ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

distinctness

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distinctness-, *distinctness*, distinctnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distinctness[N] ความชัดเจน, See also: ความชัดแจ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
distinctness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความเด่น,ความชัดเจน,ความแจ่มชัด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความกระจ่าง[N] clearness, See also: distinctness, Syn. ความชัดเจน, ความแจ่มแจ้ง, Ant. ความคลุมเครือ, ความกำกวม, Example: นายกรัฐมนตรีน่าจะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อความกระจ่างต่อสาธารณชน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distinctness (n) dˈɪstˈɪŋktnəs (d i1 s t i1 ng k t n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deutlichkeit {f} | mit aller Deutlichkeitdistinctness | quite distinctly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不明瞭[ふめいりょう, fumeiryou] (adj-na,n) dimness; obscurity; indistinctness; unclear; unintelligible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distinctness \Dis*tinct"ness\, n.
   1. The quality or state of being distinct; a separation or
    difference that prevents confusion of parts or things.
    [1913 Webster]
 
       The soul's . . . distinctness from the body.
                          --Cudworth.
    [1913 Webster]
 
   2. Nice discrimination; hence, clearness; precision; as, he
    stated his arguments with great distinctness.
 
   Syn: Plainness; clearness; precision; perspicuity.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 distinctness
   n 1: the quality of being sharp and clear [syn: {distinctness},
      {sharpness}] [ant: {blurriness}, {fogginess}, {fuzziness},
      {indistinctness}, {softness}]
   2: the state of being several and distinct [syn: {discreteness},
     {distinctness}, {separateness}, {severalty}]
   3: the quality of being not alike; being distinct or different
     from that otherwise experienced or known [syn: {otherness},
     {distinctness}, {separateness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top