Search result for

มีลักษณะเฉพาะ

(25 entries)
(0.2026 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีลักษณะเฉพาะ-, *มีลักษณะเฉพาะ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sui generis (L.)มีลักษณะเฉพาะตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There are in the trees, that is very distinctive it has massive roots twisting around a big dark colour...มันอยู่ที่ต้นไม้ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ มันมีรากที่ใหญ่โตมโหฬาร บิดเป็นเกลียวสีเข้มๆ The Secret of Moonacre (2008)
It's her tell, like poker.มีสเน่ห์ต่อฝ่ายชาย เธอก็จะมีลักษณะเฉพาะ ก็เหมือนกับไพ่โป๊กเกอร์ Made of Honor (2008)
This guy is real specific.คน ๆ นี้มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง Reckoner (2009)
The mask ensures anonymity, but you must also do your part.หน้ากากจะทำให้แน่ใจในความไม่มีลักษณะเฉพาะ แต่ท่านจะต้องทำในส่วนของท่านด้วย Whore (2010)
You and I may be clones, but we're still individuals.เจ้ากับข้าอาจจะเป็นโคลน แต่เรายังคงมีลักษณะเฉพาะตัว Grievous Intrigue (2010)
I see structures on the surface that look like glycoproteins but there's nothing morphologically pathognomonic.ฉันมองเห็นโครงสร้างบนผิว/Nดูเหมือนจะเป็นสารเคลือบเซลล์สัตว์ แต่มันไม่มีลักษณะเฉพาะเหมือนกับเชื้อใดๆเลยที่เรารู้จัก Contagion (2011)
And what he's doing is very specific, very focused.และสิ่งที่เขาทำมีลักษณะเฉพาะ ที่เจาะจงมาก ๆ Sense Memory (2011)
Look, the lensing around these edges is characteristic of an Einstein-Rosen Bridge.ดูสิ แสงที่อยู่รอบๆ ขอบพวกนี้ มีลักษณะเฉพาะตามทฤษฎี ของสะพาน ไอสไตน-โรเซน Thor (2011)
490,000 babies will be born today. Each of them unique.เด็ก 490,000 คนจะเกิดในวันนี้ แต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัว Entanglement (2012)
Little known fact, you see, knee prints are just as unique as fingerprints.เกร็ดความรู้เล็กน้อย รอยเข่ามีลักษณะเฉพาะเช่นเดียวกับรอยนิ้วมือ The Bod in the Pod (2012)
So what we know is that we have an unsub with a fantasy or a deep desire that requires the man to look a specific way.สิ่งที่เรารู้คือเรามีอันซับ ที่มีจินตนาการหรือความต้องการอย่างมาก ทำให้เขาต้องการผู้ชายที่มีลักษณะเฉพาะ The Lesson (2012)
Our main purpose is to promote positive changes for the conflicted individuals who come here.จุดประสงค์หลักของเราคือ การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ของผู้ที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่ขัดแย้งกัน ที่มาที่นี่ Broken (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีลักษณะเฉพาะตัว[X] (mī laksana chaphǿtūa) EN: unique   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascii fileแฟ้มข้อมูลแอสกี <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ไม่ใช่โปรแกรม มีตัวอักขระที่ใช้เป็นรหัสแอสกีทั้งหมด บางที เรียกว่า " text file " แฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ด สตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน (ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้ว) ส่วนมากจะใช้ศัพท์นี้เมื่อต้องการเปลี่ยน (convert) แฟ้มข้อมูลของโปรแกรมหนึ่งเป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง เช่นจาก Word Perfect เป็น Microsoft Word ในกรณีเช่นนี้ อาจจะมีเมนูให้เลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเป็น text file หรือ ASCII file หรือไม่ ซึ่งก็หมายความว่าเปลี่ยนเป็นแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกีทั้งหมด ทำให้สามารถใช้ร่วมกันได้ ภายใต้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน นิยมใช้กันมากในระบบสื่อสารและถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล
neutral(นิว'เทริล) adj. เป็นกลาง,ไม่มีลักษณะเฉพาะ,ไร้สี,สีเทา,เข้าได้กับทุกสีหรือหลายสี,ไร้อวัยวะเพศ n. บุคคลหรือรัฐที่วางตัวเป็นกลาง,เกียร์ว่าง., Syn. indifferent
nondocument fileแฟ้มแอสกีเป็นลักษณะของแฟ้มข้อมูลแบบหนึ่ง มีใช้เฉพาะในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) บางทีเรียกว่าแฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ดสตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้วดู document file เปรียบเทียบ
paleogenesis(เพลีโอเจน'นิซิส) n. การเจริญเติบโตที่มีลักษณะเฉพาะของบรรพบุรุษติดมาด้วย
particularity(พาร์ทิค'คิวแล'ริที) n. ความมีลักษณะเฉพาะเจาะจง,ความพิถีพิถันมากเกินไป,ความจู้จี้
vessel(เวส'เซิล) n. เรือ (โดยเฉพาะสำหรับใส่ของเหลว) ท่อ,หลอด,ท่อในxylemของพืช,บุคคล (ผู้มีลักษณะเฉพาะทางจิตหรือคุณสมบัติบางประการ), See also: vesseled adj. vesselled adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
characteristic(adj) มีลักษณะพิเศษ,เช่นเคย,เป็นนิสัย,เป็นประจำ,มีลักษณะเฉพาะ
characteristically(adv) โดยมีลักษณะพิเศษ,โดยมีลักษณะเฉพาะ,โดยมีคุณสมบัติพิเศษ
unique(adj) หาที่เสมอเหมือนไม่ได้,ทั้งหมด,มีลักษณะเฉพาะ,เป็นเอกลักษณ์

German-Thai: Longdo Dictionary
Schneeflocke(n) |die, pl. Schneeflocken| เกล็ดหิมะ (โดยทั่วไป มีลักษณะเฉพาะ คือ มีหกแฉกหรือแกนที่สมมาตร)
einmalig(adj) หาที่เสมอเหมือนไม่ได้, มีลักษณะเฉพาะ, เป็นเอกลักษณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top