Search result for

detached

D IH0 T AE1 CH T   
37 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detached-, *detached*, detach, detache
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detached[ADJ] ซึ่งแยกออก, See also: ซึ่งถอดออก, Syn. unconnected, Ant. unified, joined

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detached(ดิแทชทฺ') adj. ซึ่งแยกออก,ไม่ลำเอียง,ไม่เกี่ยวข้อง,มีอุเบกขา, Syn. separated
semidetached(เซมมิดีแทชทฺ') adj. แยกออกบางส่วน,กึ่งอิสระ, (บ้าน) สองหลัง ติดกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I would ask you if you could remain emotionally detached but I don't think that's your problem, is it, Bond?ฉันอยากจะขอให้เธอไม่เอาอารมณ์ เข้ามาเกี่ยวข้องกับงาน ...แต่ฉันไม่คิดว่าเรื่องนี้ เป็นปัญหาสำหรับเธอหรอกนะ บอนด์? Casino Royale (2006)
How can you be detached but not cold?เฉยๆแต่ไม่เย็นชา คุณทำยังไง The Heart of the Matter (2007)
Detached garage.โรงรถนอกตัวบ้าน Finding Freebo (2008)
The sheriff's detached me to hustle you around in your business here, whatever that is, he wouldn't say.นายอำเภอส่งผมมาดูแล คุณทำธุระของคุณที่นี่ ธุระอะไรเขาไม่ได้บอก Pilot (2008)
There were literally thousands of different theories as to why the ship seemed inoperable, and what was speculated was that the command module had detached itself from the main ship, and then somehow mysteriously became lost.มีตัวอักษรเขียนไว้เยอะแยะ และมีทฤษฎีเป็นพันๆ ที่บอกว่าทำไมยานของมันดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ และที่คาดเดาไว้ก็คือ ยานส่วนควบคุมถูกแยกออกจากยานแม่ District 9 (2009)
Then you detached a *****.หลังจากนั้นนายก็แยกมันออก Emotional Rescue (2009)
I had an entire house before, detached and all, but I was just tired of all the lawn care and upkeep and whatnot.ฉันเคยมีบ้านคล้ายหลังนี้มาก่อน สันโดษและครบถ้วน แต่ฉันเหนื่อยที่ต้องตัดสนามหญ้า และค่าบำรุงรักษาและตบแต่ง Breakage (2009)
Cold and detached is a very powerful aphrodisiac, babe.เย็นชาและไม่แยแสเป็นวิธีกระตุ้นกำหนัดได้ดีจ้ะ ที่รัก Chuck Versus the Beefcake (2009)
It's more of an ongoing detached distrust.มันก็แค่การกวนกันเล็กๆน่ะ How to Succeed in Bassness (2009)
Several craft detached from Grievous' ship and attempted to land on Saleucami.ยานหลายลำถูกปล่อยออกจากยานกรีวัส และพยายามลงจอดบนซาลูคาไม Grievous Intrigue (2010)
Detached wing.Detached wing. Toy Story 3 (2010)
Detached cyst?ถ้าCystแตกละ? Out of the Chute (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้านเดี่ยว[N] detached house

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเดี่ยว[n. exp.] (bān dīo) EN: detached house   
เฉยชา [adj.] (choēichā) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached   FR: indifférent ; détaché ; passif
ปล่อยวาง[adj.] (plǿiwāng) EN: detached   

CMU English Pronouncing Dictionary
DETACHED D IH0 T AE1 CH T
DETACHED D IY0 T AE1 CH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detached (v) dˈɪtˈætʃt (d i1 t a1 ch t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
离宫[lí gōng, ㄌㄧˊ ㄍㄨㄥ, / ] detached palace; imperial villa, #75,157 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
weltabgewandtdetached from the world [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デタッチトコート[, detacchitoko-to] (n) detached coat [Add to Longdo]
一つ家[ひとつや, hitotsuya] (n) (1) one house; the same house; (2) detached house [Add to Longdo]
[げん, gen] (n,n-suf) (1) (arch) special Nara-period administrative division for areas containing a detached palace (Yoshino and Izumi); (n) (2) (arch) (See 大宰府) secretary; third highest-ranking officials in the Dazaifu [Add to Longdo]
戸建て;戸建[こだて, kodate] (n) (See 一戸建て) (separate) house; detached house [Add to Longdo]
枯木死灰[こぼくしかい, kobokushikai] (exp,n) withered trees and cold ash; someone who is detached and free of desires; someone who has no vitality [Add to Longdo]
枝隊[したい, shitai] (n) detached force [Add to Longdo]
超然[ちょうぜん, chouzen] (adj-t,adv-to) detached; aloof; transcendental [Add to Longdo]
独立家屋[どくりつかおく, dokuritsukaoku] (n) single or detached house [Add to Longdo]
独立住宅[どくりつじゅうたく, dokuritsujuutaku] (n) single or detached house [Add to Longdo]
飛び地(P);飛地[とびち, tobichi] (n) scattered landholdings; detached land; enclave; exclave; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detached \De*tached"\, a.
   Separate; unconnected, or imperfectly connected; as, detached
   parcels. "Extensive and detached empire." --Burke.
   [1913 Webster]
 
   {Detached escapement}. See {Escapement}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detach \De*tach"\, v. t. [imp. & p. p. {Detached}; p. pr. & vb.
   n. {Detaching}.] [F. d['e]tacher (cf. It. distaccare,
   staccare); pref. d['e] (L. dis) + the root found also in E.
   attach. See {Attach}, and cf. {Staccato}.]
   1. To part; to separate or disunite; to disengage; -- the
    opposite of attach; as, to detach the coats of a bulbous
    root from each other; to detach a man from a leader or
    from a party.
    [1913 Webster]
 
   2. To separate for a special object or use; -- used
    especially in military language; as, to detach a ship from
    a fleet, or a company from a regiment.
 
   Syn: To separate; disunite; disengage; sever; disjoin;
     withdraw; draw off. See {Detail}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 detached
   adj 1: showing lack of emotional involvement; "adopted a degage
       pose on the arm of the easy chair"- J.S.Perelman; "she
       may be detached or even unfeeling but at least she's not
       hypocritically effusive"; "an uninvolved bystander" [syn:
       {degage}, {detached}, {uninvolved}]
   2: being or feeling set or kept apart from others; "she felt
     detached from the group"; "could not remain the isolated
     figure he had been"- Sherwood Anderson; "thought of herself
     as alone and separated from the others"; "had a set-apart
     feeling" [syn: {detached}, {isolated}, {separated}, {set-
     apart}]
   3: no longer connected or joined; "a detached part"; "on one
     side of the island was a hugh rock, almost detached"; "the
     separated spacecraft will return to their home bases" [syn:
     {detached}, {separated}]
   4: used of buildings; standing apart from others; "detached
     houses"; "a detached garage" [ant: {attached}]
   5: lacking affection or warm feeling; "an uncaring person" [syn:
     {detached}, {unaffectionate}, {uncaring}]
   6: not fixed in position; "the detached shutter fell on him";
     "he pulled his arm free and ran" [syn: {detached}, {free}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top