ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

とも

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -とも-, *とも*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
友達[ともだち, tomodachi] (n ) เพื่อน
友達[ともだち, tomodachi, tomodachi , tomodachi] (n ) เพื่อน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
友達[ともだち, tomodachi] Thai:English: friend
伴う[ともなう, tomonau] Thai: ไปด้วยกัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
氐宿;とも[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
とも[, tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P) [Add to Longdo]
ともあろうもの[, tomoaroumono] (exp) of all people (expression showing surprise at a high standing person's misbehavior) [Add to Longdo]
ともすると[, tomosuruto] (exp,adv) (on-mim) apt to (do); liable to; prone to [Add to Longdo]
ともすれば[, tomosureba] (adv) apt to (do); liable to; prone to [Add to Longdo]
とも言う[ともいう, tomoiu] (exp) also called [Add to Longdo]
とも無く[ともなく, tomonaku] (exp) (uk) phrase used to express the uncertainty or lack of intent in what precedes it [Add to Longdo]
とも無しに[ともなしに, tomonashini] (exp) (uk) to do something without any particular intention or mind to do so [Add to Longdo]
供(P);伴(P);侶[とも, tomo] (n,vs) (See お供・おとも) companion; follower; attendant; retinue; (P) [Add to Longdo]
供回り;供廻り(oK)[ともまわり, tomomawari] (n) retinue; suite [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
At the latest.遅くとも
"Do you mind if I smoke?" "Not in the least."「タバコを吸ってもよろしいですか」「ええ、結構ですとも
"May I join you?" "Why not?"「一緒にいいかい」「もちろんいいとも
"Will you help me with my English homework?" "Certainly."「私の英語の宿題を手伝ってくれませんか」「いいですとも
"Would you mind giving me a lift in your car?" "Not at all."「車にのせていただけませんか」「いいですとも
"Can I use your car?' "Sure. Go ahead."「車を借りていいかい」「いいとも、どうぞ」
"Do you mind opening the window?" "Not at all."「窓を開けてくれませんか」「ええ、いいですとも
"Are you tired?" "No, not at all."「疲れたか」「いいや、ちっとも
I shall never forget your kindness no matter where I may go.12時前にはめに行こうとも君の親切を決して忘れないでしょう。 [M]
In 1995, Anode received architecture's most prestigious award.1995年、安藤氏は建築におけるもっとも権威ある賞を受賞した。
I can't afford to waste a single yen.1円たりとも無駄使いはできない。
I haven't had a square meal for a week.1週間ほどまともな食事をしていない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm never going to live with anyone again.[JA] 僕はもう 誰とも暮らさないよ Emotions (2017)
Also, there's something I want to tell you.[JA] それに ご報告させて いただきたいこともあって Reason (2017)
I don't think he wants to remember living at that house or any of us.[JA] あの家での生活も 私たちのことも 思い出したくないことなんだと 思います Emotions (2017)
As part of my heartfelt condolences,[JA] 心から哀悼の意を表(ひょう)すととも Reason (2017)
If not for the faint light leaking through[CN] 若(も)し灯火(ともしび)の 漏れ来(こ)ずば Harmful Insect (2001)
I don't think it can be helped.[JA] しかたないこともあります Emotions (2017)
That way I won't have to live with anyone.[JA] もう 誰とも 暮らさなくて済むように Disbanded (2017)
Please keep working with me.[JA] 今後とも よろしくお願いします Confrontation (2017)
Or maybe they thought the stress made it interesting.[JA] それとも その緊迫感を 面白そうとでも思ったのか Confrontation (2017)
I didn't think it was particularly interesting or boring.[JA] 特に面白いとも 面白くないとも 思いませんでしたけど Confrontation (2017)
Not particularly.[JA] (佑希)特に何とも Confrontation (2017)
The police and fire department are working to identify the body...[JA] 警察と消防は 遺体の身元確認を急ぐとともに... Disbanded (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伴う[ともなう, tomonau] begleiten, mit_jemanden_gehen, mit_sich_bringen, begleitet_sein_von [Add to Longdo]
[とも, tomo] Gefolge, Begleiter [Add to Longdo]
[とも, tomo] zusammen, beide, -alle [Add to Longdo]
共倒れ[ともだおれ, tomodaore] gleichzeitiger_Ruin, gemeinsamer_Ruin [Add to Longdo]
[とも, tomo] Freund [Add to Longdo]
友達[ともだち, tomodachi] Freund [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top