ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

separated

S EH1 P ER0 EY2 T AH0 D   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -separated-, *separated*, separat, separate
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
separated personบุคคลที่แยกกันอยู่ (กับคู่สมรส) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're separated from your wife?แยกกับเมียแล้วเหรอคะ The King (2017)
We got separated somehow. Somebody took him.เราแยกจากกัน มีคนพาเขาไป Patriots Day (2016)
Triplet, actually. Each of us all separated by a whole 7 minutes.ที่จริงแฝด 3 เราแต่ละคนเกิดห่างกัน 7 นาที This Beautiful Fantastic (2016)
Part of that cutting down was where I got to the place where I could feel him kicking in my blood, and I knew the only thing that separated us was a matter of a few years.ส่วนหนึ่งของการจัดการนั้นคือฉันได้มาถึงจุดที่ ฉันอารมณ์ร้ายเหมือนพ่อ และฉันรู้ว่าสิ่งเดียวที่แยกเราออกจากกัน Fences (2016)
You'd been separated for a year.ผมยังเจ็บจากชีวิตคู่ไม่หายน่ะ Office Christmas Party (2016)
Once separated from the bloodstream... it can serve as a powerful agent to slow the spread of the virus.เมื่อแยกออกจากกระแสเลือด... มันสามารถเป็นตัวกลางที่มีประสิทธิภาพ จะชะลอการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Maze Runner: The Scorch Trials (2015)
Separated his limbs from his body.แยกออกจากแขนขาของเขาจาก ร่างกายของเขา In the Heart of the Sea (2015)
This boy's been separated from his parents.เด็กคนนี้หลงกับครอบครัว Godzilla (2014)
Meanwhile, half a world away, a broad channel separated North and South America... allowing ocean currents to flow from the Atlantic into the Pacific Ocean.ช่องกว้างแยกอเมริกาเหนือและใต้ ช่วยให้กระแสน้ำ ในมหาสมุทรที่จะไหล จากมหาสมุทรแอตแลนติก ในมหาสมุทรแปซิฟิก The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
The two populations of bears separated and over thousands of years evolved other characteristics that set them apart.สองประชากรของหมีแยก และกว่าพัน ๆ ปี การพัฒนาลักษณะอื่น ๆ ที่พวกเขาตั้งนอกเหนือ Some of the Things That Molecules Do (2014)
No, 'cause then we'll at least know who to watch out for and who to keep Silver separated from on the watch.ไม่ เพราะจากนั้นอย่างน้อยพวกเราจะได้รู้ว่า ใครที่จะต้องคอยระมัดระวัง และใครที่จะคอยแยกซิลเวอร์ ออกไปจากการถูกระมัดระวังตัว III. (2014)
He'll be separated from the other children.เขาจะถูกแยกออกจากเด็กคนอื่น The Babadook (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
separatedBritain is separated from the Continent by the Channel.
separatedBy the way, Ren. Should I take your hand? Every year it's you who get separated right off.
separatedHe didn't like being separated from his family.
separatedIreland and England are separated by the sea.
separatedOur teacher separated us into two groups.
separatedOut of sight out of mind. When you're separated you lose touch.
separatedThe Atlantic Ocean separated America from Europe.
separatedThe couple separated, never to see each other again.
separatedThe known must be separated from the unknown.
separatedThe policeman separated the two men who were fighting.
separatedThe scandal separated him from his friend.
separatedThe "twin tiger cubs get separated ..." story felt a bit trite.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูรณาการรวมหน่วย[n. exp.] (būranā kān rūam nūay) EN: grouping separated units together ; integration   
จากกัน[v. exp.] (jāk kan) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from   FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
ขาด[v.] (khāt) EN: be torn ; be cut off ; be separated ; be ripped ; be severed   
เลิกรา[v.] (loēkrā) EN: fall off ; be separated   FR: se détacher
พลัด[v.] (phlat) EN: be separated (from) ; be parted (from) ; be lost ; get lost ; become lost   FR: se désunir ; se séparer
พลัดพราก[v.] (phlatphrāk) EN: be separated from ; be parted from   FR: être séparé ; être éloigné
ปราศจาก[v.] (prātsajāk) EN: be without ; be deprived of ; be rid of ; be separated from   FR: être dépourvu de ; être privé de
แตก[v.] (taēk) EN: be separated ; separate   
แตกแยก[v.] (taēkyaēk) EN: split up ; become divided ; be separated ; be discordant ; be disunited   FR: se diviser; se désunir
แยก[v.] (yaēk) EN: separate ; split ; divide ; be separated ; spread apart ; part ; bisect   FR: dissocier ; séparer ; désunir ; diviser ; décomposer ; rompre ; se séparer

CMU English Pronouncing Dictionary
SEPARATED    S EH1 P ER0 EY2 T AH0 D
SEPARATED    S EH1 P ER0 EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
separated    (v) sˈɛpərɛɪtɪd (s e1 p @ r ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相隔[xiāng gé, ㄒㄧㄤ ㄍㄜˊ, ] separated by (distance or time etc), #13,699 [Add to Longdo]
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, ] separated; stare, #73,226 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abgesondert {adj} | abgesonderter | am abgesondertstenseparated | more separated | most separated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一衣帯水[いちいたいすい, ichiitaisui] (n) (being separated only by a) narrow strip of water; narrow strait (channel, river) [Add to Longdo]
開かる[はだかる, hadakaru] (v5r,vi) (1) (uk) to be separated; to be exposed; to be wide open; (2) (See 立ちはだかる) to stand with one's limbs apart (blocking the way) [Add to Longdo]
割ける[さける, sakeru] (v1) to be separated; to be divided [Add to Longdo]
孤雁[こがん, kogan] (n) solitary wild goose (i.e. separated from its flock, esp. flying) [Add to Longdo]
孤絶[こぜつ, kozetsu] (vs) to become isolated; to become separated [Add to Longdo]
散り散り[ちりぢり, chiridiri] (adj-na,n) scattered; separated; dispersed [Add to Longdo]
死に別れる[しにわかれる, shiniwakareru] (v1,vi) to be separated by death [Add to Longdo]
切っても切れない[きってもきれない, kittemokirenai] (exp,adj-i) inseparable (esp. bond, relationship); inextricable; joined at the hip; integral; essential; cannot be broken (cut, separated); indissoluble [Add to Longdo]
分断後部[ぶんだんこうぶ, bundankoubu] (n) (obsc) {comp} (See 分断前部) widow (one or more lines separated from the rest of the preceding passage by page or column break) [Add to Longdo]
分断前部[ぶんだんぜんぶ, bundanzenbu] (n) (obsc) {comp} (See 分断後部) orphan (one or more lines separated from the rest of the following passage by page or paragraph break) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Separate \Sep"a*rate\, v. t. [imp. & p. p. {Separated}; p. pr. &
   vb. n. {Separating}.] [L. separatus, p. p. of separare to
   separate; pfref. se- aside + parare to make ready, prepare.
   See {Parade}, and cf. {Sever}.]
   1. To disunite; to divide; to disconnect; to sever; to part
    in any manner.
    [1913 Webster]
 
       From the fine gold I separate the alloy. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Separate thyself, I pray thee, from me. --Gen. xiii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
       Who shall separate us from the love of Christ?
                          --Rom. viii.
                          35.
    [1913 Webster]
 
   2. To come between; to keep apart by occupying the space
    between; to lie between; as, the Mediterranean Sea
    separates Europe and Africa.
    [1913 Webster]
 
   3. To set apart; to select from among others, as for a
    special use or service.
    [1913 Webster]
 
       Separate me Barnabas and Saul for the work whereunto
       I have called thaem.         --Acts xiii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   {Separated flowers} (Bot.), flowers which have stamens and
    pistils in separate flowers; diclinous flowers. --Gray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 separated
   adj 1: being or feeling set or kept apart from others; "she felt
       detached from the group"; "could not remain the isolated
       figure he had been"- Sherwood Anderson; "thought of
       herself as alone and separated from the others"; "had a
       set-apart feeling" [syn: {detached}, {isolated},
       {separated}, {set-apart}]
   2: spaced apart [syn: {separated}, {spaced}]
   3: separated at the joint; "a dislocated knee"; "a separated
     shoulder" [syn: {disjointed}, {dislocated}, {separated}]
   4: no longer connected or joined; "a detached part"; "on one
     side of the island was a hugh rock, almost detached"; "the
     separated spacecraft will return to their home bases" [syn:
     {detached}, {separated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top