หรือคุณหมายถึง lowlineß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lowliness

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lowliness-, *lowliness*, lowlines
English-Thai: Nontri Dictionary
lowliness(n) ความเจียมตัว,ความต่ำต้อย,ความถ่อมตัว

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lowliness    (n) lˈoulɪnəs (l ou1 l i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しず;せん, shizu ; sen] (n) (1) (arch) lowly person; lowliness; (2) (しず only) (hum) I (used by male entertainers) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lowliness \Low"li*ness\, n. [From {Lowly}.]
   1. The state or quality of being lowly; humility; humbleness
    of mind.
    [1913 Webster]
 
       Walk . . . with all lowliness and meekness. --Eph.
                          iv. 1, 2.
    [1913 Webster]
 
   2. Low condition, especially as to manner of life.
    [1913 Webster]
 
       The lowliness of my fortune has not brought me to
       flatter vice.             --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lowliness
   n 1: the state of being humble and unimportant [syn:
      {humbleness}, {unimportance}, {obscureness}, {lowliness}]
   2: a position of inferior status; low in station or rank or
     fortune or estimation [syn: {low status}, {lowness},
     {lowliness}] [ant: {high status}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top