ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excellently

EH1 K S AH0 L AH0 N T L IY0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excellently-, *excellently*, excellent
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excellently[ADV] อย่างดีเยี่ยม, See also: อย่างยอดเยี่ยม, อย่างดีเลิศ, อย่างเยี่ยมยอด, Syn. outstandingly

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excellentlyMariko speaks English excellently.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอยฟ้า[ADV] excellently, See also: superbly, transcendently, Syn. ลอยเมฆ, วิเศษ, เลิศ, Example: เขาได้รับการยกย่องอย่างลอยฟ้า
เก่ง[ADV] excellently, See also: expertly, proficiently, skilfully, brilliantly, Syn. สามารถ, รอบรู้, Example: ผู้ใหญ่ไม่ควรคาดหวังให้สูงจากเด็ก เช่น ต้องเรียนเก่ง เพราะการคาดหวังทำให้ผู้เลี้ยงมีอารมณ์รุนแรงต่อเด็ก, Thai definition: สามารถในทางใดทางหนึ่ง
ยวดยิ่ง[ADV] excellently, See also: very well, perfectly, exquisitely, splendidly, wonderfully, Syn. เยี่ยมที่สุด, ยิ่งยวด, Example: สุขภาพจิตเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยวดยิ่งต่อชีวิต
ยอดเยี่ยม[ADV] superbly, See also: excellently, best, marvellously, perfectly, Syn. เยี่ยม, เยี่ยมยอด, ดีเลิศ, ดี, Example: ประเทศเกาหลีใต้ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้อย่างยอดเยี่ยม
เยี่ยมยอด[ADV] excellently, See also: wonderfully, terrifically, Syn. เลิศ, ยอดเยี่ยม, Ant. แย่, ห่วย, Example: เจ้าพ่อปรนเปรอมือปืนชั้นยอดของตนอย่างเยี่ยมยอด, Thai definition: อย่างดีที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลอยฟ้า[adv.] (løifā) EN: excellently ; superbly ; transcendently   FR: superbement
เยี่ยมที่สุด[adv.] (yīem thīsut) EN: excellently   
เยี่ยมยอด[adv.] (yīemyøt) EN: excellently   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCELLENTLY EH1 K S AH0 L AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excellently (a) ˈɛksələntliː (e1 k s @ l @ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excellently \Ex"cel*lent*ly\, adv.
   1. In an excellent manner; well in a high degree.
    [1913 Webster]
 
   2. In a high or superior degree; -- in this literal use, not
    implying worthiness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When the whole heart is excellently sorry. --J.
                          Fletcher.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excellently
   adv 1: extremely well; "he did splendidly in the exam"; "we got
       along famously" [syn: {excellently}, {magnificently},
       {splendidly}, {famously}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top