ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

differently

D IH1 F R AH0 N T L IY0   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -differently-, *differently*, different
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
differently[ADV] อย่างแตกต่าง, See also: อย่างผิดแปลก, Syn. variously, diversely, Ant. evenly, invariably

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
it is essentially the course familiar to armed service recruits, except here in intelligence operative training, we do it a bit differently.มันเป็นหลักสูตรพื้นฐาน มีทั่วไปในค่ายฝึกฝ่ายปฏิบัติการ แต่ที่นี่ เราฝึกหน่วยสืบราชการลับ เลยเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อย Spies Like Us (1985)
Anyone who says differently is selling something.ใครที่กล่าวต่างออกไป ก็เหมือนโกหก The Princess Bride (1987)
People looked at me differently, and they knew I was with somebody.คนอื่นๆมองผมเปลี่ยนไป และพวกเขารู้ว่าผมทำงานกับใคร Goodfellas (1990)
She'll relate to me differently.เธอจะปฏิบัติต่อฉันต่างออกไป Basic Instinct (1992)
Although I think your father felt differently back thenถึงแม้ผมว่าพ่อคุณจะคิดเป็นอย่างอื่น The Legend of 1900 (1998)
We all started seeing things differently.ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูด Fight Club (1999)
Your cells react to bacteria and viruses differently than mine.ร่างกายคณมีปฏิกิริยาต่อเชื้อโรค ต่างจากผม Unbreakable (2000)
It was just thathe thought differently than everyone else.อาจเป็นเพราะเขาคิดไม่เหมือนกับชาวบ้านละมั้ง Ken Park (2002)
We need to comb your hair differently. You look like a fag.ต้องหวีผมให้ใหม่แล้ว แบบนี้เหมือนเกย์ Bringing Down the House (2003)
Sometimes it happens, sometimes it doesn't. Everybody reacts differently.บางครั้งมันก็เกิดขึ้น,บางทีนะครับ บางทีก็ไม่เกิดแต่ละคนมีผลข้างเคียงไม่เหมือนกัน 21 Grams (2003)
Maybe you remember things differently now.นึกอะไรออกอีกบ้าง The O.C. (2003)
that suits your personal thoughts and your personal priorities you'd act differently.ในสิ่งที่สอดคล้องกับความคิดและค่านิยมส่วนตัว คุณก็คงทำแตกต่างออกไป The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
differentlyAmericans would have responded differently from Japanese.
differentlyA true friend would have acted differently.
differentlyDo people behave differently when they go abroad?
differentlyI see life differently now.
differentlyI think it's a good idea to spend some time apart so you can see each other differently.
differentlyI would act differently in your place.
differentlyMy jacket is made differently from yours.
differentlyNow I'm older, I see things differently.
differentlyPeople see things differently according after they are rich or poor.
differentlyPeople see things differently according as they are rich or poor.
differentlyThe younger generation looks at things differently.
differentlyWe see things differently according to whether we are rich or poor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่างกัน[ADV] differently, Syn. แตกต่าง, Example: ฉันว่าเราสองคนคิดต่างกัน คงไปด้วยกันไม่ได้, Thai definition: อย่างผิดแผกกันไป, อย่างไม่เหมือนกัน
ต่างกัน[ADV] differently, Syn. แตกต่าง, Example: ฉันว่าเราสองคนคิดต่างกัน คงไปด้วยกันไม่ได้, Thai definition: อย่างผิดแผกกันไป, อย่างไม่เหมือนกัน
นานาเนก[ADV] variously, See also: differently, Syn. นาเนก, มากมาย, หลากหลาย, Thai definition: ต่างๆ กันมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่างกัน[adv.] (tāngkan) EN: differently   FR: différemment

CMU English Pronouncing Dictionary
DIFFERENTLY    D IH1 F R AH0 N T L IY0
DIFFERENTLY    D IH1 F ER0 EH2 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
differently    (a) dˈɪfrəntliː (d i1 f r @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
andersdenkend {adj}differently minded [Add to Longdo]
verschieden; abweichend; anders (als) {adv}differently (from) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い替えるなら;言替えるなら[いいかえるなら, iikaerunara] (exp) if we put this another way; in other words; put differently [Add to Longdo]
色違い[いろちがい, irochigai] (n) differently colored; differently coloured [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Differently \Dif"fer*ent*ly\, adv.
   In a different manner; variously.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 differently
   adv 1: in another and different manner; "very soon you will know
       differently"; "she thought otherwise"; "there is no way
       out other than the fire escape"; [syn: {differently},
       {otherwise}, {other than}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top