ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

connected

K AH0 N EH1 K T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -connected-, *connected*, connect, connecte
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
connected(adj) ที่ทำให้เชื่อมต่อกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disconnectedadj. ซึ่งแยกออก,ไม่ปะติดปะต่อ,ไม่เชื่อมติดกัน,ไม่ต่อกัน,ซึ่งไร้เหตุผล,ไม่เป็นระเบียบ., Syn. rambling
well-connected(เวลคะเน'ทิด) adj. มีความสัมพันธ์กันดี,มาจากตระกูลดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
connected graphกราฟเชื่อมต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
connected offenceความผิดที่เกี่ยวพันกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
connected setเซตเชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
connected graphกราฟเชื่อมโยง, กราฟ G เรียกว่า กราฟเชื่อมโยง (connected graph) ก็ต่อเมื่อสำหรับจุดยอด u และ v ที่เป็นจุดยอดต่างกันในกราฟ G จะมีแนวเดิน u [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If he did, he may not have connected it with his own acts.ถ้าเขาทำเขาอาจจะไม่ได้เชื่อมต่อกับการกระทำของตัวเอง 12 Angry Men (1957)
The idea that anything connected with me has to be a miracle.ความคิดที่ว่าอะไรก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับผมจะต้องปาฏิหาริย์ Oh, God! (1977)
You'll be relieved of any responsibilities connected with it.คุณต้องมอบงานนี้ ให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของผมแล้ว Ghost in the Shell (1995)
I am connected to a vast network that has been beyond your reach and experience.ผมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายใหญ่แล้ว, มันจะต้องนำคุณกลับไปเป็นมนุษย์ได้แน่... Ghost in the Shell (1995)
That kick shoulda connected in mid-air!ลูกเตะเมื่อกี้ ควรจะต่อเนื่องกลางอากาศนะ Street Fighter Alpha (1999)
Listen, something tells me that this guy is connected to what's happening.ฟังนะคะ มีอะไรบางอย่างบอกฉันว่า คนๆนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้น Mulholland Dr. (2001)
I am a third-generation, fusion-powered photonic, with verbal and visual link capabilities connected to every database... on the planet.ผมเป็นระบบโฟโตนิคที่สามารถพูด มองเห็นและต่อเข้ากับ ระบบฐานข้อมูลทั่วจักรวาล โดยใช้พลังงานจากนิวเคลียร์ The Time Machine (2002)
Hi. I just called. I think I was connected to the wrong room.ไฮ ฉันเพิ่งโทรมา ฉันว่าคุณต่อผิดห้องให้ฉัน Punch-Drunk Love (2002)
Some 6,500 cell phones are being connected in this area right nowประมาณ 6,500 เครื่อง ที่กำลังใช้อยู่ในเขตนี้ครับ Infernal Affairs (2002)
Failure to comply with this process will result in a cataclysmic system crash killing everyone connected to the Matrix which, coupled with the extermination of Zion will result in the extinction of the entire human race.หรือจะไม่ยอมร่วมมือกับกระบวนการนี้ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเกิดการพินาศขึ้นกับระบบ ฆ่าทุกคนที่เชื่อมต่ออยู่กับเมทริกซ์ ซึ่งเมื่อรวมกับการทำลายล้างไซออนแล้ว The Matrix Reloaded (2003)
Tommy, Tommy, everything is connected and everything matters.ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน และทุกอย่างมีความหมาย ไม่มีอะตอมไหนในร่างกายของเรา I Heart Huckabees (2004)
Here, they say everything's connected in the blanket.แต่วอบานว่าไม่มีอะไรเชื่อมต่อกัน I Heart Huckabees (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
connectedAll of us are connected with the past and the future as well as the present.
connectedHe connected the cord to the machine.
connectedHe connected the radio to the mains.
connectedHow is this connected to that?
connectedShe is connected with that company.
connectedShe is connected with the Oda's by marriage.
connectedThe man connected two wires.
connectedThe organization is not connected with any political parties.
connectedThe two cities are connected by this highway.
connectedThe two incidents are connected with each other.
connectedThe village is connected with our town by a bridge.
connectedThis telephone is connected to the fax machine.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อง[khǿng] (v) EN: have to do with ; involve ; implicate ; be related with ; be connected  FR: être lié ; être engagé
เกี่ยวกับ[kīokap] (v) EN: pertain to ; be connected with ; be related to ; concern ; relate to  FR: avoir rapport à ; avoir trait à ; concerner ; intéresser ; toucher à
เนื่อง[neūang] (conj) EN: connected with ; due to ; related to ; since ; as a result of ; because of  FR: à cause de ; à la suite de ; étant donné ; attendu (que) ; vu que ; en raison de
พัวพัน[phūaphan] (adj) EN: involved ; implicated ; connected ; linked ; related (to)  FR: impliqué ; engagé
สัมพันธ์[samphan] (v) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated ; be consistent with  FR: être en relation ; être associé ; être lié

CMU English Pronouncing Dictionary
CONNECTED K AH0 N EH1 K T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
connected (v) kˈənˈɛktɪd (k @1 n e1 k t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通航[tōng háng, ㄊㄨㄥ ㄏㄤˊ, ] connected by air, sea traffic or service, #19,091 [Add to Longdo]
关连[guān lián, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ, / ] connected; related; linked; linkage; correlation, #54,531 [Add to Longdo]
连写[lián xiě, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˇ, / ] connected handwriting; joined up writing (as opposed to block capitals), #82,332 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlusswert {m}; elektrischer Anschlusswertconnected value [Add to Longdo]
Verbindungsanlage {f}connected arrangement [Add to Longdo]
angeschlossen (an); verbunden (mit)connected (with) [Add to Longdo]
verwickelt inconnected with [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
に因んで[にちなんで, nichinande] (exp) (uk) (See 因む) named after; associated with; connected with [Add to Longdo]
バラバラ(P);ばらばら[barabara (P); barabara] (adj-na,adj-no,adv,vs) (on-mim) scattered; disperse; loose; disconnected; in pieces; in drops; rustling; (P) [Add to Longdo]
因む[ちなむ, chinamu] (v5m,vi) (See に因んで) to be associated (with); to be connected (with) [Add to Longdo]
縁のない;縁の無い[えんのない, ennonai] (adj-i) (See 縁がない) unrelated; unconnected [Add to Longdo]
縁遠い[えんどおい, endooi] (adj-i) (1) lately married; (2) having little prospect of marriage; (3) unconnected; weakly related [Add to Longdo]
[よこ, yoko] (n) (1) (See 横になる) horizontal (as opposed to vertical); lying down; (2) (See 首を横に振る) side-to-side (as opposed to front-to-back); width; breadth; (3) side (of a box, etc.); (4) beside; aside; next to; (5) (See 横から口を挟む) unconnected; (P) [Add to Longdo]
横から[よこから, yokokara] (exp) (1) from one's side; from the side (of something); (2) (See 横から口を挟む) from someone unconnected; from someone uninvolved [Add to Longdo]
外れる[はずれる, hazureru] (v1,vi) to be disconnected; to get out of place; to be off; to be out (e.g. of gear); (P) [Add to Longdo]
完全接続ネットワーク[かんぜんせつぞくネットワーク, kanzensetsuzoku nettowa-ku] (n) {comp} fully-connected network [Add to Longdo]
完全接続網[かんぜんせつぞくもう, kanzensetsuzokumou] (n) {comp} fully-connected network [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
完全接続ネットワーク[かんぜんせつぞくネットワーク, kanzensetsuzoku nettowa-ku] fully-connected network [Add to Longdo]
完全接続網[かんぜんせつぞくもう, kanzensetsuzokumou] fully-connected network [Add to Longdo]
上位[じょうい, joui] superior (rank not class), higher order (e.g. byte), host computer (of connected device) [Add to Longdo]
接続されている[せつぞくされている, setsuzokusareteiru] connected [Add to Longdo]
電源切断状態[でんげんせつだんじょうたい, dengensetsudanjoutai] power disconnected (state) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Connect \Con*nect"\ (k[o^]n*n[e^]kt"), v. t. [imp. & p. p.
   {Connected}; p. pr. & vb. n. {Connecting}.] [L. connectere,
   -nexum; con- + nectere to bind. See {Annex}.]
   1. To join, or fasten together, as by something intervening;
    to associate; to combine; to unite or link together; to
    establish a bond or relation between.
    [1913 Webster]
 
       He fills, he bounds, connects and equals all.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       A man must see the connection of each intermediate
       idea with those that it connects before he can use
       it in a syllogism.          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To associate (a person or thing, or one's self) with
    another person, thing, business, or affair.
    [1913 Webster]
 
   3. To establish a communication link; -- used with with; as,
    his telephone didn't answer, so I connected with him by
    email.
    [PJC]
 
   4. To electronically or mechanically link (a device) to
    another device, or to link a device to a common
    communication line; -- used with with; as, the installer
    connected our telephones on Monday; I connected my VCR to
    the TV set by myself; the plumber connected a shut-off
    valve to my gas line.
    [PJC]
 
   {Connecting rod} (Mach.), a rod or bar joined to, and
    connecting, two or more moving parts; esp. a rod
    connecting a crank wrist with a beam, crosshead, piston
    rod, or piston, as in a steam engine.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 connected \connected\ adj.
   1. p. p. of {connect}. [Narrower terms: {abutting, adjacent,
    adjoining, bordering(prenominal), conterminous,
    coterminous, contiguous}] [Narrower terms: {adjunctive}]
    [Narrower terms: {affined}] [Narrower terms: {attached}]
    [Narrower terms: {contiguous, in contact}] [Narrower
    terms: {coupled, joined, linked}] [Narrower terms:
    {cursive, flowing}] [Narrower terms: {siamese}] [Narrower
    terms: {socially connected, well-connected}] {unconnected}
    [WordNet 1.5]
 
   2. being joined in close association.
 
   Syn: affiliated, attached.
     [WordNet 1.5]
 
   3. connected by a conductor so as to allow the flow of
    electric signals. [Narrower terms: {wired (vs. wireless)}]
    WordNet 1.5]
 
   4. (Music) legato. {staccato}
 
   Syn: flowing, smooth.
     [WordNet 1.5]
 
   5. associated with or accompanying.
 
   Syn: associated.
     [WordNet 1.5]
 
   6. (Computers) stored in, controlled by, or in direct
    communication with a central computer. [Narrower terms:
    {on-line (vs. off-line), online, on line(predicate)}]
 
   Syn: machine-accessible.
     [WordNet 1.5]
 
   7. switched on. [Narrower terms: {on-line (vs. off-line),
    online, on line(predicate)}]
 
   Syn: ready, on.
     [WordNet 1.5]
 
   8. having some relation.
 
   Syn: related.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 connected
   adj 1: being joined in close association; "affiliated clubs";
       "all art schools whether independent or attached to
       universities" [syn: {affiliated}, {attached},
       {connected}]
   2: joined or linked together [ant: {unconnected}]
   3: wired together to an alarm system; "all the window alarms are
     connected"
   4: plugged in; "first check to see whether the appliance is
     connected"
   5: stored in, controlled by, or in direct communication with a
     central computer [syn: {machine-accessible}, {connected}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top