Search result for

connected

(63 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -connected-, *connected*, connect, connecte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
connected[ADJ] ที่ทำให้เชื่อมต่อกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disconnectedadj. ซึ่งแยกออก,ไม่ปะติดปะต่อ,ไม่เชื่อมติดกัน,ไม่ต่อกัน,ซึ่งไร้เหตุผล,ไม่เป็นระเบียบ., Syn. rambling
well-connected(เวลคะเน'ทิด) adj. มีความสัมพันธ์กันดี,มาจากตระกูลดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
connected graphกราฟเชื่อมต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
connected offenceความผิดที่เกี่ยวพันกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
connected setเซตเชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
connected graphกราฟเชื่อมโยง, กราฟ G เรียกว่า กราฟเชื่อมโยง (connected graph) ก็ต่อเมื่อสำหรับจุดยอด u และ v ที่เป็นจุดยอดต่างกันในกราฟ G จะมีแนวเดิน u [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Captain, whatever was on the planet has made it aboard ship, and it's somehow connected to the Marker.กัปตัน ไอ้ตัวบนดาวนั้น ขึ้นมาอยู่บนยานเราแล้ว และมันเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ด้วย Dead Space: Downfall (2008)
You connected with the diagnosis, not with her.คุณมีความสัมพันธุ์กับการวินิจฉัยไม่ใช่กับเธอ Lucky Thirteen (2008)
We're all connected.เราทุกคนต่างเชื่อมถึงกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
All he will accomplish is the unveiling of all the bribery connected with the examinations.เขาจะเปิดโปงการติดสินบนได้สำเร็จที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบก็ตาม Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The girl's well connected. Her father is cousin to the king.เด็กสาวนั่นมากจากตระกูลที่ดีนะ พ่อของนางก็เป็นญาติกับพระองค์ The Other Boleyn Girl (2008)
But if it is a girl or a stillborn then they and everyone connected with them will perish.แต่หากเป็นหญิง หรือแท้งไปล่ะก็... ทุกอย่างจะพินาศทันที The Other Boleyn Girl (2008)
Are you connected with the Vietnamese?แก.งเกี่ยวข้องกับพวกเวียนนาม หรือไม่? Episode #1.7 (2008)
There are levels of clearance at the department of corrections that are simply not available, even for friends as connected as mine.ข้อมูลทางการ/Nมันไม่สามารถเข้าถึงง่าย แม้แต่คนของฉันในแวดวง Breaking and Entering (2008)
KLPD antiterror-unit investigators have arrived and are examining bomb fragments in the hope of determining if this and the other recent bombings on the continent and in the UK are connected.รวมถึงหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย เพื่อร่วมกันสืบสวน ก่อนจะตัดสินใจว่า การวางะเบิดติดๆ กันในยุโรป และที่อังกฤษ Body of Lies (2008)
The attack is connected with the global terrorist network.ไวรัสระบาดตัวนี้มันเกี่ยวพันถึงเครือข่าบก่อการร้าย Death Note: L Change the World (2008)
I'm just maybe a little bit more connected than I've let on.ฉันแค่มีเส้นมีสายมากไปหน่อยมั้ง Dirt Nap (2008)
Look, uh, our workload is going to increase, and we need better ways to stay connected.เอาล่ะ อัตราการทำงานของพวกเราจะเพิ่มขึ้น เราต้องการวิธีที่ดีกว่า ในการติดต่อกัน Dead Like Me: Life After Death (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
connectedAll of us are connected with the past and the future as well as the present.
connectedHe connected the cord to the machine.
connectedHe connected the radio to the mains.
connectedHow is this connected to that?
connectedShe is connected with that company.
connectedShe is connected with the Oda's by marriage.
connectedThe man connected two wires.
connectedThe organization is not connected with any political parties.
connectedThe two cities are connected by this highway.
connectedThe two incidents are connected with each other.
connectedThe village is connected with our town by a bridge.
connectedThis telephone is connected to the fax machine.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อง[v.] (khǿng) EN: have to do with ; involve ; implicate ; be related with ; be connected   FR: être lié ; être engagé
เกี่ยวกับ[v.] (kīokap) EN: pertain to ; be connected with ; be related to ; concern ; relate to   FR: avoir rapport à ; avoir trait à ; concerner ; intéresser ; toucher à
เนื่อง[conj.] (neūang) EN: connected with ; due to ; related to ; since ; as a result of ; because of   FR: à cause de ; à la suite de ; étant donné ; attendu (que) ; vu que ; en raison de
พัวพัน[adj.] (phūaphan) EN: involved ; implicated ; connected ; linked ; related (to)   FR: impliqué ; engagé
สัมพันธ์[v.] (samphan) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated ; be consistent with   FR: être en relation ; être associé ; être lié

CMU English Pronouncing Dictionary
CONNECTED    K AH0 N EH1 K T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
connected    (v) (k @1 n e1 k t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlusswert {m}; elektrischer Anschlusswertconnected value [Add to Longdo]
Verbindungsanlage {f}connected arrangement [Add to Longdo]
angeschlossen (an); verbunden (mit)connected (with) [Add to Longdo]
verwickelt inconnected with [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
に因んで[にちなんで, nichinande] (exp) (uk) (See 因む) named after; associated with; connected with [Add to Longdo]
バラバラ(P);ばらばら[, barabara (P); barabara] (adj-na,adj-no,adv,vs) (on-mim) scattered; disperse; loose; disconnected; in pieces; in drops; rustling; (P) [Add to Longdo]
因む[ちなむ, chinamu] (v5m,vi) (See に因んで) to be associated (with); to be connected (with) [Add to Longdo]
縁のない;縁の無い[えんのない, ennonai] (adj-i) (See 縁がない) unrelated; unconnected [Add to Longdo]
縁遠い[えんどおい, endooi] (adj-i) (1) lately married; (2) having little prospect of marriage; (3) unconnected; weakly related [Add to Longdo]
[よこ, yoko] (n) (1) (See 横になる) horizontal (as opposed to vertical); lying down; (2) (See 首を横に振る) side-to-side (as opposed to front-to-back); width; breadth; (3) side (of a box, etc.); (4) beside; aside; next to; (5) (See 横から口を挟む) unconnected; (P) [Add to Longdo]
横から[よこから, yokokara] (exp) (1) from one's side; from the side (of something); (2) (See 横から口を挟む) from someone unconnected; from someone uninvolved [Add to Longdo]
外れる[はずれる, hazureru] (v1,vi) to be disconnected; to get out of place; to be off; to be out (e.g. of gear); (P) [Add to Longdo]
完全接続ネットワーク[かんぜんせつぞくネットワーク, kanzensetsuzoku nettowa-ku] (n) {comp} fully-connected network [Add to Longdo]
完全接続網[かんぜんせつぞくもう, kanzensetsuzokumou] (n) {comp} fully-connected network [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通航[tōng háng, ㄊㄨㄥ ㄏㄤˊ, ] connected by air, sea traffic or service [Add to Longdo]
连写[lián xiě, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˇ, / ] connected handwriting; joined up writing (as opposed to block capitals) [Add to Longdo]
关连[guān lián, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ, / ] connected; related; linked; linkage; correlation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
完全接続ネットワーク[かんぜんせつぞくネットワーク, kanzensetsuzoku nettowa-ku] fully-connected network [Add to Longdo]
完全接続網[かんぜんせつぞくもう, kanzensetsuzokumou] fully-connected network [Add to Longdo]
上位[じょうい, joui] superior (rank not class), higher order (e.g. byte), host computer (of connected device) [Add to Longdo]
接続されている[せつぞくされている, setsuzokusareteiru] connected [Add to Longdo]
電源切断状態[でんげんせつだんじょうたい, dengensetsudanjoutai] power disconnected (state) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Connect \Con*nect"\ (k[o^]n*n[e^]kt"), v. t. [imp. & p. p.
   {Connected}; p. pr. & vb. n. {Connecting}.] [L. connectere,
   -nexum; con- + nectere to bind. See {Annex}.]
   1. To join, or fasten together, as by something intervening;
    to associate; to combine; to unite or link together; to
    establish a bond or relation between.
    [1913 Webster]
 
       He fills, he bounds, connects and equals all.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       A man must see the connection of each intermediate
       idea with those that it connects before he can use
       it in a syllogism.          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To associate (a person or thing, or one's self) with
    another person, thing, business, or affair.
    [1913 Webster]
 
   3. To establish a communication link; -- used with with; as,
    his telephone didn't answer, so I connected with him by
    email.
    [PJC]
 
   4. To electronically or mechanically link (a device) to
    another device, or to link a device to a common
    communication line; -- used with with; as, the installer
    connected our telephones on Monday; I connected my VCR to
    the TV set by myself; the plumber connected a shut-off
    valve to my gas line.
    [PJC]
 
   {Connecting rod} (Mach.), a rod or bar joined to, and
    connecting, two or more moving parts; esp. a rod
    connecting a crank wrist with a beam, crosshead, piston
    rod, or piston, as in a steam engine.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 connected \connected\ adj.
   1. p. p. of {connect}. [Narrower terms: {abutting, adjacent,
    adjoining, bordering(prenominal), conterminous,
    coterminous, contiguous}] [Narrower terms: {adjunctive}]
    [Narrower terms: {affined}] [Narrower terms: {attached}]
    [Narrower terms: {contiguous, in contact}] [Narrower
    terms: {coupled, joined, linked}] [Narrower terms:
    {cursive, flowing}] [Narrower terms: {siamese}] [Narrower
    terms: {socially connected, well-connected}] {unconnected}
    [WordNet 1.5]
 
   2. being joined in close association.
 
   Syn: affiliated, attached.
     [WordNet 1.5]
 
   3. connected by a conductor so as to allow the flow of
    electric signals. [Narrower terms: {wired (vs. wireless)}]
    WordNet 1.5]
 
   4. (Music) legato. {staccato}
 
   Syn: flowing, smooth.
     [WordNet 1.5]
 
   5. associated with or accompanying.
 
   Syn: associated.
     [WordNet 1.5]
 
   6. (Computers) stored in, controlled by, or in direct
    communication with a central computer. [Narrower terms:
    {on-line (vs. off-line), online, on line(predicate)}]
 
   Syn: machine-accessible.
     [WordNet 1.5]
 
   7. switched on. [Narrower terms: {on-line (vs. off-line),
    online, on line(predicate)}]
 
   Syn: ready, on.
     [WordNet 1.5]
 
   8. having some relation.
 
   Syn: related.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 connected
   adj 1: being joined in close association; "affiliated clubs";
       "all art schools whether independent or attached to
       universities" [syn: {affiliated}, {attached},
       {connected}]
   2: joined or linked together [ant: {unconnected}]
   3: wired together to an alarm system; "all the window alarms are
     connected"
   4: plugged in; "first check to see whether the appliance is
     connected"
   5: stored in, controlled by, or in direct communication with a
     central computer [syn: {machine-accessible}, {connected}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top