หรือคุณหมายถึง uniqü?
Search result for

unique

(77 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unique-, *unique*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unique[ADJ] ซึ่งเป็นหนึ่งเดียว, See also: เป็นพิเศษ, Syn. unusual, Ant. ordinary
unique[N] ความเป็นหนึ่ง, See also: ความพิเศษ, Syn. usual, Ant. ordinary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unique(ยูนิค') n.,adj. (เกี่ยวกับ) ลักษณะเฉพาะ,ลักษณะพิเศษเฉพาะ,เรื่องพิเศษเฉพาะ., See also: uniquely adv. uniqueness n., Syn. uncommon,rare,unexampled
communique(คะมิวนะเค',คะมิว'นะเค) n. หนังสือแถลงการณ ์, Syn. official communication

English-Thai: Nontri Dictionary
unique(adj) หาที่เสมอเหมือนไม่ได้,ทั้งหมด,มีลักษณะเฉพาะ,เป็นเอกลักษณ์
communique(n) หนังสือแถลงการณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unique factorisation; unique factorizationการแยกตัวประกอบได้อย่างเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
unique factorization; unique factorisationการแยกตัวประกอบได้อย่างเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
uniquenessความเป็นได้อย่างเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To this unique business opportunity. No.สู่โอกาสที่จะได้ร่วมกับธุรกิจที่พิเศษนี้ ไม่! Chuck in Real Life (2008)
With what i'm doing that you could express In a unique way which might actually make meโดยที่คุณสามารถแสดงออกมาให้เห็นได้อย่างมีเอกลักษณ์ Not Cancer (2008)
There are many, um, unique items down here.ในนี้มีของไม่ธรรมดาอยู่ด้วย Downfall of a Droid (2008)
These must be the unique items we were warned about.นั่นต้องเป็นของไม่ธรรมดา ที่เขาเตือนเราแน่ Downfall of a Droid (2008)
Turns out this brand of unique ability runs in the family.ปรากฏว่านี่คือ สิ่งที่อยู่ในสายเลือดในครอบครัว Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Unique ways to film everyone's extraordinary abilities.เป็นความสามารถพิเศษ ของแต่ละคนในทางที่ต่างกันไป Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
A unique experience beyond imagination,ประสพการณ์เฉพาะที่แตกต่างเกินจะจินตนาการ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You have a unique name.ชื่อของคุณพิเศษมากเลยนะครับ Scandal Makers (2008)
I suddenly feel like this year titis is uniquely beautiful.ข้ารู้สึกเหมือนว่าปีนี้ ต้น Titis (ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม) สวยเป็นพิเศษ Iljimae (2008)
He was unique!เขาไม่เหมือนใคร! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
She was unique. And I couldn't bring myself to give her away.ไม่เหมือนใคร ผมทำใจปล่อยเธอไปให้คนอื่นไม่ได้ Babylon A.D. (2008)
They have a unique power!พวกเขามีพลังที่เป็นหนึ่งเดียว ! The Secret of Moonacre (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uniqueA unique fossil of a tropical plant was found recently.
uniqueHe made a speech using his unique tone of voice.
uniqueHe's a pretty unique guy wearing bell bottoms and Hawaiian shirts to the office.
uniqueHis technique was unique and absolutely amazing.
uniqueIn America, my schedule is different and unique nearly every day.
uniqueI think this kind of custom is unique to Asian countries.
uniqueIt is easy to consider man unique among living organisms.
uniqueJapan is unique among the Asian countries in having modernized completely.
uniqueLanguage is unique in that any statement must start out as the creation of an individual mind.
uniqueLanguage is unique to man.
uniqueThe more unique each person is, the more he contributes to the wisdom of others.
uniqueThe rapid growth of the firm was attributed to its unique strategy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉีกแนว[V] unique, See also: uncommon, unusual, odd, Syn. แหวกแนว, แปลก, แตกต่าง, Ant. เหมือน, คล้าย, Example: งานเขียนของเขาฉีกแนวไปจากงานเขียนของคนอื่นๆ, Thai definition: แปลกไปจากปกติ หรือจากเดิมที่เคยมีมา
เอกบุคคล[N] unique person, See also: outstanding person, excellent person, great man, Syn. เอกบุรุษ, Example: วัฒนธรรมเป็นปัจจัยเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ในฐานะที่เป็นเอกบุคคล, Thai definition: คนเยี่ยมยอด, คนประเสริฐ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้แล้วทิ้ง[adj.] (chāi laēo thing) EN: throwaway ; disposable   FR: jetable ; à usage unique
เฉพาะ[adv.] (chaphǿ) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just   FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
ฉีกแนว[X] (chīknaēo) EN: unique ; uncommon ; unusual ; odd   FR: unique
เดียว[adj.] (dīo) EN: only ; sole ; one only ; single ; only one ; alone : lonesome ; one ; unique ; solo ; odd   FR: seul ; unique ; simple ; dépareillé
เดินรถทางเดียว[n. exp.] (doēnrot thāng dīo) EN: one way trafic   FR: sens unique [m]
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare   FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
ลักษณะเฉพาะ[n. exp.] (laksana chaphǿ) EN: particularities ; peculiarity ; unique ; specific characteristic   FR: spécificité [f] ; particularité [f] ; caractéristique particulière [f]
ล้วน[adv.] (lūan) EN: all ; entirely ; completely ; only ; full of   FR: tout à fait ; entièrement ; totalement ; uniquement ; seulement ; exclusivement
ลูกโทน[n. exp.] (lūk thōn) EN: only son   FR: enfant unique [m]
ไม่มีใดเสนอเหมือน[X] (mai mī dai sanōe meūoen) EN: unique   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNIQUE    Y UW0 N IY1 K
UNIQUELY    Y UW0 N IY1 K L IY0
UNIQUENESS    Y UW0 N IY1 K N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unique    (j) (y uu1 n ii1 k)
uniquely    (a) (y uu1 n ii1 k l ii)
uniqueness    (n) (y uu1 n ii1 k n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alleinstellungsmerkmal {n}unique characteristics [Add to Longdo]
Alleinstellungsmerkmal {n}unique selling point [Add to Longdo]
Unikum {n}; Unikat {n} | eine Unikat seinunique specimen | to be unique [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ならではの[, naradehano] (exp,aux) distinctive of; characteristic of; uniquely applying to; special to [Add to Longdo]
オンリーワン[, onri-wan] (n) unique (wasei [Add to Longdo]
コミュニケ[, komyunike] (n) communique (fre [Add to Longdo]
ジャユプロ[, jayupuro] (n) (abbr) Japan unique process [Add to Longdo]
パラダイス鎖国[パラダイスさこく, paradaisu sakoku] (n) isolation paradise (esp. unique products without foreign competition) [Add to Longdo]
ユニーク(P);ユーニーク[, yuni-ku (P); yu-ni-ku] (adj-na,n) unique; individual; original; unusual; (P) [Add to Longdo]
ユニークビジター[, yuni-kubijita-] (n) unique visitor [Add to Longdo]
悪人正機[あくにんしょうき, akuninshouki] (exp) The evil persons are the right object of Amida's salvation; The evil persons have the unique opportunity to go to heaven [Add to Longdo]
異なり[ことなり, kotonari] (adj-f) unlike; unique; unusual [Add to Longdo]
異色[いしょく, ishoku] (adj-na,n) unique; different color; different colour; novelty; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
单一合体字[dān yī hé tǐ zì, ㄉㄢ ㄧ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ, / ] unique compound [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, ] unique [Add to Longdo]
独一无二[dú yī wú èr, ㄉㄨˊ ㄧ ˊ ㄦˋ, / ] unique and unmatched (成语 saw); unrivalled; nothing compares with it [Add to Longdo]
独特[dú tè, ㄉㄨˊ ㄊㄜˋ, / ] unique; distinct; having special characteristics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一意[いちい, ichii] unique [Add to Longdo]
一意な識別子[いちいなしきべつし, ichiinashikibetsushi] unique identifier [Add to Longdo]
一意郵便名[いちいゆうびんめい, ichiiyuubinmei] unique postal name [Add to Longdo]
製造者規定信号[せいぞうしゃきていしんごう, seizoushakiteishingou] vender unique [Add to Longdo]
特異データ[とくいデータ, tokui de-ta] unique data, non-typical data [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unique \U*nique"\, a. [F. unique; cf. It. unico; from L. unicus,
   from unus one. See {One}.]
   Being without a like or equal; unmatched; unequaled;
   unparalleled; single in kind or excellence; sole. --
   {U*nique"ly}, adv. -- {U*nique"ness}, n.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unique \U*nique"\, n.
   A thing without a like; something unequaled or unparalleled.
   [R.]
   [1913 Webster]
 
      The phenix, the unique pf birds.     --De Quincey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unique
   adj 1: radically distinctive and without equal; "he is alone in
       the field of microbiology"; "this theory is altogether
       alone in its penetration of the problem"; "Bach was
       unique in his handling of counterpoint"; "craftsmen whose
       skill is unequaled"; "unparalleled athletic ability"; "a
       breakdown of law unparalleled in our history" [syn:
       {alone(p)}, {unique}, {unequaled}, {unequalled},
       {unparalleled}]
   2: (followed by `to') applying exclusively to a given category
     or condition or locality; "a species unique to Australia"
   3: the single one of its kind; "a singular example"; "the unique
     existing example of Donne's handwriting"; "a unique copy of
     an ancient manuscript"; "certain types of problems have
     unique solutions" [syn: {singular}, {unique}]
   4: highly unusual or rare but not the single instance; "spoke
     with a unique accent"; "had unique ability in raising funds";
     "a frankness unique in literature"; "a unique dining
     experience"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 unique [ynik]
   unique
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top