ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

speciality

S P EH2 SH IY0 AE1 L IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -speciality-, *speciality*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speciality(n) ความชำนาญพิเศษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
speciality(สเพชชิแอล'ที) n. ความชำนาญพิเศษ, สิ่งที่ชำนาญเป็นพิเศษ, ลักษณะเฉพาะ, ลักษณะเฉพาะสาขา, เรื่องที่ทำได้ดีเป็นพิเศษ, เรื่องใหม่, สิ่งใหม่, เรื่องเฉพาะกิจ, นิติกรรม, สัญญาที่ประทับตรา, ข้อปลีกย่อย. adj. แสดงลักษณะเฉพาะ, เอกเทศ, Syn. specialty

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
specialityวิชาพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
French fox's speciality was sex.พิเศษสุนัขจิ้งจอกของฝรั่งเศสเป็นเรื่องเพศ Pulp Fiction (1994)
My speciality is war crimes.ปกติแล้ว ฉันทำคดีอาชญากรสงคราม Hannibal Rising (2007)
We don't sell bassinets there. It's more of a speciality item.เราไม่ได้ขายเปลเด็ก มันเป็นการสมมนาคุณลูกค้า ...And the Bag's in the River (2008)
As Dr Myhill indicated, our speciality is proton-driven plasma-wakefield acceleration.อย่างที่ ดร.มายฮิล ได้กล่าวไป ความชำนาญพิเศษของเรา คือการเร่งสมรรถนะพลาสมา ในการขับเคลื่อนโปรตรอน A561984 (2009)
Wolfsbane flower is a speciality of...ดอกพิษหมาป่าเป็นดอกที่ขึ้นเฉพาะ... Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
This is a speciality product from the imperial family.นี้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษของจักรพรรดิ์ Episode #1.8 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
specialityJazz is not my speciality.
specialityWhat's your speciality?

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPECIALITY S P EH2 SH IY0 AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
speciality (n) spˌɛʃɪˈælɪtiː (s p e2 sh i a1 l i t ii)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
専門[せんもん, senmon] TH: ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  EN: speciality

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besonderheit { f }; besonderes Merkmal; Spezialität { f } | Besonderheiten { pl }speciality | specialities [Add to Longdo]
Spezialfach { n } | Spezialfächer { pl }speciality | specialities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロショップ[puroshoppu] (n) speciality shop; specialty shop; pro shop [Add to Longdo]
御手の物;お手の物[おてのもの, otenomono] (n) (See 手の物) one's speciality; one's forte; one's own thing [Add to Longdo]
手の物[てのもの, tenomono] (n) one's speciality; one's forte; one's own thing [Add to Longdo]
専門(P);專門(iK)[せんもん, senmon] (n, adj-no) speciality; specialty; subject of study; expert; (P) [Add to Longdo]
専門性[せんもんせい, senmonsei] (n) specialization; specialty; speciality; expertise [Add to Longdo]
棒鱈[ぼうだら, boudara] (n) dried codfish soaked in water for few days, and cooked almost to dryness in soy sauce and water (Kyoto speciality) [Add to Longdo]
本領[ほんりょう, honryou] (n) (1) speciality; specialty; characteristic; (2) proper function; duty; (3) original fief; (P) [Add to Longdo]
名物[めいぶつ, meibutsu] (n) famous product; special product; speciality; specialty; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speciality \Spe`ci*al"i*ty\, n.; pl. {Specialities}. [See
   {Special}, and {Specialty}.]
   1. A particular or peculiar case; a particularity. --Sir M.
    Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) See {Specialty}, 3.
    [1913 Webster]
 
   3. The special or peculiar mark or characteristic of a person
    or thing; that for which a person is specially
    distinguished; an object of special attention; a special
    occupation or object of attention; a specialty.
    [1913 Webster]
 
       On these two general heads all other specialities
       are depedent.             --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       Strive, while improving your one talent, to enrich
       your whole capital as a man. It is in this way that
       you escape from the wretched narrow-mindedness which
       is the characteristic of every one who cultivates
       his speciality.            --Ld. Lytton.
    [1913 Webster]
 
       We 'll say, instead, the inconsequent creature man,
       
       For that'a his speciality.      --Mrs.
                          Browning.
    [1913 Webster]
 
       Think of this, sir, . . . remote from the impulses
       of passion, and apart from the specialities -- if I
       may use that strong remark -- of prejudice.
                          --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   4. An attribute or quality peculiar to a species.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 speciality
   n 1: an asset of special worth or utility; "cooking is his
      forte" [syn: {forte}, {strong suit}, {long suit}, {metier},
      {specialty}, {speciality}, {strong point}, {strength}]
      [ant: {weak point}]
   2: a distinguishing trait [syn: {peculiarity}, {specialness},
     {specialty}, {speciality}, {distinctiveness}]
   3: the special line of work you have adopted as your career;
     "his specialization is gastroenterology" [syn:
     {specialization}, {specialisation}, {specialty},
     {speciality}, {specialism}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top