Search result for

distinctive

(45 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distinctive-, *distinctive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distinctive[ADJ] เด่น, See also: พิเศษ, มีลักษณะเฉพาะ, Syn. characteristic, peculiar, unique
distinctively[ADV] อย่างเด่นชัด, See also: อย่างชัดเจน
distinctiveness[N] ความเป็นลักษณะเฉพาะ, Syn. characteristic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distinctive(ดิสทิง'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ,เด่น,พิเศษ., See also: distinctiveness n. ดูdistinctive, Syn. special,particular ###A. common

English-Thai: Nontri Dictionary
distinctive(adj) พิเศษ,เฉพาะ,เด่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have a distinctive red birthmark on my scalp that matches a certain friend of the family.ฉันมีลักษณะตำหนิแต่กำเนิดอยู่บนหนังหัวซึ่งเหมือนเพื่อนของครอบครัวจำนวนมาก Birthmarks (2008)
There are in the trees, that is very distinctive it has massive roots twisting around a big dark colour...มันอยู่ที่ต้นไม้ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ มันมีรากที่ใหญ่โตมโหฬาร บิดเป็นเกลียวสีเข้มๆ The Secret of Moonacre (2008)
HIS DISTINCTIVE TOUCH THAT HE LEAVES AT THE SCENE OF EVERY CRIME.รอยสัมผัสที่เขาทิ้งไว้ ในที่เกิดเหตุแต่ละคดี Zoe's Reprise (2009)
What a distinctive name.เป็นชื่อที่มีเอกลักษณ์มาก The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Okay, I'll see if I can locate any distinctive architectural markers outside the windows.โอเค ฉันจะลองหาว่าเขาอยู่ที่ไหน ทุกโครงสร้างของสถาปัตยกรรม มีความแตกต่างที่หน้าต่าง The Plain in the Prodigy (2009)
Now, this wound has a distinctive curve shape to it.เอาล่ะนี่คือรอยแผล ที่มีร่องรอย ถูกของมีคม The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
An-And you say you forgot about your rather distinctive belt buckle?คุณบอกว่าคุณลืมเรื่อง เข็มขัดเส้นโปรดของคุณงั้นหรือ The Dwarf in the Dirt (2009)
Very distinctive, those hand made shoes of yours.รองเท้าหนังงูของคุณสวยนะ Sherlock Holmes (2009)
He has to be distinctive with the bride. (LAUGHS sarcastically)พวกเรากำลังต่อจากเมื่อคืนหรอ Our Family Wedding (2010)
Sorry, but I'm the father of the groom. I'm distinctive, and I would like to have a white dinner jacket, as well.ฉันอยากรู้ว่าทำไมซึงฮยอนคิดว่าฉันแปลก Our Family Wedding (2010)
It's stained and frayed in such distinctive ways.มันสีและหลุดลุ่ยในรูปแบบที่โดดเด่นดังกล่าว Inception (2010)
It should appear to him as a distinctive door.มันจะปรากฏให้เขาเห็น เป็นประตูลักษณะพิเศษ Human (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
distinctiveJapan has many distinctive traits.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดเด่น[N] prominent point, See also: distinctive point, Ant. จุดด้อย, Example: ทุกคนต้องมีจุดเด่นเป็นของตัวเอง ไม่มีใครเหมือนใครได้, Thai definition: สิ่งที่ปรากฏชัดสะดุดตาหรือสะดุดใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำปั้นทุบดิน[adv.] (kampan thup din) EN: indistinctively ; fatuously ; flippantly ; in a perfunctory manner ; off the cuff   
พิเศษ[adj.] (phisēt) EN: special ; particular ; peculiar ; extraordinary ; distinctive ; extra ; exceptional ; unusual ; singular   FR: spécial ; particulier ; exceptionnel ; remarquable ; inhabituel ; singulier ; extra (inv.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTINCTIVE    D IH2 S T IH1 NG K T IH0 V
DISTINCTIVELY    D IH2 S T IH1 NG K T IH0 V L IY0
DISTINCTIVENESS    D IH2 S T IH1 NG K T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distinctive    (j) (d i1 s t i1 ng k t i v)
distinctively    (a) (d i1 s t i1 ng k t i v l ii)
distinctiveness    (n) (d i1 s t i1 ng k t i v n i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auffälligkeit {f}distinctive feature; striking feature [Add to Longdo]
Erkennungszeichen {n}distinctive mark [Add to Longdo]
Unterscheidungsmerkmal {n}distinctive feature [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ならではの[, naradehano] (exp,aux) distinctive of; characteristic of; uniquely applying to; special to [Add to Longdo]
ノネナール[, nonena-ru] (n) (See 加齢臭) nonenal (fatty acid responsible for a distinctive body odor in older people) [Add to Longdo]
加齢臭[かれいしゅう, kareishuu] (n) (See ノネナール) distinctive body odor (odour) of the middle-aged and elderly (caused by the chemical nonenal) [Add to Longdo]
響き(P);響(io)(P)[ひびき, hibiki] (n) (1) echo; reverberation; (2) sound (esp. the distinctive sound of an object or activity, e.g. rain, gun, gallop, drum); noise; (3) quality of a sound (e.g. a fine phrase, clear voice, resonant bell); feeling of a sound; (P) [Add to Longdo]
持ち味(P);持味[もちあじ, mochiaji] (n) inherent flavor; inherent flavour; distinctive characteristic; (P) [Add to Longdo]
通字[つうじ, tsuuji] (n) distinctive character used in the names of all people belonging to a single clan or lineage [Add to Longdo]
特殊性[とくしゅせい, tokushusei] (n) special characteristics; peculiarity; distinctiveness [Add to Longdo]
二枚看板[にまいかんばん, nimaikanban] (n) the two leading actors (in a play); the two star players; the two distinctive features; the two main items (attractions) [Add to Longdo]
弁別素性[べんべつそせい, benbetsusosei] (n) distinctive feature [Add to Longdo]
鳴り分け[なりわけ, nariwake] (n) distinctive ring tones [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特有[tè yǒu, ㄊㄜˋ ㄧㄡˇ, ] distinctive; special feature; peculiar, #7,000 [Add to Longdo]
种麻[zhǒng má, ㄓㄨㄥˇ ㄇㄚˊ, / ] distinctively female hemp plant (Cannabis sativa), #100,243 [Add to Longdo]
苴麻[jū má, ㄐㄩ ㄇㄚˊ, ] distinctively female hemp plant (Cannabis sativa) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distinctive \Dis*tinc"tive\, a. [Cf. F. distinctif.]
   1. Marking or expressing distinction or difference;
    distinguishing; characteristic; peculiar.
    [1913 Webster]
 
       The distinctive character and institutions of New
       England.               --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   2. Having the power to distinguish and discern;
    discriminating. [Obs.] --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 distinctive
   adj 1: of a feature that helps to distinguish a person or thing;
       "Jerusalem has a distinctive Middle East flavor"- Curtis
       Wilkie; "that is typical of you!" [syn: {distinctive},
       {typical}]
   2: capable of being classified [syn: {classifiable},
     {distinctive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top