Search result for

overlook

(65 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overlook-, *overlook*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overlook[VT] พลาดไป, See also: มองพลาด, มองไม่เห็น, Syn. miss, pass, omit, Ant. notice, watch
overlook[VT] เมินเฉย, See also: ละเลย, เพิกเฉย, ไม่เอาใจใส่, Syn. ignore, disregard, Ant. regard, heed
overlook[VT] มองลงไปเห็น, Syn. look over
overlook[VT] ตรวจสอบ, See also: สังเกต, ควบคุม, ดูแล
overlook[N] ทัศนียภาพที่ปรากฏแก่สายตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overlook(โอ'เวอะลุค) vt. มองข้าม,เมินเฉย,แกล้งมองไม่เห็น,มองลงไปดูทัศนียภาพ,ควบคุม,ดูแล n. ทัศนียภาพที่ปรากฎแก่สายตา,การสำรวจ,การสังเกต
overlookern. ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน, Syn. overseer

English-Thai: Nontri Dictionary
overlook(vt) ละเลย,มองข้าม,มองไม่เห็น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nothing must be overlooked.ไม่มีอะไรที่จะต้องมองข้าม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I just finished painting an apartment that overlooked an el line. It took three days.ฉันเพิ่งเสร็จสิ้นการวาดภาพพาร์ทเมนท์ที่มองข้ามสายเอ มันต้องใช้เวลาสามวัน 12 Angry Men (1957)
(all) We shall, under cover of darkness, occupy a position overlooking the enemy encampment.เราจะต้องอยู่ภายใต้ความมืดปก คลุมครอบครอง ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นค่าย ศัตรู How I Won the War (1967)
I've not overlooked anythingที่ฉัน'ไม่มีทุกๆสิ่งที่มองข้าม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Let us adjourn ourselves to the nearest table... and overlook this establishment's board offare.พวกเราจะเลื่อนที่โต๊ะใกล้ที่สุด และการทบทวนรายการอาหารของสถานที่นี้ The Blues Brothers (1980)
There's something I missed. Some clue or motive I've overlooked.อย่าทำร้ายตัวเอง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Now, I know Shakespeare's a dead white guy, but he knows his shit, so we can overlook that.เอาล่ะ เชคสเปียร์อาจจะเป็นคนขาวที่ตายไปแล้ว แต่ก็รู้เรื่องไปหมด งั้นก็ฟังๆหน่อยละกัน 10 Things I Hate About You (1999)
How could I have overlooked such an important thing!เงา ไม่ว่าเป็นจะไปวางคนไหน เงาก็ยังเคลื่อไหวเหมือนเจ้าของที่แท้จริง One Piece: Wan pîsu (1999)
When she was born, the gods blessed her with extraordinary beauty, but overlooked one itty-bitty flaw:เธอเกิดมางามงด ดุจพระเจ้าประทานพรให้ แต่พระองค์มองข้ามข้อเสียเล็ก ๆ น้อย ๆ Woman on Top (2000)
The one upstairs overlooking the pool.ห้องชั้นบนที่มองเห็นสระว่ายน้ำ Swimming Pool (2003)
and a room overlooking the river so I can paint.แล้วก็มีห้องที่ฉันจะมองออกไปข้างนอกแล้วเห็นแม่น้ำ ฉันจะได้วาดรูปได้ด้วย The Notebook (2004)
I think you may have overlooked one minor detail.ฉันคิดว่าคุณมองข้ามรายละเอียดปลีกย่อยไปหนึ่งข้อ The Notebook (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overlookHe overlooked his assignment.
overlookHe overlooked my mistake.
overlookHis ability has been overlooked by his boss.
overlookI am hoping that it will be overlooked this time.
overlookI cannot silently overlook this problem.
overlookI just can't overlook his rude behavior.
overlookI liked the room overlooking the valley.
overlookI'll never overlook your mistakes again.
overlookI'll overlook your conduct this time.
overlookI overlooked this mistake in your paper the first time I read it.
overlookI will overlook your lateness this time.
overlookMaking this matter public would have an effect on our sales, so we're going to overlook it this once.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มองข้าม[V] overlook, See also: disregard, ignore, neglect, skip, Syn. ไม่นำพา, ไม่เอาใจใส่, Example: เรามีอคติหรือมองเห็นข้อบกพร่องของคนชาติอื่นๆ แต่มองข้ามข้อบกพร่องเหล่านี้ในพวกเรากันเอง
เมินเฉย[V] pay no attention, See also: overlook deliberately, ignore, set brush, set aside, Syn. เฉยเมย, เพิกเฉย, เฉย, เฉยชา, เย็นชา, เมิน, ละเลย, Example: หากหัวหน้ายังเมินเฉยอยู่ปัญหาคงจะเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น, Thai definition: แสดงอาการเป็นปกติไม่สนใจไยดีต่อสิ่งหรือเหตุการณ์ที่ประสบ
หลงลืม[V] forget, See also: overlook, omit, neglect, Syn. ลืม, Ant. จำได้, Example: ครอบครัวของซิ้มไม่คิดกอบโกยเอาแต่เงินทองจนหลงลืมความเป็นจริงแห่งชีวิต, Thai definition: หายไปจากความจำ, ไม่อาจระลึกได้
ความละเลย[N] neglect, See also: overlook, carelessness, inattentiveness, disregard, Syn. ความเพิกเฉย, ความไม่เอาใจใส่, Ant. ความสนใจ, Example: แม่น้ำเป็นพิษเพราะความละเลยของมนุษย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าม[v.] (khām) EN: leave out ; overlook   FR: exclure ; sauter ; négliger
ละเลย[v.] (laloēi) EN: neglect ; ignore ; overlook ; be remiss ; omit   FR: négliger ; abandonner ; omettre ; ignorer
หลงลืม [v.] (longleūm) EN: forget ; overlook ; omit ; neglect   FR: être distrait ; être oublieux (litt.)
เมิน[v.] (moēn) EN: ignore ; pay no attention to ; overlook ; turn a blind eye to ; pass over ; disregard ; turn one's face   FR: ignorer ; dédaigner ; se détourner
เมินเฉย[v. exp.] (moēn choēi) EN: pay no attention ; overlook deliberately ; ignore ; set brush ; set aside ; be indifferent   FR: être indifférent
มองข้าม[v.] (møng khām) EN: overlook ; look over ; neglect ; ignore ; deny ; blur out ; obliterate   FR: laisser échapper ; négliger ; ignorer
ตกค้าง[v.] (tokkhāng) EN: be left over ; be left behind ; remain ; be overlooked   FR: ne pas prendre en considération
ตกหล่น[v.] (toklon) EN: be missing ; be overlooked ; spill out on/over ; fall out   

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERLOOK    OW1 V ER0 L UH2 K
OVERLOOKS    OW1 V ER0 L UH2 K S
OVERLOOKED    OW1 V ER0 L UH2 K T
OVERLOOKING    OW1 V ER0 L UH2 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overlook    (v) (ou2 v @ l u1 k)
overlooks    (v) (ou2 v @ l u1 k s)
overlooked    (v) (ou2 v @ l u1 k t)
overlooking    (v) (ou2 v @ l u1 k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俯视[fǔ shì, ㄈㄨˇ ㄕˋ, / ] overlook, #28,289 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逸す[いっす, issu] (v5s) (1) (See 逸する) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate; to depart from (the norm, etc.) [Add to Longdo]
逸する;佚する[いっする, issuru] (vs-s) (1) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate [Add to Longdo]
見逸れる[みそれる, misoreru] (v1,vt) to overlook; to fail to recognize; to fail to recognise [Add to Longdo]
見下ろす(P);見おろす[みおろす, miorosu] (v5s,vt) (1) to overlook; to command a view of; to look down on; (2) (See 見下す) to despise; to look down on; (P) [Add to Longdo]
見過ごす(P);見過す[みすごす, misugosu] (v5s,vt) to let go by; to let pass; to overlook; to miss; (P) [Add to Longdo]
見逃し[みのがし, minogashi] (n) overlooking; letting a good ball go by [Add to Longdo]
見逃す(P);見逃がす;見のがす[みのがす, minogasu] (v5s,vt) to miss; to overlook; to leave at large; (P) [Add to Longdo]
見落し;見落とし;見落[みおとし, miotoshi] (n) oversight; omission; something overlooked; thing left unnoticed [Add to Longdo]
見落とす(P);見落す[みおとす, miotosu] (v5s,vt) to overlook; to fail to notice; to miss (seeing); (P) [Add to Longdo]
千慮一失[せんりょいっしつ;せんりょのいっしつ, senryoisshitsu ; senryonoisshitsu] (n) mere slip by someone who is usually very careful; simple mistake by a wise person; point overlooked by a cautious person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overlook \O`ver*look"\, v. t. [imp. & p. p. {Overlooked}; p. pr.
   & vb. n. {Overlooking}.]
   1. To look down upon from a place that is over or above; to
    look over or view from a higher position; to be situated
    above, so as to command a view of; as, to overlook a
    valley from a hill; a hotel room that overlooks the
    marketplace. "The pile o'erlooked the town." --Dryden.
    [1913 Webster +PJC]
 
       [Titan] with burning eye did hotly overlook them.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: To supervise; to watch over; sometimes, to observe
    secretly; as, to overlook a gang of laborers; to overlook
    one who is writing a letter.
    [1913 Webster]
 
   3. To inspect; to examine; to look over carefully or
    repeatedly. "Overlook this pedigree." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The time and care that are required
       To overlook and file and polish well. --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   4. To look upon with an evil eye; to bewitch by looking upon;
    to fascinate. [Obs. or Prov. Eng.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If you trouble me I will overlook you, and then your
       pigs will die.            --C. Kingsley.
    [1913 Webster]
 
   5. To look over and beyond (anything) without seeing it; to
    miss or omit in looking; to fail to notice; to fail to
    observe; as, to overlook a mistake in addition; to
    overlook a missing bolt.
    [1913 Webster +PJC]
 
   6. Hence: To refrain from bestowing notice or attention upon;
    to disregard or deliberately ignore; to pass over without
    censure or punishment; to excuse or pardon (a fault,
    error, or misdeed).
    [1913 Webster +PJC]
 
       The times of ignorance therefore God overlooked.
                          --Acts xvii.
                          30 (Rev. Ver.
                          )
    [1913 Webster]
 
       They overlook truth in the judgments they pass.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
       The pardoning and overlooking of faults. --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overlook
   n 1: a high place affording a good view
   v 1: look past, fail to notice
   2: be oriented in a certain direction; "The house looks out on a
     tennis court"; "The apartment overlooks the Hudson" [syn:
     {look out on}, {look out over}, {overlook}, {look across}]
   3: leave undone or leave out; "How could I miss that typo?";
     "The workers on the conveyor belt miss one out of ten" [syn:
     {neglect}, {pretermit}, {omit}, {drop}, {miss}, {leave out},
     {overlook}, {overleap}] [ant: {attend to}, {take to heart}]
   4: look down on; "The villa dominates the town" [syn:
     {dominate}, {command}, {overlook}, {overtop}]
   5: watch over; "I am overlooking her work"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top