Search result for

ชัดแจ้ง

(48 entries)
(0.0091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชัดแจ้ง-, *ชัดแจ้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชัดแจ้ง[ADV] clearly, See also: obviously, distinctly, lucidly, explicitly, plainly, Syn. ชัด, กระจ่าง, Example: ผู้บรรยายอธิบายความหมายของคำว่าโลกาภิวัตน์ได้ชัดแจ้งมาก, Thai definition: เห็นหรือเข้าใจโดยตลอด ปราศจากข้อสงสัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
explicitชัดแจ้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
expressชัดแจ้ง, แสดงออกชัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Trusting without absolute evidenceปราศจากการยืนยันที่ชัดแจ้ง และดังนั้น Not Cancer (2008)
A White House aide told NBC News today that impeachment of the President by the full House of Representatives now is a virtual certainty.ทางทำเนียบขาวได้กล่าว\ กับทางเครือข่ายNBCว่า การถอดถอนท่านปธน.โดย รัฐสภายังไม่มีวิธีการ\ ที่ชัดแจ้งในตอนนี้ Frost/Nixon (2008)
I've strict orders. No one gets inside at this point, sir.ฉันมีกฎข้อบังคับอย่างชัดแจ้ง ห้ามเข้ามาในนี้ Prison Break: The Final Break (2009)
Abbey, what you're doing is hurting people, very obviously!เอบบี้, เธอทำร้ายผู้คน, มันชัดแจ้ง The Fourth Kind (2009)
Right you are.ชัดแจ้งเลยครับ Cook (2009)
I want everyone clearผมอยากให้ทุกๆคนเข้าใจชัดแจ้งว่า Air: Part 1 (2009)
Yeah, clearly.ใช่ ชัดแจ้ง Home Economics (2009)
We got some serious evidence to suggest you may be next.เรามีหลักฐานชัดแจ้งว่า คุณคือเหยื่อรายต่อไป The International (2009)
Apparently, it's a big deal.ชัดแจ้ง มันเป็นเรื่องใหญ่ Despicable Me (2010)
All too well.ชัดแจ้งแดงแจ๋เลยล่ะ How About a Friendly Shrink? (2010)
See the way ahead. well, I best be gettingได้อย่างชัดแจ้งเสมอ เอาล่ะ ข้าควรจะกลับ Lightsaber Lost (2010)
But it's clear-- and what do we say about clarity?แต่มันก็ชัดแจ้ง-- แล้วคุณจะพูดว่าอะไร เกี่ยวกับความชัดแจ้งอย่างนี้ล่ะ? The Body and the Bounty (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัดแจ้ง[adj.] (chatjaēng) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring   FR: évident ; flagrant ; manifeste
ชัดแจ้ง[adv.] (chatjaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly   FR: clairement ; manifestement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apparently[ADV] ชัดเจน, See also: ชัดแจ้ง, Syn. obviously, evidently
blatant[ADJ] ชัดแจ้ง, See also: โจ่งแจ้ง, Syn. downright, clear, Ant. inconspicuous
evident[ADJ] ชัดแจ้ง, See also: ปรากฏชัด, ชัดเจน, Syn. clear, obvious
express[ADJ] ชัดเจน, See also: ชัดแจ้ง, เด่นชัด, Syn. clear, explicit, unambiguous
much in evidence[IDM] เห็นได้ชัด, See also: ชัดแจ้ง
limpid[ADJ] ชัดแจ้ง, See also: แจ่มแจ้ง, กระจ่าง, Syn. lucid, clear
perspicuous[ADJ] ชัดเจน, See also: ชัดแจ้ง, แจ่มแจ้ง, เข้าใจง่าย, ไม่คลุมเครือ, Syn. lucid, distinct, intelligible, limpid, luculent, pellucid
plain[ADJ] ชัดแจ้ง, See also: กระจ่าง, แน่ชัด, เข้าใจง่าย, ง่าย, ซึ่งเห็นได้ชัด, Syn. clear, understandable, Ant. unclear
self-evident[ADJ] ชัดแจ้งในตัว, See also: เห็นชัดในตัว, Syn. evident, obvious
self-explanatory[ADJ] ชัดแจ้งในตัวเอง, See also: แน่ชัด, เข้าใจง่าย, ซึ่งไม่ต้องอธิบาย, Syn. clear, intelligible, obvious, Ant. obscure, uncertain, vague

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clearlyadv. แน่ชัด,ชัดแจ้ง,แน่นอน -Conf. clear
clearnessn. ความสะอาด,ความชัดแจ้ง,ความเรียบร้อย
concrete(คอน'ครีท) ฐconcreted,concreting,concretes} adj. ชัดแจ้ง,ซึ่งเห็นประจักษ์,มีตัวตน,เป็นรูปธรรม,จริง ๆ n. สิ่งที่เป็นรูปธรรม,สิ่งที่มีตัวตน,คอนกรีต,ดินที่แข็งเป็นก้อน. vt. วางคอนกรีต,ใส่คอนกรีต,ทำให้เกาะตัวแน่น,ทำให้แข็ง., See also: concreteness n. ด
conspicuous(คันสพิค'คิวอัส) adj. เด่นชัด,ชัดแจ้ง,เป็นที่สนใจ,เตะตา., See also: conspicuity n. ดูconspicuous, Syn. obvious ###A. indistinct
enunciate(อินัน'ซิเอท) vt. อ่านออกเสียง,ออกเสียง,กล่าวอย่างชัดแจ้ง,ประกาศ,แถลง,สาธยาย., See also: enunciation n. ดูenunciate enunciative adj. ดูenunciate enunciatory adj. ดูenunciate enunciator n. ดูenunciate
evidence(เอฟ'วิเดินซฺ) n. หลักฐาน,ความชัดแจ้ง. -Phr. (in evidence ชัดแจ้ง) . vt. ทำให้ชัดแจ้ง, พิสูจน์ให้เห็นด้วยพยานหลักฐาน, Syn. proof
evident(เอฟ'วิเดินทฺ) adj. ชัดแจ้ง
express(อิคซฺเพรส') {expressed,expressing,expresses} vt. แสดงเป็นคำพูด,แสดงความคิดเห็น,แสดงเป็นเครื่องหมายหรือเป็นสูตร,ส่งด่วน,บีบ,คั้น adj. ชัดเจน,ชัดแจ้ง,แน่นอน,เหมาะสม,ด่วน,เร็วเป็นพิเศษ,โดยเฉพาะ,พิเศษ. n. ขบวนรถด่วน,การส่งด่วน,บริษัทขนส่งด่วน,คนเดินหนังสือพิ
expressly(อิคซฺเพรส'ลี) adv. ซึ่งเป็นการแสดงออก,ชัดเจน,ชัดแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างด่วน,ส่งด่วน., Syn. precisely
frank(แฟรงคฺ) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ชัดแจ้ง,frankfurter (ดู), Syn. candid

English-Thai: Nontri Dictionary
articulation(n) การพูดชัดแจ้ง,การเชื่อม,การประกบ,ปล้อง,ข้อต่อ
downright(adj) จริงจัง,ชัดแจ้ง,โดยสิ้นเชิง
elucidate(vt) ทำให้ชัดแจ้ง,อธิบาย,ชี้แจง,ชี้ให้เห็น
evidence(vt) เป็นหลักฐาน,ทำให้ชัดเจน,ทำให้ชัดแจ้ง,ปรากฏชัดเจน
explicit(adj) แจ่มแจ้ง,แน่ชัด,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,แน่นอน
express(adj) ด่วน,ด่วนพิเศษ,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,โดยเฉพาะ
expressly(adv) อย่างด่วน,โดยเจตนา,โดยแจ่มแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างชัดแจ้ง
manifest(adj) กระจ่างแจ้ง,ชัดแจ้ง,เป็นที่ประจักษ์
palpably(adv) อย่างโจ่งแจ้ง,อย่างสัมผัสได้,อย่างชัดแจ้ง
perspicuity(n) ความชัดแจ้ง,ความแจ่มแจ้ง,ความเข้าใจง่าย

German-Thai: Longdo Dictionary
konkret(adj adv) ชัดแจ้ง, ซึ่งเห็นประจักษ์, เป็นรูปธรรม เช่น Ich will euch ganz konkret sagen, wo es bei uns fehlt. ฉันอยากบอกพวกเธอให้ชัดแจ้งว่า พวกเราขาดอะไรที่ไหน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top