] distinguishing feature [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
差別[さべつ, sabetsu] Unterschied, Unterscheidung, Diskriminierung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top