Search result for

วิภาค

(33 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิภาค-, *วิภาค*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิภาค[N] part, See also: section, Syn. ส่วน, ตอน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิภาค[N] division, See also: distinction, classification, partition, separation, Syn. การแบ่ง, การจัดพวก, การจำแนก, การจัดประเภท, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิภาคน. การแบ่ง, การจำแนก
วิภาคส่วน, ตอน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
divisionismวิภาคนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was gonna, you know, experiment on you for anatomy class first, obviously.นี่รู้ไหมชั้นกำลังทดลองกายวิภาค ให้คุณก่อนย่ะ.. ตาลายจัง ใช้คุ้มเลยนะ Good Will Hunting (1997)
It didn't look human. You know, like the ones you see in anatomy books?มันไม่เหมือนกับของคนอื่น ที่เคยเห็นในหนังสือกายวิภาคของมนุษย์ X-Ray (2001)
This work scholarship means I must spend much of my spare time... preparing bodies for the anatomy class.การทำงานแลกทุน ทำให้ผมได้ใช้เวลาเต็มที่ เตรียมศพสำหรับชั้นเรียนกายวิภาค Hannibal Rising (2007)
Preserved?เพื่การศึกษาทางการแพทย์ กายวิภาค การผ่าตัด อะไรประมาณนั้น Rise Up (2008)
Advance toward the anastomosis.กายวิภาคชั้นสูง Dying Changes Everything (2008)
Walter, as much as I am enjoying this anatomy lesson, what exactly are we doing here?วอลเตอร์ ตราบเท่าที่ฉันยังสนุก กับบทเรียนกายวิภาคศาสตร์ อะไรกันแน่รึ ที่เราทำอยู่ตรงนี้? Fracture (2009)
See the anatomy here?ดูกายวิภาคตรงนี้สิ New History (2009)
Yeah, they have anatomy knowledge.ใช่ พวกเขาต้องมีความรู้ทางกายวิภาค The Eyes Have It (2009)
No, it's an anatomically correct model, you know.แม้โดยกายวิภาคแล้วมันจะเหมือนๆก็ตาม Politics of Human Sexuality (2009)
This is an anatomically correct model I'll be handling.แต่ที่ฉันต้องจับใส่นี่มันเหมือนจริงในทางกายวิภาคมากนะ Politics of Human Sexuality (2009)
This model has no breasts./Nหุ่นกายวิภาคตัวนี้มันไม่มีหน้าอกนะ The Lovely Bones (2009)
I appreciate its duality.ผมประทับใจ เรื่องทวิภาคมาก Revelation Zero: Part 1 (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analyse(แอน' นะไลซ) vt. วิเคราะห์, แยกธาตุจำแนกแยกแยะ, วิภาค, วิเคราะห์
analysis(อะแนล' ลิซิส) n. การวิเคราะห์, การแยกธาตุ, การจำแนกแยกแยะ, การวิเคราะห์, การวิภาค, Syn. anatomization, dissection)
anatomic(al) (แอนนะทอม' มิเคิล) adj. เกี่ยวกับกายวิภาควิทยา
anatomy(อะแนท' โทมี) n. กายวิภาควิทยา, แบบจำลองสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ศึกษาด้านกายวิภาควิทยา, โครงกระดูก, การตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด
binary searchการค้นหาแบบทวิภาคหมายถึง วิธีการค้นหาโดยใช้ระบบแบ่งครึ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็นสองส่วน การค้นหาตัวที่ต้องการจะต้องเลือกหาจากข้อมูลทีละส่วน โดยใช้วิธีเดิมคือแบ่งเป็นสองส่วนย่อย หากพบในส่วนที่หนึ่ง ก็ไม่ต้องเสียเวลาหาในอีกส่วนหนึ่งอีกต่อไป
binary treeต้นไม้แบบทวิภาคโครงสร้างข้อมูล ที่แต่ละจุดต่อ (node) มีกิ่งยื่นออกไปได้ไม่เกินสองกิ่ง
histologyn. จุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อ., See also: histologic,histological adj.
manikin(แมน'นะคิน) n. คนร่างเล็ก,คนแคระ,เล็ก,หุ่นคนสำหรับสอนวิชากายวิภาควิทยา., Syn. manakin,mannikin,dwarf,pygmy
neuropathology(นิวโรพะธอล'โลจี) n. จุลกายวิภาควิทยาที่เกี่ยวกับประสาท., See also: neuropathologist n.
zootomy(โซออท'ทะมี) n. การวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวกับสัตว์., Syn. zootomy, See also: zootomic adj. zootomical adj. zootomist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
analyse(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
analysis(n) วิภาค,การแยกแยะ,การวิเคราะห์
analyze(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
anatomical(adj) เกี่ยวกับกายวิภาค,เกี่ยวกับร่างกาย
anatomist(n) นักกายวิภาคศาสตร์
anatomy(n) กายวิภาคศาสตร์,กายวิภาควิทยา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top