ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

negate

N IH0 G EY1 T   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -negate-, *negate*
Possible hiragana form: ねがて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
negate[VT] ปฏิเสธ, See also: คัดค้าน, Syn. deny, refute, Ant. admit, support
negate[VT] ลบล้าง, See also: ไม่มีผล, เป็นโมฆะ, ทำให้ใช้ไม่ได้, Syn. abolish, nullify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
negate(นิเกท',เนก'เกท) vt.,vi. คัดค้าน,ปฏิเสธ,ลบล้าง., See also: negator,negater n.
abnegate(แอบ' นิเกท) vt. ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ขว้าง, เลิกล้ม, บังคับ,ควบคุม -abnegator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
negate(vt) ปฏิเสธ,ลบล้าง,คัดค้าน,แก้
abnegate(vi) ล้มเลิก,ยกเลิก,บอกปัด,เลิก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To negate mens rea?To negate mens rea? Legally Blonde (2001)
Why do you need to negate everything?ทำไมคุณมองโลก\ ในแง่ร้ายไปหมด Joy (2008)
Shoplifters use tinfoil to line their bags and negate security alarms.นักขโมยของจะใช้ฟอยล์ห่อป้ายโลหะไว้ เผื่อไม่ให้ถูกตรวจจับจากเครื่องตรวจได้ Bloodline (2009)
"and payment for services rendered negates amateur status,"และการรับเงินค่าจ้าง ถือเป็นการยกเลิกสถานะทีมสมัครเล่น Mattress (2009)
But does that negate all the times that he has?แต่นั่นไม่ได้ลบล้าง สิ่งที่เขาทำ Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
I don't even know I am to negate still alive.ไม่มี Spellbound (2011)
Separate the elements, and you negate the reaction.แยกธาตุซะ คุณก็จะลบล้างปฏิกิริยาได้ Chemistry (2012)
Sort of a pheromone vasectomy, which will negate everything he's told the jury.เป็นการทำหมันฟีโรโมน ซึ่งจะลบล้างทุกอย่างที่เขาบอกคณะลูกขุน One Angry Fuchsbau (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสื่อม[V] negate, See also: nullify, Example: ผู้ที่ถูกมนตร์สะกด หากได้รดน้ำมนตร์แล้วอาจจะทำให้มนตร์นั้นเสื่อมไปได้, Thai definition: ถอยความขลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิเสธ[v.] (patisēt) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow   FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer

CMU English Pronouncing Dictionary
NEGATE N IH0 G EY1 T
NEGATED N IY1 G EY0 T IH0 D
NEGATED N IH0 G EY1 T AH0 D
NEGATES N IH0 G EY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
negate (v) nˈɪgˈɛɪt (n i1 g ei1 t)
negated (v) nˈɪgˈɛɪtɪd (n i1 g ei1 t i d)
negates (v) nˈɪgˈɛɪts (n i1 g ei1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
どころ[, dokoro] (prt) (See どころか) particle used to indicate that what precedes it is an extreme example and strongly negates it [Add to Longdo]
ませなんだ;ましなんだ;ませんかった;ませんだった[, masenanda ; mashinanda ; masenkatta ; masendatta] (exp) (pol) (arch) (See ませんでした) suffix used to negate a verb in the past tense [Add to Longdo]
ません[, masen] (exp) (pol) (See ない,ます) suffix used to negate a verb in the non-past tense [Add to Longdo]
ませんでした[, masendeshita] (exp) (pol) (See ません) suffix used to negate a verb in the past tense [Add to Longdo]
ネガティブ(P);ネガティヴ;ネガチブ;ネガチィブ[, negateibu (P); negateivu ; negachibu ; negachiibu] (adj-na,n) (ant [Add to Longdo]
ネガティブカラー[, negateibukara-] (n) negative color; negative colour [Add to Longdo]
ネガティブキャンペーン[, negateibukyanpe-n] (n) negative campaign [Add to Longdo]
ネガティブリスト[, negateiburisuto] (n) negative list [Add to Longdo]
ネガティブ表示[ネガティブひょうじ, negateibu hyouji] (n) {comp} negative expression [Add to Longdo]
ネゲート[, nege-to] (n,vs) {comp} negate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネガティブ表示[ネガティブひょうじ, negateibu hyouji] negative expression [Add to Longdo]
ネゲート[ねげーと, nege-to] negate (vs) [Add to Longdo]
否定組合せ条件[ひていくみあわせじょうけん, hiteikumiawasejouken] negated combined condition [Add to Longdo]
否定単純条件[ひていたんじゅんじょうけん, hiteitanjunjouken] negated simple condition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 negate
   v 1: be in contradiction with [syn: {contradict}, {belie},
      {negate}]
   2: deny the truth of [syn: {contradict}, {negate}, {contravene}]
   3: prove negative; show to be false [syn: {negate},
     {contradict}] [ant: {affirm}, {confirm}, {corroborate},
     {substantiate}, {support}, {sustain}]
   4: make ineffective by counterbalancing the effect of; "Her
     optimism neutralizes his gloom"; "This action will negate the
     effect of my efforts" [syn: {neutralize}, {neutralise},
     {nullify}, {negate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top