หรือคุณหมายถึง distinctiveneß?
Search result for

distinctiveness

(8 entries)
(0.0313 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distinctiveness-, *distinctiveness*, distinctivenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distinctiveness[N] ความเป็นลักษณะเฉพาะ, Syn. characteristic

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But in any group,no matter how restrictive,the freethinkers,the mavericks, the rebels with leadership quality find ways to declare their distinctiveness.แต่ในกลุ่มไหนๆ ไม่ว่าจะเข้มงวดเท่าไร คนที่มีความคิดอิสระ พวกขบถ ที่มีความเป็นผู้นำ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
And, Sheriff, that distinctiveness might show itself in other ways.และ นายอำเภอ ความพิเศษแบบนั้น ต้องแสดงออกมาให้เห็นกันบ้าง Pay It Forward (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTINCTIVENESS    D IH2 S T IH1 NG K T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distinctiveness    (n) (d i1 s t i1 ng k t i v n i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
特殊性[とくしゅせい, tokushusei] (n) special characteristics; peculiarity; distinctiveness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distinctiveness \Dis*tinc"tive*ness\, n.
   State of being distinctive.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 distinctiveness
   n 1: a distinguishing trait [syn: {peculiarity}, {specialness},
      {specialty}, {speciality}, {distinctiveness}]
   2: utter dissimilarity [syn: {disparateness}, {distinctiveness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top