Search result for

neg

(143 entries)
(0.4155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neg-, *neg*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Negator[เนเกเตอร์] (name ) Phyrexian Negator
negotiable instrument (n) ตราสารเปลี่ยนมือ
negotiate (vt ) ฝ่าไป เช่น เรือแคนูสามารถฝ่าสายน้ำนี้ไปได้เมื่อลมสงบ
negotiator (n ) ผู้เจรจา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Negro    [N] คนนิโกร, See also: คนผิวดำ, คนเชื้อสายนิโกร, นิโกร
Negro    [ADJ] เกี่ยวกับนิโกร, Syn. black, African, African-American
negate    [VT] ปฏิเสธ, See also: คัดค้าน, Syn. deny, refute, Ant. admit, support
negate    [VT] ลบล้าง, See also: ไม่มีผล, เป็นโมฆะ, ทำให้ใช้ไม่ได้, Syn. abolish, nullify
neglect    [VT] ไม่สนใจ, See also: เพิกเฉย, ทอดทิ้ง, ละเลย, ทิ้งขว้าง, ปล่อยปละละเลย, ทอดทิ้ง, มองข้าม
neglect    [VT] พลาด (เพราะประมาทหรือเลินเล่อ)
neglect    [N] การละเลย, See also: การเพิกเฉย, การถูกทอดทิ้ง
Negress    [N] ผู้หญิงนิโกร (คำไม่สุภาพ), See also: หญิงผิวหมึก, นิโกร
Negrito    [N] คนดำ
Negroid    [ADJ] เกี่ยวกับคนผิวดำ, See also: เป็นลักษณะของคนผิวดำ, แห่งคนผิวดำ, Syn. black, Negro

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
negationนิเสธ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
negationนิเสธ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
negativeลบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
negative anomaly (of gravity)ค่าความถ่วงต่ำผิดปรกติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
negative anomaly (of gravity)ค่าความถ่วงต่ำผิดปรกติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
negative earth; negative groundขั้วลบลงดิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
negative eugenicsสุพันธุศาสตร์เชิงลบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
negative evidenceพยานหลักฐานที่หักล้างข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negative growthการเพิ่มทางลบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
negative phototropismการเคลื่อนหนีแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
negationนิเสธ, นิเสธของประพจน์ p หมายถึง ประพจน์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปที่มีข้อความ "ไม่เป็นความจริงที่ว่า" เติมอยู่ข้างหน้าประพจน์ p [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Negative binomial distributionการแจกแจงแบบนิเสธทวินาม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Negative binomial distributionการแจกแจงทวินามนิเสธ [TU Subject Heading]
negative electrodeขั้วลบ, แคโทดของเซลล์อิเล็กโทรไลต์หรือแอโนดของเซลล์ไฟฟ้าเคมี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
negative electrodeขั้วไฟฟ้าลบ, ขั้วตัวนำไฟฟ้าที่ต่อกับจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่าอีกขั้วหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ขั้วไฟฟ้าบวก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
negative integerจำนวนเต็มลบ, จำนวนที่อยู่ในเซต {-1,  -2,  -3,...} [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Negative interest rateอัตราดอกเบี้ยติดลบ [เศรษฐศาสตร์]
negative ionไอออนลบ, ดู anion [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
negative phototropismภาวะหนีแสง, ภาวะที่สิ่งมีชีวิตเอนหรือเคลื่อนหนีแสงสว่าง เช่น ในรากพืชด้านที่ได้รับแสงจะเจริญมากกว่าด้านที่ไม่ได้รับแสง จึงทำให้รากโค้งงอไปในทางตรงข้ามกับแสง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
negative real numberจำนวนจริงลบ, จำนวนจริงที่มีค่าน้อยกว่าศูนย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
negYou neglected to say Thank you.
negI have neglected you so long that I feel a bit shy in visiting you.
negSome day they will find me lying in neglect and decay.
negOur best negotiators always drive a hard bargain.
negI neglected to note it in my calendar.
negThe reasons for this neglect are not hard to discover.
negWe want to break off this negotiation.
negThese children are neglected by their parents.
negI'm angry at the neglect of these children.
negThis failure was brought about by your own negligence.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
negate(นิเกท',เนก'เกท) vt.,vi. คัดค้าน,ปฏิเสธ,ลบล้าง., See also: negator,negater n.
negation(นิเก'เชิน) n. การคัดค้าน,การปฏิเสธ
negative(เนก'กะทิฟว) adj.,n. (การ) คัดค้าน,ปฏิเสธ,ได้ผลขั้วลบ,ฟิล์มหรือกระจกถ่ายรูปที่กลับสีดำเป็นขาว,ค่าหรือสัญลักษณ์ที่เป็นลบ,เครื่องหมายลบ
neglect(นิเกลคทฺ') vt.,n. (การ) ไม่สนใจ,ไม่เอาใจใส่,ทอดทิ้ง., See also: neglectedness n. neglectter, neglector n.
neglectful(นิเกลคทฺ'ฟูล) adj. ละเลย,ไม่สนใจ,ทอดทิ้ง., See also: neglectly adv. neglectness n., Syn. disregardful
negligence(เนก'ลิเจินซฺ) n. ความละเลย,ความไม่สนใจ,
negligent(เนก'ลิเจินทฺ) adj. ละเลย,ไม่สนใจ,ละเลย,ทอดทิ้ง.
negligible(เนก'ลิจะเบิล) adj. เล็กน้อย,ขี้ปะติ๋ว, See also: negligibility n. negibly adv., Syn. minor
negotiable(นิโก'ชิอะเบิล) adj. โยกย้ายกันได้,เจรจากันได้,ซื้อขายกันได้., See also: negotiability n.
negotiant(นิโก ช 'เอินทฺ) n. ผู้เจรจา

English-Thai: Nontri Dictionary
negate(vt) ปฏิเสธ,ลบล้าง,คัดค้าน,แก้
negation(n) การปฏิเสธ,การลบล้าง,การคัดค้าน
negative(adj) เชิงลบ,เป็นการปฏิเสธ,เป็นการคัดค้าน
negative(n) คำปฏิเสธ,การคัดค้าน,ฟิล์มถ่ายรูป,ทางลบ,เครื่องหมายลบ
neglect(vt) ละเลย,ทอดทิ้ง,ไม่สนใจ
neglectful(adj) ซึ่งละเลย,ซึ่งทอดทิ้ง,ซึ่งละทิ้งไป
negligence(n) ความเพิกเฉย,ความละเลย,การทอดทิ้ง
negligent(adj) ทอดทิ้ง,ละเลย,เพิกเฉย
negligible(adj) เล็กน้อย,ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ
negotiable(adj) ตกลงกันได้,เจรจากันได้,เปลี่ยนมือกันได้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับเข่าคุยกัน    [V] negotiate, See also: have a heart-to-heart talk, have an intimate chat, Example: หัวหน้าพรรคและเลขาฯ พรรคจับเข่าคุยกันบนชั้นสองของที่ทำการพรรค, Thai definition: ปรับความเข้าใจกันอย่างใกล้ชิด, Notes: (สำนวน)
ทอดธุระ    [V] leave one's business or duty, See also: neglect, relinquish responsibility, Example: ความพร้อมหมายถึงความตื่นตัวที่จะกระตือรือร้นเร่งรัดจัดทำการต่างๆ ด้วยจิตสำนึกต่อกาลเวลา ไม่ปล่อยปละละเลย ทอดธุระปล่อยเวลาล่วงเปล่า, Thai definition: ไม่เอาเป็นธุระ
ลบ    [ADJ] negative, Syn. ติดลบ, Ant. บวก, Example: เรื่องนี้เราควรพิจารณาทั้งแง่บวกและแง่ลบ, Thai definition: ที่เป็นไปในทางร้าย ทางไม่ดี
ละเลย    [V] neglect, See also: ignore, overlook, be remiss, omit, Ant. ใส่ใจ, เอาใจใส่, Example: เราเน้นความรู้ความเชี่ยวชาญมาก จนกระทั่งละเลยตัวแปรอื่นๆ ไป, Thai definition: ไม่ทำหรือไม่เอาใจใส่ด้วยถือว่าไม่สำคัญ
วางธุระ    [V] neglect, See also: ignore, overlook, be inattentive, pay no heed, keep out of the business, Syn. เพิกเฉย, Example: เรื่องนี้สำคัญมาก เราจะวางธุระหรือเพิกเฉยไม่ได้, Thai definition: ไม่ทำหน้าที่การงานที่พึงกระทำ
ปล่อยทิ้ง    [V] neglect, See also: skimp, omit, be remiss, Syn. ละเลย, Example: เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับตาและโรคตาไม่ควรปล่อยทิ้งไว้หรือรักษาเองควรรีบไปหาแพทย์ทันที
ผู้เจรจา    [N] negotiator, See also: mediator, intermediary, moderator, Example: ฝ่ายบุคคลของโรงพยาบาลจะต้องเป็นผู้เจรจากับญาติผู้ป่วยถึงกรณีที่เกิดขึ้น, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่พูดจากับฝ่ายตรงข้ามเพื่อตกลงบางอย่างกัน อย่างเป็นทางการ
ขั้วลบ    [N] cathode, See also: negative electrode, Syn. ขั้วไฟฟ้านิเสธ, ขั้วนิเสธ, Ant. ขั้วบวก, Example: เมื่อมีแสงส่องถูกขั้วลบจะเกิดอิเล็กตรอนและจะวิ่งจากขั้วลบไปยังขั้วบวก, Thai definition: ขั้วไฟฟ้าที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ
เงาะ    [N] Negrito, See also: Semang, Syn. คนป่า, ซาไก, เซมัง, Example: ฉันเคยเห็นพวกเงาะที่จังหวัดสตูล, Count unit: คน, Thai definition: คนป่าพวกหนึ่ง รูปร่างต่ำเตี้ย ตัวดำ ผมหยิก อยู่ในตระกูลนิกริโต (Negrito) อยู่ในแหลมมลายู เรียกตัวเองว่า กอย ได้แก่พวกเซมัง และซาไก หรือเซนอยม โดยปริยายเรียกคนที่มีรูปร่างเช่นนั้น
ปล่อยปละละเลย    [V] neglect, See also: abandon, leave, be careless, Syn. เพิกเฉย, ทอดทิ้ง, Example: ถ้าพ่อแม่ปล่อยปละละเลยเด็ก เด็กจะสามารถสร้างความรู้สึกว่าตนเองเป็นอิสระ, Thai definition: ไม่เอาใจใส่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อสมการ[n.] (asamakān) EN: inequality   FR: inégalité [f]
บกพร่อง[v.] (bokphrøng) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss   
ชะล่า[v.] (chalā) EN: be complacent ; be careless ; be negligent ; be unattentive   FR: faire preuve de négligence ; se montrer négligent
ฉาบฉวย[adj.] (chāpchūay) EN: careless ; slovenly ; slipshod   FR: négligé ; peu soigné
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly   FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
ชุ่ย[adj.] (chui) EN: slipshod ; careless ; sloppy ; slovenly ; casual   FR: bâclé ; négligé ; peu soigné ; qui manque de rigueur
ด้านลบ[adj.] (dān lop) EN: negative   FR: négatif
โดยประมาท[adv.] (dōi pramāt) EN: in negligence ; negligently   FR: négligemment
ดุลการค้าเสียเปรียบ[n. exp.] (dun kānkhā sīaprīep) EN: negative balance of trade   

CMU English Pronouncing Dictionary
NEG    N EH1 G
NEGS    N EH1 G Z
NEGUS    N IY1 G AH0 S
NEGEV    N EH1 G EH2 V
NEGRI    N EH1 G R IY0
NEGRO    N IY1 G R OW0
NEGLEY    N EH1 G L IY0
NEGLIA    N EH1 G L IY0 AH0
NEGARA    N EH0 G AA1 R AH0
NEGATE    N IH0 G EY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Negro    (n) (n ii1 g r ou)
Negus    (n) (n ii1 g @ s)
negus    (n) (n ii1 g @ s)
negate    (v) (n i1 g ei1 t)
Negress    (n) (n ii1 g r e s)
Negroes    (n) (n ii1 g r ou z)
Negroid    (n) (n ii1 g r oi d)
Neguses    (n) (n ii1 g @ s i z)
negated    (v) (n i1 g ei1 t i d)
negates    (v) (n i1 g ei1 t s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ネギ[ねぎ, negi] (n) ต้นหอม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
願う[ねがう, negau] Thai: ปรารถนา English: to desire
願う[ねがう, negau] Thai: ขอร้อง English: to request

Japanese-English: EDICT Dictionary
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
NAK[ナック;ナク, nakku ; naku] (n) {comp} negative acknowledgement; NAK [Add to Longdo]
あけおめことよろ;アケオメコトヨロ[, akeomekotoyoro ; akeomekotoyoro] (exp) (col) (abbr) abbreviation of "akemashite omedetou, kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu" [Add to Longdo]
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response [Add to Longdo]
お願い;御願い[おねがい, onegai] (n,vs) (1) (hon) (See 願い) request; wish; (int) (2) (abbr) (See 御願いします) please [Add to Longdo]
お願いいたします;お願い致します[おねがいいたします, onegaiitashimasu] (exp) (hon) (See お願いします) please [Add to Longdo]
お願いごと;お願い事[おねがいごと, onegaigoto] (n) request [Add to Longdo]
お願いします(P);御願いします[おねがいします, onegaishimasu] (exp) (hum) please; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
否定句[fǒu dìng jù, ㄈㄡˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩˋ, ] negative sentence [Add to Longdo]
底片[dǐ piàn, ㄉㄧˇ ㄆㄧㄢˋ, ] negative; photographic plate [Add to Longdo]
微不足道[wēi bù zú dào, ㄨㄟ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ ㄉㄠˋ, ] negligible; insignificant [Add to Longdo]
忽视[hū shì, ㄏㄨ ㄕˋ, / ] neglect; ignore [Add to Longdo]
消极[xiāo jí, ㄒㄧㄠ ㄐㄧˊ, / ] negative; passive; inactive [Add to Longdo]
涓埃[juān āi, ㄐㄩㄢ ㄞ, ] negligible; tiny [Add to Longdo]
疏忽[shū hū, ㄕㄨ ㄏㄨ, ] neglect; negligence [Add to Longdo]
疏略[shū, ㄕㄨlu:e4, ] negligence; to neglect inadvertently [Add to Longdo]
简慢[jiǎn màn, ㄐㄧㄢˇ ㄇㄢˋ, / ] negligent (towards guests) [Add to Longdo]
粗心大意[cū xīn dà yì, ㄘㄨ ㄒㄧㄣ ㄉㄚˋ ㄧˋ, ] negligent; careless; inadvertent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネガティブ表示[ネガティブひょうじ, negateibu hyouji] negative expression [Add to Longdo]
ネゲート[ねげーと, nege-to] negate (vs) [Add to Longdo]
ネゴシエート[ねごしえーと, negoshie-to] negotiation (vs) [Add to Longdo]
自然数[しぜんすう, shizensuu] natural number, nonnegative integer [Add to Longdo]
重ね書き[かさねがき, kasanegaki] overwrite (vs) [Add to Longdo]
折衝[せっしょう, sesshou] negotiation [Add to Longdo]
否定[ひてい, hitei] negation (vs), NOT operation [Add to Longdo]
否定応答[ひていおうとう, hiteioutou] negative acknowledge (NAK) [Add to Longdo]
否定組合せ条件[ひていくみあわせじょうけん, hiteikumiawasejouken] negated combined condition [Add to Longdo]
否定単純条件[ひていたんじゅんじょうけん, hiteitanjunjouken] negated simple condition [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
値切る[ねぎる, negiru] den_Preis_herunterhandeln [Add to Longdo]
寝苦しい[ねぐるしい, negurushii] schlafhindernd, schlecht_schlafen [Add to Longdo]
消極的[しょうきょくてき, shoukyokuteki] negativ, passiv [Add to Longdo]
[かげ, kage] NEGATIV, VERBORGEN, SCHATTEN, GEHEIMNIS [Add to Longdo]
陰性[いんせい, insei] negativ, verborgen, latent [Add to Longdo]
願う[ねがう, negau] bitten, beten, wuenschen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top