ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

omit

OW0 M IH1 T   
86 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -omit-, *omit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
omit[VT] ละเลยไป, See also: เว้นไว้, ข้ามไป, Syn. neglect, exclude, Ant. include, insert
omit from[PHRV] ลบออกจาก, Syn. delete from, erase from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
omit(โอมิท') vt. ละเว้น,เว้น,ละเลย,เอาออก,ตัดทอน,ข้ามไป
comitia(คะมิช'เย) n. สภาประชาชน
comity(คอม'มะ) n มารยาทที่มีต่อกัน,ไมตรีจิตที่มีต่อกัน
concomitance(คันคอม'มิเทินซฺ) n. การอยู่ร่วมกัน,การเกิดขึ้นพร้อมกัน,การมาพร้อมกัน. n. คุณลักษณะหรือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมาพร้อมกัน, Syn. concurrence,attendance
concomitant(คอนคอม'มิเทินทฺ) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน,ซึ่งเป็นคู่กัน. n. สิ่งที่มาพร้อมกัน,คุณลักษณะที่เกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. concurrent)
indomitable(อินดอม'มิทะเบิล) adj. ไม่สามารถเอาชนะได้,ทรหด,ไม่ย่อท้อ., See also: indomitability,indomitableness n. indomitably adv., Syn. unconquerable
vomit(วอม'มิท) n. การอาเจียน,สิ่งที่อาเจียนออกมา,สิ่งที่พ่นออกมา. vi.,vt. อาเจียน,สำรอก,อ้วก,พ่น., See also: vomitive adj. vomitous adj. vomiter,n., Syn. throw up,retch,erupt

English-Thai: Nontri Dictionary
omit(vt) ละเว้น,ละเลย,เว้น,เอาออก
comity(n) ไมตรีจิต,ความสุภาพ,มารยาท
concomitant(adj) คู่กัน,มาพร้อมกัน,ไปด้วยกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน
concomitant(n) สิ่งที่เกิดพร้อมกัน,สิ่งที่ไปด้วยกัน
indomitable(adj) ทรหด,เอาชนะไม่ได้,ไม่ย่อท้อ
intromit(vt) นำเข้า,ใส่ไว้,รับไว้
vomit(n) การอาเจียน,การอ้วก,การสำรอก
vomit(vi) อาเจียน,สำรอก,อ้วก,พ่นออกมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
omit to discloseละเว้นเสียไม่เปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You mustn't omit any detail otherwise your stories will not arouse us sufficientlyYou mustn't omit any detail... ...ไม่เช่นนั้นเรื่องราวของคุณ .จะ not arouse ที่เราเพียงพอ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Your records are either deleted, omitted or missing.ในบันทึกนั่นมันถูกลบออก, แก้ไข หรือไม่ก็ หายไปแล้ว. V for Vendetta (2005)
Because of his Mala Noche affiliations, names were omitted.เพราะพวกมาลาโนเช่ รายชื่อพยานเลยถูกเว้นไว้ Rio (2006)
...a fact suppressed from the trial and omitted from the book.ความจริงของเรื่องนี้ได้ถูกระงับไป และหายไปจากหนังสือ Out of the Past (2007)
And I see this beautiful, innocent baby sitting in this bloody mess, and I can't imagine this child growing up with a stigma around her neck, so I omit her from the report, I drive her to another town,กับเหตุการณ์ที่มีผู้หญิง นามสกุลไมเออร์ฆ่าตัวตาย ผมก็เห็นความสวยงาม ความไร้สาเดียงสา ของเด็กน้อยที่นั่งอยู่ในกองเลือด และผมก็คิดไม่ออกเลยว่าเด็กคนนี้ จะโตมายังไงกับเรื่องเศร้าพวกนี้ Halloween (2007)
My guy said the name was omitted from the report.คนของฉันบอกว่าชื่อ อาจจะถูกละเว้นจากข้อมูลนี้ Patch Over (2008)
Just... omitted a few pertinent details.เพียงแค่.. ตัดทอนรายละเอียดปลีกย่อยออกไปเท่านั้น Lucifer Rising (2009)
Although, sometimes, she omits the veil entirely.ถึงแม้ว่าบางครั้งเธอลืมที่จะนุ่งผ้าเลยด้วยซ้ำ The Pirate Solution (2009)
That's a key piece of evidence you omitted from the case file, Tommy.นั้นเป็นชิ้นส่วนของหลักฐาน ที่คุณลบไปจากแฟ้มคดี ทอมมี่ Questions and Antlers (2010)
She omitted the fact that I'm an ax murderer?เธอบอกหรือยัง ว่าผมเป็นฆาตกรจอมโหด My Bad (2010)
That's the part of the process I'd like you to omit.- ในส่วนของขั้นตอนนั้น ผมอยากให้คุณข้ามมันไป Course Correction (2010)
"Because" and then "she". "She is" as the subject is omitted."Because" แล้วตามด้วย "she" สามารถละ "She is" ไว้ในฐานะประธานได้ Hanamizuki (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
omitTime is short and we must omit some of the speeches from the program.
omitYou omitted telling me to buy bread.
omitMy name is omitted from the list.
omitYou can omit the preposition in this phrase.
omitWe'll sing that song, omitting the last two verses.
omitThe teacher omitted the exercise on page 21 of the book.
omitYou can omit the last chapter of the book.
omitThe explanation of the event was omitted for lack of space.
omitYou should omit this word from the sentence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผลอ[V] forget, See also: omit, Syn. ลืม, หลงลืม, Example: เขาเผลอใช้คำแทนตัวว่าอาตมาทั้งๆ ที่สึกออกมาตั้งนานแล้ว, Thai definition: หลงลืมไปชั่วขณะ
ตกหล่น[V] omit, See also: miss out, leave out, Syn. ตกหาย, หายไป, ขาดไป, Example: เขาเขียนหนังสือตกหล่นนับไม่ถ้วน, Thai definition: ขาดตกไปโดยไม่ตั้งใจ
เว้น[V] omit, See also: leave a space, leave out, refrain from, miss, skip, Example: ครั้งนี้เป็นการบรรยายที่ผู้บรรยายจะตั้งคำถามง่ายๆ และเว้นคำตอบให้ผู้ฟังตอบเอง, Thai definition: ปล่อยว่างเป็นตอนๆ
เว้น[V] omit, See also: abstain (from), spare, refrain (from), Syn. ละเว้น, Example: เธอดูแลจัดการให้ทุกเรื่องไม่เว้นแม้แต่อาหารการกิน เครื่องแต่งกาย ไปจนถึงบีบนวด, Thai definition: ไม่กระทำหรือไม่ดำเนินการ
เว้น[V] omit, See also: leave a space, leave out, refrain from, miss, skip, Example: ครั้งนี้เป็นการบรรยายที่ผู้บรรยายจะตั้งคำถามง่ายๆ และเว้นคำตอบให้ผู้ฟังตอบเอง, Thai definition: ปล่อยว่างเป็นตอนๆ
เว้น[V] omit, See also: abstain (from), spare, refrain (from), Syn. ละเว้น, Example: เธอดูแลจัดการให้ทุกเรื่องไม่เว้นแม้แต่อาหารการกิน เครื่องแต่งกาย ไปจนถึงบีบนวด, Thai definition: ไม่กระทำหรือไม่ดำเนินการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาเจียน[v.] (ājīen) EN: vomit ; be sick   FR: vomir ; rendre
อัปยศ[n.] (appayot) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity   FR: honte [f]
เหียน[v.] (hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting   FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director   FR: membre d'un bureau directeur [m] ; membre d'un comité directeur [m] ; membre d'un comité/conseil [m] ; directeur de société [m] ; directrice de société [f]
กรรมาธิการ[n.] (kammāthikān) EN: commission ; Board of Commissioner ; committee   FR: comité [m] ; commission [f]
กรรมาธิการงบประมาณ[n. exp.] (kammāthikān ngop pramān) EN: scrutinizing committee   FR: comité de suivi [m] ; comité d'évaluation [m]
การประชุมกลุ่มเล็ก[n. exp.] (kān prachum klum lek) FR: petit comité [m] ; comité restreint [m]
คณะ[n.] (khana) EN: group ; gang ; party ; contingent ; organization ; team ; body ; committee ; board ; troupe   FR: groupe [m] ; troupe [f] ; formation [f] ; contingent [m] ; comité [m]
คณะกรรมการ[n.] (khanakammakān) EN: committee ; commission ; board of directors ; administrative committee ; administrative council   FR: comité [m] ; commission [f] ; conseil [m] ; conseil de direction [m]
คณะกรรมการบริหาร[n. exp.] (khanakammakān børihān) EN: executive board ; board of directors   FR: comité exécutif [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OMIT    OW0 M IH1 T
OMITS    OW0 M IH1 T S
OMITTED    OW0 M IH1 T AH0 D
OMITTING    OW0 M IH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
omit    (v) ˈəmˈɪt (@1 m i1 t)
omits    (v) ˈəmˈɪts (@1 m i1 t s)
omitted    (v) ˈəmˈɪtɪd (@1 m i1 t i d)
omitting    (v) ˈəmˈɪtɪŋ (@1 m i1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
略去[lu:è qù, ㄜˋ ㄑㄩˋ, ] omit, #60,400 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見通し[おみとおし, omitooshi] (n) seeing through (e.g. a trick, someone's mind) [Add to Longdo]
げろげろ吐く[げろげろはく, gerogerohaku] (exp,v5k) to vomit; to throw up [Add to Longdo]
とみて星;虚宿[とみてぼし, tomiteboshi] (n) (See 虚・きょ・3) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
アドミタンス[, adomitansu] (n) admittance [Add to Longdo]
アドミッタンス[, adomittansu] (n) admittance [Add to Longdo]
アンガージュマンの文学[アンガージュマンのぶんがく, anga-juman nobungaku] (n) (See アンガージュマン) literature politically or morally comitted to a cause [Add to Longdo]
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out [Add to Longdo]
カード読み取り装置;カード読取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] (n) {comp} card reader [Add to Longdo]
カード読取り機構[カードよみとりきこう, ka-do yomitorikikou] (n) {comp} card reader [Add to Longdo]
クロム鉄鉱[クロムてっこう, kuromu tekkou] (n) chromite [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カード読み取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader [Add to Longdo]
カード読取り機構[カードよみとりきこう, ka-do yomitorikikou] card reader [Add to Longdo]
カード読取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader [Add to Longdo]
コミットメント[こみっとめんと, komittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]
コミットメント単位[こみっとめんとたんい, komittomentotan'i] commitment unit [Add to Longdo]
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator [Add to Longdo]
コミットログ記録[こみっとろぐきろく, komittorogukiroku] log-commit record [Add to Longdo]
コミット準備完了状態[こみっとじゅんびかんりょうじょうたい, komittojunbikanryoujoutai] ready-to-commit state [Add to Longdo]
トランザクションコミットメント[とらんざくしょんこみっとめんと, toranzakushonkomittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]
ドキュメント読取り装置[ドキュメントよみとりそうち, dokyumento yomitorisouchi] document reader [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Omit \O*mit"\, v. t. [imp. & p. p. {Omitted}; p. pr. & vb. n.
   {Omitting}.] [L. omittere, omissum; ob (see {Ob-} + mittere
   to cause to go, let go, send. See {Mission}.]
   1. To let go; to leave unmentioned; not to insert or name; to
    drop.
    [1913 Webster]
 
       These personal comparisons I omit.  --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To forbear or fail to perform or to make use of; to leave
    undone; to neglect; to pass over.
    [1913 Webster]
 
       Her father omitted nothing in her education that
       might make her the most accomplished woman of her
       age.                 --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 omit
   v 1: prevent from being included or considered or accepted; "The
      bad results were excluded from the report"; "Leave off the
      top piece" [syn: {exclude}, {except}, {leave out}, {leave
      off}, {omit}, {take out}] [ant: {include}]
   2: leave undone or leave out; "How could I miss that typo?";
     "The workers on the conveyor belt miss one out of ten" [syn:
     {neglect}, {pretermit}, {omit}, {drop}, {miss}, {leave out},
     {overlook}, {overleap}] [ant: {attend to}, {take to heart}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top