ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

succinctly

S AH0 K S IH1 NG K T L IY0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -succinctly-, *succinctly*, succinct
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's very succinctly put.นั่นมันรวบรัดเกินไป The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รัดกุม[adv.] (ratkum) EN: concisely ; briefly ; succinctly ; carefully   FR: succinctement ; brièvement

CMU English Pronouncing Dictionary
SUCCINCTLY    S AH0 K S IH1 NG K T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
succinctly    (a) sˈəksˈɪŋktliː (s @1 k s i1 ng k t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
手短に言うと[てみじかにいうと, temijikaniiuto] (exp) in brief; to put it succinctly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Succinct \Suc*cinct"\, a. [L. succinctus, p. p. of succingere to
   gird below or from below, to tuck up; sub + cingere to gird.
   Cf. {Cincture}.]
   1. Girded or tucked up; bound; drawn tightly together.
    [1913 Webster]
 
       His habit fit for speed succinct.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Compressed into a narrow compass; brief; concise.
    [1913 Webster]
 
       Let all your precepts be succinct and clear.
                          --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
       The shortest and most succinct model that ever
       grasped all the needs and necessities of mankind.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Short; brief; concise; summary; compendious; laconic;
     terse.
     [1913 Webster] -- {Suc*cinct"ly}, adv. --
     {Suc*cinct"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 succinctly
   adv 1: with concise and precise brevity; to the point; "Please
       state your case as succinctly as possible"; "he wrote
       compactly but clearly" [syn: {succinctly}, {compactly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top