Search result for

unified

(41 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unified-, *unified*, unifi, unifie
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unified[ADJ] ซึ่งทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน, See also: ซึ่งรวมเป็นหนึ่งเดียว, ซึ่งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, Ant. diversified

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unified court systemระบบศาลรวม (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unified field theoriesทฤษฎีรวมสนามพลัง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
unified school districเขตการศึกษารวม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unified by six words...คำเหล่านี้ถูกรวมเข้าไว้ด้วยกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
All the three warlords wished to become the Emperor of a unified Chinaขุนศึกของทั้งสามก๊กต่างต้องการเป็น \ จักรพรรดิ์หนึ่งเดียวของจีน Three Kingdoms (2008)
When I defeat Rindaman, Suzuran will be unified.เมื่อฉันชนะรินดาแมน ซูซูรันจะเป็นปึกแผ่น Crows Zero II (2009)
You wanted to lead my Yakuza but you haven't even unified Suzuran!ฉันต้องการอะไร? Crows Zero II (2009)
I'm going to miss so much-- the unified field theory, cold fusion, the dogapus.ฉันจะไม่ได้อยู่เห็น การทดลองอันใหม่ที่เรียกว่าโดกาปัส The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
Excuse me, but a grand unified theory, insofar as it explains everything, will ipso facto explain neurobiology.ขอโทษครับ เว้นแต่ทฤษฎีการรวมแรงครั้งใหญ่ ตราบเท่าที่มันอธิบายทุกอย่าง จะอธิบายประสาทชีววิทยาตามความเป็นจริง The Zazzy Substitution (2010)
I will be able to map and reproduce your thought processes in deriving a grand unified theory, and therefore, subsume your conclusions under my paradigm.ฉันจะสามารถวาดแผนที่และทำแผนความคิดของเธอ ที่มาจากทฤษฎีการรวมแรงครั้งใหญ่ใหม่ เพราะฉะนั้น มันจะจัดอยู่ในผลสรุปของเธอภายใต้แม่แบบของฉัน The Zazzy Substitution (2010)
Right after people got the idea that there were these electromagnetic, weak, and strong forces, which was toward the end of the '70s, almost immediately people saw how they fit together to make a grand unified theory unifying those three forces.แต่นักฟิสิกส์คนทรยศและ นักท่องบังคับการ์เร็ต ลีสี อาจจะอยู่ในจุดของ การประสบความสำเร็จ หลังจากที่ผู้คนมีความคิด Is There a Creator? (2010)
This dizzying geometry might also be divine geometry, a unified math that created you, me, the sun, the stars, everything in the known universe.ถ้าพวกเขาทำอยู่ ทฤษฎีที่เรียบง่ายเป็น พิเศษของทุกสิ่ง ในที่สุดก็สามารถเสนอพิมพ์ เขียวของจักรวาลทั้งหมด Is There a Creator? (2010)
Yes, and he never unified gravity with the other forces.ใช่ไง แล้วเขารวมแรงโน้มถ่วงเข้ากับแรงอื่นๆได้ไหมเล่า The Wildebeest Implementation (2011)
And it's vital that we at least present a unified family front.แล้วมันก็มีความจำเป็นที่ต้อง เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วย The Kids Are Not All Right (2011)
The waking brain keeps specialized areas in constant conversation, like a Cabinet meeting with the Secretary of State, Treasury, and Defense all deciding on a unified plan of action.สมองตื่นช่วยให้พื้นที่เฉพาะ ในการสนทนาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี Is There Life After Death? (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unifiedWe want you to take command of this unified force.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน่วยมวลอะตอม[n. exp.] (nūay mūan atøm) EN: unified atomic mass unit (u)   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNIFIED    Y UW1 N AH0 F AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unified    (v) (y uu1 n i f ai d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
GUT[ジーユーティー, ji-yu-tei-] (n) (See ガット) grand unified theory; GUT [Add to Longdo]
ガット[, gatto] (n) (1) gut (i.e. used to make violin strings); catgut; (2) (See GUT) grand unified theory; GUT; (P) [Add to Longdo]
ユニファイドメッセージング[, yunifaidomesse-jingu] (n) {comp} unified messaging [Add to Longdo]
一元的[いちげんてき, ichigenteki] (adj-na,n) monistic; unitary; unified; centralized; centralised [Add to Longdo]
建武[けんむ, kenmu] (n) Kemmu era (of unified Japan) (1334.1.29-1336.2.29), Kemmu era (of the Northern Court) (1336.2.29-1338.8.28) [Add to Longdo]
大統一理論[だいとういつりろん, daitouitsuriron] (n) grand unified theory (physics) [Add to Longdo]
統一スタンダード[とういつスタンダード, touitsu sutanda-do] (n) {comp} unified standard [Add to Longdo]
統一科学[とういつかがく, touitsukagaku] (n) unified science [Add to Longdo]
統一場理論[とういつばりろん, touitsubariron] (n) unified field theory [Add to Longdo]
統一的[とういつてき, touitsuteki] (adj-na) united; unified [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
统建[tǒng jiàn, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] unified construction [Add to Longdo]
统管[tǒng guǎn, ㄊㄨㄥˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] unified administration [Add to Longdo]
统考[tǒng kǎo, ㄊㄨㄥˇ ㄎㄠˇ, / ] unified examination (e.g. across the country) [Add to Longdo]
统货[tǒng huò, ㄊㄨㄥˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] unified goods; goods in the command economy that are not graded by quality and uniformly priced [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一元管理[いちげんかんり, ichigenkanri] unified management, centralized management [Add to Longdo]
統一スタンダード[とういつスタンダード, touitsu sutanda-do] unified standard [Add to Longdo]
統合漢字[とうごうかんじ, tougoukanji] unified Chinese character [Add to Longdo]
同一環境[どういちかんきょう, douichikankyou] unified environment, same environment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 integrated \integrated\ adj.
   1. Formed or united into a whole.
 
   Syn: incorporate, incorporated, merged, unified.
     [WordNet 1.5]
 
   2. Formed into a whole or introduced into another entity; as,
    an integrated Europe. Opposite of {nonintegrated}.
    [Narrower terms: {coordinated}, {interconnected},
    {unified}; {embedded}; {incorporated}; {tight-knit},
    {tightly knit}]
 
       a more closely integrated economic and political
       system                --Dwight D.
                          Eisenhower
    [WordNet 1.5]
 
   3. Having different groups treated together as equals in one
    group; as, racially integrated schools. [Narrower terms:
    {co-ed, coeducational}; {desegrated, nonsegregated,
    unsegregated}; {interracial}; {mainstreamed}] Also See:
    {integrative}, {joint}, {united}. Antonym: {segregated}.
    [WordNet 1.5 +PJC]
 
   4. Resembling a living organism in organization or
    development. [Narrower terms: {organic} (vs. inorganic)]
 
   Syn: structured.
     [WordNet 1.5]
 
   5. combined. Opposite of {uncombined}.
    [WordNet 1.5 +PJC]
 
   6. having constituent parts mixed to form a single unit.
    Opposite of {unmixed}. [Narrower terms: {blended[2]}]
 
   Syn: amalgamated, intermingled, mixed.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unify \U"ni*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Unified}; p. pr. & vb. n.
   {Unifying}.] [Uni- + -fy: cf. F. unifier.]
   To cause to be one; to make into a unit; to unite; to view as
   one.
   [1913 Webster]
 
      A comprehensive or unifying act of the judging faculty.
                          --De Quincey.
   [1913 Webster]
 
      Perception is thus a unifying act.    --Sir W.
                          Hamilton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unified
   adj 1: formed or united into a whole [syn: {incorporate},
       {incorporated}, {integrated}, {merged}, {unified}]
   2: operating as a unit; "a unified utility system"; "a
     coordinated program" [syn: {coordinated}, {co-ordinated},
     {interconnected}, {unified}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top