Search result for

ศักดินา

(31 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศักดินา-, *ศักดินา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักดินา[N] dignity, See also: distinction
ศักดินา[N] status in terms of land, counted in rai, See also: right to the possession of farmland, Example: ข้าราชการชั้นขุนนาง คือ ข้าราชการที่ถือศักดินาตั้งแต่ 400 ไร่ขึ้นไป, Thai definition: อำนาจปกครองที่นา ซึ่งเป็นเครื่องแสดงขั้นสูงต่ำของพลเมืองสมัยก่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศักดินาน. อำนาจหรือสิทธิที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้แก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินตามศักดิ์ของแต่ละคน เดิมเป็นการถือครองที่ดินคิดเป็นจำนวนไร่ ต่อมาถือเป็นการกำหนดสถานะ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคนในสังคม เช่น มหาอุปราช มีศักดินา ๑๐๐๐๐๐ เจ้าพระยาจักรี มีศักดินา ๑๐๐๐๐ ภิกษุรู้ธรรม เสมอนา ๖๐๐ ไพร่มีครัว มีศักดินา ๒๐ ยาจก วณิพก ทาส ลูกทาส มีศักดินา ๕ (สามดวง)
ศักดินาคำประชดเรียกชนชั้นสูงหรือผู้ดีมีเงินว่าพวกศักดินา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feudalismศักดินา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Feudalism has kept China back for far too long.ระบอบศักดินาทำให้จีนถดถอย มาเป็นเวลานานเกินไปแล้ว 1911 (2011)
Today, the Republic of China was established, but the feudal court still stands.แต่ราชสำนักศักดินายังคงอยู่ ตราบใดที่เราไม่ถอนรากถอนโคนศักดินา 1911 (2011)
Comrades, I hear your argument about my resignation.แต่มันต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งวัน ในการกำจัดอำนาจศักดินา ที่สืบทอดกันมากว่าสองพันปี 1911 (2011)
The Revolutionary Party's patience is running out.พวกศักดินานี่ไม่มียางอายเลยรึไง 1911 (2011)
I believe this revolution allows a republican system to reach the people.การปฏิวัติจะนำมาซึ่งระบบสาธารณรัฐ เพื่อเข้าหาปวงประชาชน ประชาชนจะเข้าใจว่าเราจะสู้ กับใครก็ตามที่สนับสนุนศักดินา 1911 (2011)
Ancient feudal Japan, a land shrouded in mystery, forbidden to foreigners.โบราณศักดินาญี่ปุ่น ที่ดินปกคลุมไปด้วยความลึกลับ ห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติ 47 Ronin (2013)
These classes, unlike like the classes who led the army when I was a lad, never had their people to consider.เรียนชนชั้นสูงและศักดินา ที่นำกองทัพเมื่อฉันยังเป็นเด็ก หนุ่มที่ ไม่เคยมีคนของพวกเขาที่ จะต้องพิจารณา How I Won the War (1967)
My Lord, I feel ready to satisfy youเจ้าศักดินาของฉัน, ฉันรู้สึกอย่างพร้อมเพื่อทำให้ทำให้พอใจคุณ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Oh Lord, why hast thou foresaken us?โอ้เจ้าศักดินา, ทำไมท่าน foresaken ที่เรา? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It will come a day, Reynald de Chatillon, when you are not protected by your title!เขาโกหก! เมื่อวันนั้นมาถึง, เรโนลด์ เดอ ชาทีลอน, เมื่อเจ้าไม่ได้ถูกปกป้องโดยศักดินาของเจ้า ! Kingdom of Heaven (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศักดินา[n.] (sakdinā) EN: dignity expressed in area of land entitlement ; status in terms of land ; right to the possession of farmland   
ศักดินา[n.] (sakdinā) EN: dignity ; distinction   
ศักดินา[n.] (sakdinā) EN: feudal   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appanage(แอพ'พะเนจ) n. ที่ดินหรือรายได้รับตามระบบศักดินาแก่สมาชิกราชวงศ์กษัตริย์, ทรัพย์สินที่ครอบครองตามกฎหมาย
bourbonism(บัวมะนิส'ซึม) n. ระบบศักดินาอย่างเด็ดขาด,ระบบอนุรักษ์นิยมอย่างมาก, See also: bourbonist n.
churl(เชิร์ล) n. ชาวชนบท,คนหยาบคาย,คนอารมณ์ร้าย,คนขี้เหนียว,เสรีชนชั้นต่ำในสมัยศักดินา,ปู่โสมเฝ้าทรัพย์
estate(อีสเทท') n. หลักทรัพย์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ติดดินผืนใหญ่,ที่ดิน,ทรัพย์สิน,ฐานันดร,กลุ่มการเมือง,กลุ่มสังคม, -Phr. (the fourth estate ฐานันดรที่4 (นักหนังสือพิมพ์)) -Phr. (the Three Estates ฐานันดรทั้ง 3 ในยุคศักดินายุโรปได้แก่พระ ขุนนางและสามัญชน)
feod(ฟิวดฺ) n. ที่ดินที่ได้รับ (ตามระบบศักดินา)
feoff(เฟฟ,ฟืฟ) vt. มอบที่ดิน (ศักดินา) ให้แก่,ให้ค่าธรรมเนียม. -feoffor,feofer n.
feudal(ฟิว'เดิล) adj. (เกี่ยวกับ) ทิ่ดินศักดินา,ทรัพย์สินที่เป็นมรดกตกทอด,ระบบศักดินา,ยุคกลาง (Middle Age) ,เกี่ยวกับการอาฆาตพยาบาทที่ต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนาน,เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท
feudalism(ฟิว'เดิลลิสซึม) n. ระบบศักดินา,วิธีการทางศักดินา,ลัทธิศักดินา. -feudalist n., See also: feudalistic adj.
feudist(ฟิว' ดิสทฺ) n. ผู้ทะเลาะวิวาท,ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายระบบศักดินา
fief(ฟีฟ) n. ที่ดินศักดินา

English-Thai: Nontri Dictionary
feudal(adj) เกี่ยวกับระบบศักดินา
feudalism(n) การปกครองระบบศักดินา
overlord(n) เจ้าเหนือหัว,เจ้าศักดินา,ผู้มีอิทธิพล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top