Search result for

อย่างชัดเจน

(34 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างชัดเจน-, *อย่างชัดเจน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างชัดเจน[ADV] clearly, Syn. อย่างแจ่มแจ้ง, Ant. อย่างคลุมเครือ, Example: ระเบียบในระบบงานได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว, Thai definition: อย่างไม่มีข้อสงสัย
อย่างชัดเจน[ADV] obviously, See also: distinctly, Syn. อย่างเห็นได้ชัด, Ant. อย่างเลือนลาง, Example: โรคจิตแพทย์ชนิดคาทาโทนิก มีลักษณะสำคัญคือมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นหรือน้อยลงผิดปกติอย่างชัดเจน, Thai definition: อย่างสังเกตเห็นได้ชัด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And since you haven't mentioned it, obviously, you didn't do it.และตั้งแต่นายไม่บ่นถึงมัน.. \ อย่างชัดเจน.. นายไม่ได้ทำมัน Birthmarks (2008)
Obviously, his eyes are working too.อย่างชัดเจนที่สุด.. ตาของเขาก็ทำงานด้วย Joy (2008)
You obviously can't stand people.คุณไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นๆได้อย่างชัดเจน The Itch (2008)
She has none of the usual manifestations.เธอไม่มี การแสดงออกอย่างชัดเจน Emancipation (2008)
The king is finally showing signs of obvious insanity.พระราชาเริ่มจะแสดงความวิกลจริตออกมาได้อย่างชัดเจน Hong Gil Dong, the Hero (2008)
My cargatodo this in the trunkเมื่อไรฉันจะเห็น อย่างชัดเจนล่ะค่ะ? The Eye (2008)
Let all of them see clearly.บอกให้พวกมันทุกๆคนรู้ อย่างชัดเจนEpisode #1.7 (2008)
We don't exactly know why this happens.เราก็ไม่ทราบอย่างชัดเจนหรอกว่าทำไม Marley & Me (2008)
Apparently.อย่างชัดเจน Scylla (2008)
In death, the rules are unclear.ในความตายนั้น กฏมันไม่ได้ระบุอย่างชัดเจน Dead Like Me: Life After Death (2009)
About as humiliating as your performance tonight, apparently.เกี่ยวกับการลดเกียรติของคุณ การแสดงคืนนี้ มันเห็นอย่างชัดเจนอยู่แล้ว Dead Like Me: Life After Death (2009)
He made it real clear, Ryan. They're watching us.เขาหมายความอย่างชัดเจน ไรอัน ว่าพวกเขาจับตาดูเราอยู่ Ninja Assassin (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างชัดเจน[X] (yāng chat jēn) EN: clearly   FR: clairement

English-Thai: Longdo Dictionary
patently(adv) อย่างชัดเจน อย่างเห็นๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clear[ADV] อย่างชัดเจน
clearly[ADV] อย่างชัดเจน, Syn. distinctly, plainly
definitely[ADV] อย่างแน่นอน, See also: อย่างชัดเจน, อย่างแจ่มแจ้ง
distinctively[ADV] อย่างเด่นชัด, See also: อย่างชัดเจน
distinctly[ADV] อย่างชัดแจ้ง, See also: อย่างชัดเจน, อย่างแตกต่าง, Syn. differently, excellently
evidently[ADV] อย่างชัดเจน, See also: อย่างกระจ่าง, อย่างเห็นได้ชัด, Syn. clearly, obviously
explicitly[ADV] อย่างแน่ชัด, See also: อย่างชัดเจน, อย่างแจ่มแจ้ง, Syn. clearly, obviously
flat[ADV] อย่างชัดเจน, See also: อย่างไม่อ้อมค้อม, อย่างตรงไปตรงมา, Syn. completely, directly
markedly[ADV] อย่างชัดเจน, See also: อย่างโดดเด่น, Syn. particularly, clearly, materially
natch[ADV] อย่างแน่นอน, See also: อย่างชัดเจน, Syn. naturally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
articulate(อาร์ทิค'คิวเลท) adj. เป็นข้อ,เป็นปล้อง,ออกเสียงชัดเจน,สามารถพูดได้,ชัดเจน,มีความหมาย. -vt. ออกเสียงชัดเจน,พูดอย่างชัดเจน,ต่อกัน,ประกบ. -articulability, articulateness,articulacy n., Syn. clear,enunciate ###A. indistinct,confused)
articulation(อาร์ทิคคิวเล'เชิน) n. การต่อกัน,การเชื่อมประกบ,กระบวนการพูดได้อย่างชัดเจน,ข้อต่อ,ปล้อง,ระดับที่ชัดเจน. -articulatory adj., Syn. joint)
contrast(n. คอน'แทรสทฺ,คันแทรสทฺ') {contrasted,contrasting,contrasts} n. ความผิดแผกกัน,ความตรงกันข้าม,สิ่งหรือบุคคลที่ผิดแผกกันอย่างชัดเจน,ความแตกต่างระหว่างบริเวณดำและขาวในภาพถ่าย. -v. เปรียบเทียบความคิดแผกกัน., See also: contrastable adj. ดูcontrast
coup de grace(ดุคะกราส') n.,Fr. การโจมตีให้ตายทันที,การโจมตี,ให้ได้ชัยชนะอย่างชัดเจน
plain(เพลน) adj. เรียบ,ชัดแจ้ง,กระจ่าง,ง่าย ๆ ,ไม่มีอะไรขัด,เปลือย,เปล่า ๆ ,ซื่อ,ตรงไปตรงมา,ธรรมดา,จืด,ไม่สวย,ธรรมดา,ปกติ,ไม่รวย,ไม่มีการปรุงแต่ง. adv. อย่างง่าย ๆ ,อย่างชัดเจน n. บริเวณที่ราบ,ที่ราบ,ทุ่งกว้าง, See also: plainly adv. plainness n. คำที
signally(ซิก'เนิลลี่) adv. อย่างชัดเจน,อย่างเด่นชัด,เป็นที่น่าสังเกต,อย่างสำคัญ,เป็นตัวอย่าง
spell(สเพล) {spelt/spelled,spelling,spells} vt.,vi. สะกด,ชี้แจง,นำมาซึ่ง,พัก,พักผ่อน,เปลี่ยนเวร. n. เวทมนตร์,เสน่ห์,อิทธิพลครอบงำ,คำสาป,กะ,กะงาน,เวร,ครู่,ช่วงอากาศ,ระยะพัก spell out อ่านด้วยความลำบาก,อธิบายอย่างชัดเจน,ชี้แจง

French-Thai: Longdo Dictionary
sauter aux yeux(phrase) เป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน ex: Tu l'aimes bien...je saia! Cela me saute aux yeux!

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top