ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contradistinction

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contradistinction-, *contradistinction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contradistinction[N] ความแตกต่างกัน, Syn. difference

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contradistinctionn. ความแตกต่างโดยสิ้นเชิง, See also: contradistinctive adj. ดูcontradistinction

English-Thai: Nontri Dictionary
contradistinction(n) การแย้งกัน,ความตรงกันข้าม

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contradistinction \Con`tra*dis*tinc"tion\, n.
   Distinction by contrast.
   [1913 Webster]
 
      That there are such things as sins of infirmity in
      contradistinction to those of presumption is not to be
      questioned.               --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contradistinction
   n 1: a distinction drawn on the basis of contrast; "sculpture in
      contradistinction to painting"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top