Search result for

เพิกเฉย

(37 entries)
(0.0297 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพิกเฉย-, *เพิกเฉย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพิกเฉย[V] ignore, See also: pay no heed, be inattentive, remain inactive, be negligent, be indifferent, set aside, tur, Syn. นิ่งเฉย, ละเลย, เฉยเมย, Example: ญี่ปุ่นเพิกเฉยต่อนโยบายขององค์การสันนิบาตนานาชาติที่ต่อต้านการแพร่ขยายทางการทหาร, Thai definition: ไม่เอาใจใส่, ละเลยไม่สนใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพิกเฉยก. ไม่เอาใจใส่, ละเลย, ไม่นำพา, เช่น เพิกเฉยต่อหน้าที่.
ดายเพิกเฉย, ไม่เอาเป็นธุระ, เช่น ดูดาย
วิมุขเพิกเฉย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
neglectเพิกเฉย, ละเลย, ทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non prosequitur (L.)เพิกเฉยไม่ดำเนินคดี, ทิ้งฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lying byเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิทั้งที่อยู่ในที่นั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unprejudiced insight that saw beauty in what others condemned as filthความไร้สติทำให้หม่อมฉัน มองเห็นเพียงความสวยงาม โดยเพิกเฉยว่าความจริงแล้ว นั่นเป็นเรื่องโสมม Portrait of a Beauty (2008)
- How can I just ignore something illegal like this?- ผมจะทำเพิกเฉยกับเรื่องที่ผิดกฎหมายอย่างนี้ได้อย่างไร? Episode #1.8 (2008)
This stuff is not to be treated lightly.เรื่องแบบนี้จะต้องไม่ถูกเพิกเฉยหรอกนะ New York, I Love You (2008)
What is the point of having contractually set specific times to deal with certain subjects if you're just going to ignore it right off the bat?แล้วอะไรคือประเด็น ตามข้อสัญญาล่ะ เวลาที่ชัดเจนสำหรับหัวข้อเฉพาะ ถ้านายจะเพิกเฉยเรื่องนี้ มันก็จะก่อเรื่องอะไรขึ้น? Frost/Nixon (2008)
Trading of goods from the southern barbarians is strictly prohibited.หากเราทำเพิกเฉย แล้วค้าขายต่อไป เกรงว่าเหล่าข้าราช จะไม่พอใจท่าน Goemon (2009)
Inaction has its own risks, too, sir.การเพิกเฉยก็มีความเสี่ยง\ เหมือนกันครับ ท่าน Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Now,in order for us to win that motion, we'll need you to testify that aracite is toxic, and that unr knowingly ignored your warnings.ตอนนี้,เพื่อที่จะชนะได้ เราจะให้คุณให้การว่าอาราไซท์เป็นพิษ และUNR เพิกเฉยต่อคำเตือนของคุณ Hey! Mr. Pibb! (2009)
We'll need you to testify that aracite is toxic and that unr ignores your warnings.เราต้องการให้คุณเป็นพยานว่าอาราไซท์เป็นสารพิษ แต่UNRเพิกเฉยต่อคำเตือนของคุณ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Wayfarer-515, Albuquerque Center, roger.เจน ไมค์ 2-1เครื่องบินเลี้ยวกลับ เพิกเฉย ABQ (2009)
Then all the leads went cold.จากนั้นพวกดคีก็ถูกเพิกเฉย Bloodline (2009)
THIS DOESN'T MAKE SENSE.เขาไม่ควรจะเพิกเฉยต่อความเสียหายที่เขาทำได้ House on Fire (2009)
And even the deepest bonds...ผมไม่ชอบเหมือนกัน พอล แต่เราไม่สามารถเพิกเฉยได้อีกต่อไป V (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพิกเฉย[v.] (phoēkchoēi) EN: ignore ; pay no heed ; be inattentive ; remain inactive ; be negligent ; be indifferent ; set aside ; turn a deaf ear ; sit by   FR: négliger ; ignorer ; délaisser ; abandonner ; être indifférent ; ne pas prêter attention ; marquer son indifférence
เพิกเฉย[adj.] (phoēkchoēi) FR: indifférent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get away from[PHRV] เพิกเฉยต่อ, See also: ไม่สนใจ, เลี่ยง
turn a blind eye to[IDM] เพิกเฉย, See also: ไม่สนใจ, ทำเป็นมองไม่เห็น
inattentive[ADJ] เพิกเฉย, See also: ซึ่งละเลย, ซึ่งไม่เอาใจใส่, Syn. careless, heedless, negligent, Ant. attentive, care, heedful
neglect[VT] ไม่สนใจ, See also: เพิกเฉย, ทอดทิ้ง, ละเลย, ทิ้งขว้าง, ปล่อยปละละเลย, ทอดทิ้ง, มองข้าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overleap(โอ'เวอะลีพ) vt. กระโดดข้าม,ทำเลยเถิด,เมินเฉย,เพิกเฉย,กระโดดไกลกว่า
overpass(โอ'เวอะพาซฺ) n. ทางข้าง,สะพานลอย,ทางผ่านสายด่วน vt. ข้าม,ผ่าน,ผ่านเหนือ,เกิน,รุกราน,รุกล้ำ,มีเกิน,ชนะ,ดีกว่า,มีประสบการณ์,มองข้าม,เพิกเฉย

English-Thai: Nontri Dictionary
default(vt) ผิดสัญญา,ผิดนัด,ไม่ปฏิบัติตาม,ละเลย,เพิกเฉย,ขาดแคลน
ignore(vt) ไม่เอาใจใส่,เพิกเฉย,ทอดทิ้ง
negligence(n) ความเพิกเฉย,ความละเลย,การทอดทิ้ง
negligent(adj) ทอดทิ้ง,ละเลย,เพิกเฉย
nonchalance(n) ความเพิกเฉย,ความเมินเฉย
overleap(vt) กระโดดข้าม,ทำเลยเถิด,เพิกเฉย
overpass(vt) ผ่านเลยไป,ข้ามไป,เกินไป,ละเลย,เพิกเฉย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
怠る[おこたる, okotaru] Thai: เพิกเฉย English: to neglect

German-Thai: Longdo Dictionary
immerhinสุดท้ายแล้ว (ใช้บ่งว่า ไม่ควรเพิกเฉย) เช่น Du sollst ihm dabei helfen. Er ist immerhin dein Bruder. เธอควรช่วยเขานะ สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นน้องชายของเธอเอง, See also: S. schließlich
etw. außer acht lassenเพิกเฉย, ละเลย, See also: nicht beachten

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top