Search result for

apparently

(42 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apparently-, *apparently*, apparent
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apparently[ADV] ชัดเจน, See also: ชัดแจ้ง, Syn. obviously, evidently

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Apparently (adv ) อย่างที่เห็น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Apparently it's for me.นี่มันชุดของหนูค่ะแม่ New Haven Can Wait (2008)
And apparently is the Dean's favorite writer.และที่แน่ๆ เธอเป็นนักเขียนคนโปรดของคณบดี New Haven Can Wait (2008)
Apparently my legacy at yaleเห็นได้ชัดว่าว่ามรดกของฉันที่เยล New Haven Can Wait (2008)
Yeah, apparently, half the soccer team at st jude'ใช่ เห็นได้ชัดว่า ครึ่งนึงของทีมฟุตบอลที่เซนต์ จูด Chuck in Real Life (2008)
Apparently, uh, we're gonna play soccer later.ชัดเจนนะ เอิ่ม.. เราจะไปเล่นบอลด้วยกัน Chuck in Real Life (2008)
And apparently it's family only.แล้วก็ชัดเจนว่างานนี้เฉพาะครอบครัวของเขา้เท่านั้น Chuck in Real Life (2008)
But apparently not their herringbone. dad, you don't understand.แต่ว่ามันไม่ใช่ลายherringbone พ่อไม่เข้าใจหรอก Pret-a-Poor-J (2008)
Apparently, he's her godfather.ชัดเจนว่า เขาเป็นเจ้าพ่อของหล่อน Pret-a-Poor-J (2008)
He's apparently a very bad private investigator.เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นนักสืบเอกชนแย่ๆ Not Cancer (2008)
Apparently a moron.ศีลธรรมไง Adverse Events (2008)
And apparently, you don't see any difference.และคุณยังไม่เห็นความแตกต่าง Adverse Events (2008)
Apparently we can exchange it.เราสามารถเปลี่ยนสีได้ Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apparentlyA gift of cheese cake is apparently good to soothe discord.
apparentlyAn apparently small event may lead to a great result.
apparentlyApparently an old friend of mine is going to a university in Osaka in Spring.
apparentlyApparently my anti-virus software is not up to snuff.
apparentlyApparently that shabby flat is vacant.
apparentlyApparently "the iPhone sounds the death knell for the Internet."
apparentlyApparently the iPod nano has good sound.
apparentlyApparently there's a cancellation charge of 30 percent.
apparentlyApparently they aren't given, but loaned.
apparentlyApparently, they're trying to patch up their marriage.
apparentlyBy the by, this ability to will fire into existence is apparently called pyrokinesisis.
apparentlyCars that, when new, cost 3,000,000 yen are apparently now worth 300,000, so I think I'll use mine a little longer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นตัวเป็นตน[ADV] tangibly, See also: apparently, evidently, vividly, clearly, visibly, Syn. ปรากฏชัด, เป็นหลักฐาน, เป็นที่เปิดเผย, Example: แม้ว่าเขาจะมีภรรยาเป็นตัวเป็นตนแล้ว ยังไม่วายทำเจ้าชู้กับสาวคนอื่น
หน้าสลอน[ADV] visibly, See also: apparently, obviously, Example: ชาวบ้านอุ้มลูกจูงหลานออกมานั่งหน้าสลอนอยู่บนลานดินหน้าตลาด, Thai definition: แสดงให้เห็นเด่นชัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระจ่าง[adv.] (krajāng) EN: clearly ; definitely ; distinctly ; evidently ; obviously ; apparently   FR: clairement ; distinctement
เป็นตัวเป็นตน[adv.] (pen tūa pen ton) EN: tangibly ; apparently ; evidently ; vividly ; clearly ; visibly   
ทนโท่[adv.] (thonthō) EN: obviously ; clearly ; apparently ; glaringly ; distinctly ; vividly ; blatantly   

CMU English Pronouncing Dictionary
APPARENTLY    AH0 P EH1 R AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apparently    (a) (@1 p a1 r @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツーカーの仲[ツーカーのなか, tsu-ka-nonaka] (exp) (id) (apparently from 通過の仲) on such good terms as to know what each other is thinking [Add to Longdo]
一見[いっけん, ikken] (n,vs) (1) look; glimpse; glance; (vs) (2) to glance; to glimpse; (3) (arch) first meeting; (adv) (4) apparently; seemingly; (P) [Add to Longdo]
思しい[おぼしい, oboshii] (adj-i) (uk) (esp. 〜とおぼしい) appears to be; apparently [Add to Longdo]
思しき[おぼしき, oboshiki] (adj-pn) (uk) (See 思しい) apparently; appears to be [Add to Longdo]
表面上[ひょうめんじょう, hyoumenjou] (adv,adj-no) on the surface; ostensibly; superficially; apparently [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
似乎[sì hū, ㄙˋ ㄏㄨ, ] apparently; to seem; to appear; as if; seemingly, #1,033 [Add to Longdo]
看来[kàn lai, ㄎㄢˋ ㄌㄞ˙, / ] apparently; it seems that; it appears; it seems, #1,097 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apparently \Ap*par"ent*ly\, adv.
   1. Visibly. [Obs.] --Hobbes.
    [1913 Webster]
 
   2. Plainly; clearly; manifestly; evidently.
    [1913 Webster]
 
       If he should scorn me so apparently. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Seemingly; in appearance; as, a man may be apparently
    friendly, yet malicious in heart.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apparently
   adv 1: from appearances alone; "irrigation often produces bumper
       crops from apparently desert land"; "the child is
       seemingly healthy but the doctor is concerned"; "had been
       ostensibly frank as to his purpose while really
       concealing it"-Thomas Hardy; "on the face of it the
       problem seems minor" [syn: {apparently}, {seemingly},
       {ostensibly}, {on the face of it}]
   2: unmistakably (`plain' is often used informally for
     `plainly'); "the answer is obviously wrong"; "she was in bed
     and evidently in great pain"; "he was manifestly too
     important to leave off the guest list"; "it is all patently
     nonsense"; "she has apparently been living here for some
     time"; "I thought he owned the property, but apparently not";
     "You are plainly wrong"; "he is plain stubborn" [syn:
     {obviously}, {evidently}, {manifestly}, {patently},
     {apparently}, {plainly}, {plain}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top