ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

succinctly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -succinctly-, *succinctly*, succinct
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's very succinctly put.นั่นมันรวบรัดเกินไป The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รัดกุม[ratkum] (adv) EN: concisely ; briefly ; succinctly ; carefully  FR: succinctement ; brièvement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
succinctly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
succinctly

Japanese-English: EDICT Dictionary
手短に言うと[てみじかにいうと, temijikaniiuto] (exp) in brief; to put it succinctly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Succinct \Suc*cinct"\, a. [L. succinctus, p. p. of succingere to
   gird below or from below, to tuck up; sub + cingere to gird.
   Cf. {Cincture}.]
   1. Girded or tucked up; bound; drawn tightly together.
    [1913 Webster]
 
       His habit fit for speed succinct.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Compressed into a narrow compass; brief; concise.
    [1913 Webster]
 
       Let all your precepts be succinct and clear.
                          --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
       The shortest and most succinct model that ever
       grasped all the needs and necessities of mankind.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Short; brief; concise; summary; compendious; laconic;
     terse.
     [1913 Webster] -- {Suc*cinct"ly}, adv. --
     {Suc*cinct"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 succinctly
   adv 1: with concise and precise brevity; to the point; "Please
       state your case as succinctly as possible"; "he wrote
       compactly but clearly" [syn: {succinctly}, {compactly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top