หรือคุณหมายถึง distinctiveneß?
Search result for

distinctiveness

(6 entries)
(0.0487 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distinctiveness-, *distinctiveness*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distinctiveness    [N] ความเป็นลักษณะเฉพาะ, Syn. characteristic

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTINCTIVENESS    D IH2 S T IH1 NG K T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distinctiveness    (n) (d i1 s t i1 ng k t i v n i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
特殊性[とくしゅせい, tokushusei] (n) special characteristics; peculiarity; distinctiveness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distinctiveness \Dis*tinc"tive*ness\, n.
   State of being distinctive.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 distinctiveness
   n 1: a distinguishing trait [syn: {peculiarity}, {specialness},
      {specialty}, {speciality}, {distinctiveness}]
   2: utter dissimilarity [syn: {disparateness}, {distinctiveness}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top