ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

refute

R IH0 F Y UW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refute-, *refute*
Possible hiragana form: れふて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refute(vt) พิสูจน์ว่าไม่จริง, See also: พยายามหาหลักฐานมาหักล้าง, Syn. confute, disprove
refute(vt) ปฏิเสธ, Syn. deny, refuse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
refute(รีฟิวทฺ') vt. พิสูจน์ว่าไม่จริง,โต้แย้ง,หักล้าง,ลบล้าง,ปฏิเสธ,, See also: refutability n. refutable adj. refuter n.

English-Thai: Nontri Dictionary
refute(vt) พิสูจน์,แย้ง,หักล้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refuteโต้แย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, these are facts. You can't refute facts. The kid is guilty.ตอนนี้เหล่านี้เป็นข้อเท็จจริง คุณไม่สามารถหักล้างข้อเท็จจริง เด็กมีความผิดจริง 12 Angry Men (1957)
well, then I want to receive the report, so I can refute it, before it goes to anyone else;งั้นฉันก็ขอรับรายงานด้วยได้มั้ยคะ จะได้ปฏิเสธมัน ก่อนที่มันจะถูกส่งไปถึงคนอื่นๆ Changeling (2008)
- To refute this absurd claim.ที่ดินอากาศอัคคีภัยและน้ำ. Angels & Demons (2009)
Can't live with them, can't successfully refute their hypotheses.อยู่กับเขาไม่ได้ โต้แย้งสมมุติฐานของเขาก็ไม่สำเร็จ The Zazzy Substitution (2010)
And certainly, if an introductory biology course at a community college can refute 2,000 years of miracles--และแน่นอนว่า ถ้าหากวิชาชีวฯเบื้องต้นที่วิทยาลัยชุมชน สามารถหักล้างปฎิหาริย์ที่มีมานาน 2,000 ปีได้... Competitive Ecology (2011)
It's my pleasure, Suzanne, to be able to refuse- refute these heinous charges, which have obviously been fabricated by a sick and hateful mind.ด้วยความยินดี ซูซานเน่ ผมขอปฎิเสธ-- ปฎิเสธเรื่องเลวทรามเหล่านั้น เห็นได้ชัดว่ากลุ่มคนจิตไม่ปรกติ และผู้ต่อต้านสร้างเรื่องขึ้นมา Save Yourself (2012)
- to refute his testimony.- เพื่อจะหักล้างคำให้การของเขาได้ - อย่างไรก็ตาม Justice (2012)
As the defense stated in their opening argument, they're going to try to refute the overwhelming physical evidence that we've presented by claiming that Daniel Grayson was framed, that Charlotte Grayson, the defendant's sister,ตามที่ฝ่ายจำเลยพูด ในการโต้แย้งอย่างเปิดเผย พวกเขาพยายามที่จะปฏิเสธ หลักฐานที่มีอย่างมากมาย Justice (2012)
Who are you to refute God's plan?คุณเป็นใคร จะลบล้างแผนการของพระเจ้างั้นหรอ? Somebody That I Used to Know (2012)
Well, assuming Ms. Clarke has indeed met her fate, there's only one person alive who can refute it.สมมติว่ามิสคลาร์กตายแล้วจริงๆ เหลือคนเดียวที่ปฏิเสธได้ Retribution (2013)
You intentionally ignored facts that refute your argumentคุณจงใจละเลยข้อเท็จจริง ที่หักล้างข้อโต้แย้งของคุณ Hassun (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
refuteThe scientific truth of evolution is so overwhelmingly established, that it is virtually impossible to refute.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอกหน้า(v) refute, See also: rebut, hit back, strike back, Example: เขาตอกหน้าเธอกลางที่ประชุมทำให้เธอรู้สึกอายมาก, Thai Definition: ว่าใส่หน้าหรือว่าต่อหน้าให้เจ็บใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หักล้าง[haklāng] (v) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove  FR: réfuter
ปฏิเสธ[patisēt] (v) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow  FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer
โต้[tō] (v) EN: argue ; refute ; contradict ; dispute ; oopose ; back ; contend ; counter ; reply  FR: résister ; riposter ; répliquer ; réfuter ; s'opposer
ตอบโต้[tøptō] (v) EN: retort ; rebut ; refute ; confute ; fight back ; hit back ; counterattack ; strike back  FR: riposter ; rendre la pareille ; réagir
แย้ง[yaēng] (v) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary  FR: contredire ; réfuter

CMU English Pronouncing Dictionary
REFUTE R IH0 F Y UW1 T
REFUTED R IH0 F Y UW1 T IH0 D
REFUTES R IH0 F Y UW1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refute (v) rˈɪfjˈuːt (r i1 f y uu1 t)
refuted (v) rˈɪfjˈuːtɪd (r i1 f y uu1 t i d)
refutes (v) rˈɪfjˈuːts (r i1 f y uu1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
レフティ;レフティー[refutei ; refutei-] (n) (1) lefty; left-hander; left-footed person; (2) leftist [Add to Longdo]
駁する[ばくする, bakusuru] (vs-s,vt) to oppose someone's opinion; to refute; to contradict [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 refute \re*fute"\ (r[-e]*f[=u]t"), v. t. [imp. & p. p.
   {Refuted}; p. pr. & vb. n. {Refuting}.] [F. r['e]futer, L.
   refuteare to repel, refute. Cf. {Confute}, {Refuse} to deny.]
   To disprove and overthrow by argument, evidence, or
   countervailing proof; to prove to be false or erroneous; to
   confute; as, to refute arguments; to refute testimony; to
   refute opinions or theories; to refute a disputant.
   [1913 Webster]
 
      There were so many witnesses in these two miracles that
      it is impossible to refute such multitudes. --Addison.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To confute; disprove. See {Confute}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 refute
   v 1: overthrow by argument, evidence, or proof; "The speaker
      refuted his opponent's arguments" [syn: {refute}, {rebut}]
   2: prove to be false or incorrect [syn: {refute}, {rebut},
     {controvert}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top