Search result for

しか

(57 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -しか-, *しか*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทัศนศิลป์[しかくげいじゅつ] (n ) 視覚芸術

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
士官[しかん, shikan] (n) นายร้อย
歯科[しか, shika] (n) ทันตแพทยศาสตร์ แผนกทันตกรรม
鹿[しか, shika] (n) กวาง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
視覚[しかく, shikaku] (vt) การมองเห็น,สายตา,ภาพ
而も[しかも, shikamo] (adj ) [ADV] ยิ่งกว่านั้น, See also: จากนั้น, Syn. also furthermore
司会[しかい, shikai] (n ) พิธีกร
仕掛品[しかけひん, shikakehin] (n ) งานที่อยู่ในกระบวนการ (work in process : WIP)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
叱る[しかる, shikaru] Thai: ดุว่า English: to scold
仕方が無い[しかたがない, shikataganai] Thai: ช่วยไม่ได้ English: it can't be helped (id)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しか[, shika] (prt) only (used with a negative verb); nothing but; (P) [Add to Longdo]
しかけ絵本;仕掛け絵本;仕掛絵本[しかけえほん, shikakeehon] (n) pop-up book [Add to Longdo]
しかと;シカト[, shikato ; shikato] (n,vs) (sl) ostracism; ignoring someone; leaving someone out [Add to Longdo]
しかない[, shikanai] (exp) have no choice; (P) [Add to Longdo]
し兼ねない;仕兼ねない[しかねない, shikanenai] (adj-i) (uk) (See 仕兼ねる) capable of anything; liable to do [Add to Longdo]
し兼ねる;仕兼ねる[しかねる, shikaneru] (v1) (uk) (See 仕兼ねない) to be reluctant to do; to hesitate to do; to refuse to do; to be unable to do [Add to Longdo]
加之;然のみならず[しかのみならず, shikanominarazu] (conj) (uk) not only ... but also; also [Add to Longdo]
[しか, shika] (adj-t,adv-to) (See 確たる証拠) certain; definite [Add to Longdo]
[しか, shika] (adv-to) (uk) (obsc) (arch) certainly (for certain) (used in negative sense) [Add to Longdo]
確と;聢と[しかと;しっかと, shikato ; shikkato] (adv) (1) certainly; for sure; (2) distinctly; clearly; exactly; (3) firmly; tightly [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."「どうだ」と兄はいった。「わたしは正しかった。ここで私が静かに良い生活をしていた。ところが一方、あなたは王になったけれども、多くの苦労をした。」
It is difficult to keep up a conversation with someone who only says Yes and No.「はい」と「いいえ」しか言わない人と会話を続けるのは難しい。
To say "There is a tide" is better than saying "Buy (or sell) now and you'll cover expenses for the whole year, but if you fail to act right away, you may regret it the rest of your life."「潮時というものがある」と言うのは「今、買え(売れ)、そうすれば一年全体の出費を賄える。しかし今すぐ行動しないと一生後悔することになろう」と言うよりも優れている。
Out of the students, only one had read that book.20人の生徒のうちたった一人しかその本を読んだことがなかった。
There is only a marginal difference between the two.2つの物の間にはごくわずかな差しかない。
I slept only two hours. No wonder I'm sleepy.2時間しか寝なかった。眠いのは当然だ。
The ages of the two children put together was equivalent to that of their father.2人の子供の足すと父親の年に等しかった。
Given only thirty minutes, we couldn't answer all the questions.30分しかなかったので、私達はすべての問題には答えられなかった。
You gave me only fifty cents.50セントしかくれなかった。
You gave me only fifty cents.50セントしかくれませんでしたよ。
I have little more than 5 dollars.5ドルぐらいしか持ち合わせがない。
"A spot of shut-eye" is also called a cat nap because a cat is in the habit of sleeping only a few minutes at a time.A spot of shut−eye は、また猫のいねむりともいわれている。猫は1度に2〜3分しか寝ない癖があるからだ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In order for me to give birth to a logic that only I can create,[JA] (花木) 僕にしか解明できない理屈を 生み出すためです Emotions (2017)
It can't be helped.[JA] しかたありませんよね Confrontation (2017)
Do you think you know who sent the invitations?[JA] (みどり)もしかして 招待状の送り主が誰か 分かってるんですか? Reason (2017)
Laugh if it's fun. Cry if it's sad.[JA] 楽しかったら 笑えばいいし 悲しかったら 泣けばいい Confrontation (2017)
I wanted her to play the leading role.[JA] 主演... やってほしかったな Ready (2017)
I don't think it can be helped.[JA] しかたないこともあります Emotions (2017)
I was really happy about that.[JA] 私 ホントにうれしかったんです Emotions (2017)
are regrets and remorse.[JA] 生きてる私たちにしか 残らないのよ Reason (2017)
Did you mean to tell me you can understand people's feelings?[JA] もしかして 道間さん 人の気持ちが分かるんですか? Confrontation (2017)
You would not believe the number of movie offers you're getting.[JA] いや〜 しかし 映像化のオファーが殺到してるよ Ready (2017)
With Nanaka Hiraki's death, she's the only person appropriate to play the heroine in a Hanaki work.[JA] (監督)開 菜々果 亡き今 花木作品にふさわしいヒロインは 彼女しかいませんよ Confrontation (2017)
This show has a great lineup behind it.[JA] いや しかし 最強の布陣が出来上がりましたね Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
四角い[しかくい, shikakui] square [Add to Longdo]
視覚的[しかくてき, shikakuteki] visual [Add to Longdo]
視覚的エディタ[しかくてきエディタ, shikakuteki edeita] visual editor, vi [Add to Longdo]
資格[しかく, shikaku] capability [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仕方[しかた, shikata] -Art, Weise, Methode, -Weg [Add to Longdo]
司会者[しかいしゃ, shikaisha] Leiter, Vorsitzender [Add to Longdo]
市会[しかい, shikai] Stadtverordnetenversammlung [Add to Longdo]
歯科医[しかい, shikai] Zahnarzt [Add to Longdo]
視界[しかい, shikai] Gesichtskreis, Sicht [Add to Longdo]
詩歌[しか, shika] Poesie [Add to Longdo]
詩歌[しか, shika] Poesie [Add to Longdo]
資格[しかく, shikaku] Qualifikation, Eignung, Berechtigung [Add to Longdo]
賜暇[しか, shika] Urlaub, Beurlaubung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top